Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Fatfish Group Limited undantag från den budplikt som kan uppkomma till följd av att bolaget tecknar aktier med företrädesrätt i nyemissionen i Abelco Investments Group AB.

Om Fatfish Group Limited sedermera förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel i Abelco Investments Group AB uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom denna dag en framställan från Eversheds Advokatbyrå på uppdrag av Fatfish Group Limited, tidigare Fatfish Blockchain Limited (”Fatfish Group”). Framställningen rör dispens från budplikt.

Framställning

I framställningen till nämnden anförs följande.

Fatfish Group är största aktieägare i Abelco Investments Group AB (”Abelco”). Abelcos aktier är upptagna till handel på NGM Nordic SME. Fatfish Group var tidigare majoritetsaktieägare i Fatfish Global Ventures AB som omkring årsskiftet 2019/2020 överläts till Abelco mot revers, vilken användes till teckning av nyemitterade aktier i Abelco (”Transaktionen”). Transaktionen föregicks av att Fatfish Group ansökte om och erhöll från Aktiemarknadsnämnden dispens från budplikt i enlighet med Takeover-reglerna (AMN 2019:44).

I samband med att Fatfish Group utnyttjade teckningsoptioner av serie TO3 som erhölls i Transaktionen ansökte Fatfish Group om och erhöll från Aktiemarknadsnämnden en ny dispens från budplikt i enlighet med Takeover-reglerna (AMN 2021:04). Fatfish Groups ägande i Abelco uppgår idag till 726.677.240 aktier av totalt 1.825.261.557 aktier i Abelco vilket motsvarar ett ägande om cirka 39,8 procent.

Styrelsen i Abelco har den 17 oktober 2022 med stöd av emissionsbemyndigande från årsstämman beslutat om att genomföra en företrädesemission om ca 10 miljoner kronor. Fatfish Group har ingått teckningsåtagande om att nyttja samtliga de teckningsrätter som Fatfish Group kommer erhålla i företrädesemission vilket medför att Fatfish Groups ägarandel i Abelco kan komma att öka såvida inte samtliga övriga teckningsrätter i företrädesemissionen utnyttjas. Enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:44 resulterar ytterligare förvärv av aktier i Abelco, varigenom Fatfish Group ökar sin röstandel, i att budplikt uppkommer.

Utöver Fatfish Groups teckningsåtagande har styrelsen i Abelco upphandlat garantiåtaganden om ca 40 procent av emissionsvolymen vilket medför att den ägarandel med vilken Fatfish Group kan öka genom företrädesemission minskar. Förutsatt att garantiåtagandet uppfylls och att inga andra teckningsrätter utnyttjas för teckning av aktier i företrädesemissionen kommer Fatfish Groups ägarandel i Abelco att öka från cirka 39,8 procent till cirka 40,6 procent.

Hemställan

Med hänvisning till ovan angivna omständigheter hemställer Fatfish Group att nämnden medger undantag från den budplikt som skulle kunna uppkomma om Fatfish Group infriar sitt teckningsåtagande i den planerade företrädesemissionen av aktier i Abelco.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar. Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på NGM Nordic SME.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på NGM Nordic SME i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden en möjlighet att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. I kommentaren till regeln ges exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt.

En av dessa omständigheter är att innehavet har uppkommit till följd av att en aktieägare har utnyttjat sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission. Aktiemarknadsnämnden beviljar enligt fast praxis dispens från budplikt i en sådan situation. Varje aktieägare måste normalt kunna teckna nya aktier med stöd av sin företrädesrätt utan att riskera budplikt, om budpliktsgränsen överskrids till följd av att andra aktieägare inte utnyttjar sin företrädesrätt. Något skäl att bedöma dispensfrågan annorlunda om aktieägaren tidigare beviljats dispens finns inte (se bl.a. AMN 2020:40).

På grund av det anförda ska i det nu aktuella fallet ansökan om dispens från budplikt bifallas (jfr bl.a. AMN 2021:58).