Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, MedCap AB dispens från skyldigheten att rikta det planerade uppköpserbjudandet till aktieägare i AdderaCare AB med hemvist i Schweiz.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom denna dag en framställning från Kanter Advokatbyrå på uppdrag av MedCap AB. Framställningen rör dispens från skyldigheten att rikta ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägare med hemvist i Schweiz.

Framställning

I framställningen anförs följande.

MedCap AB, org.nr 556617-1459, överväger att lämna ett frivilligt uppköpserbjudande till aktieägarna i AdderaCare AB, org.nr 556936-0752, att överlåta samtliga sina aktier till MedCap. Målbolagets aktiekapital uppgår till 1.685.841,75 kronor fördelat på 33.716.835 aktier, alla av samma slag, vilka är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Vederlaget i erbjudandet kommer att utgöras av kontanter.

MedCap överväger att undanta aktieägare i Schweiz från erbjudandet.

Enligt tillgänglig ägarinformation från Euroclear Sweden AB som MedCap tagit del av uppgår det utländska aktieägandet i AdderaCare till mindre än tre procent i samtliga länder utanför EES utom Schweiz.

Aktieägare med hemvist i Schweiz innehar sammanlagt aktier motsvarande cirka 8,12 procent av samtliga aktier och röster i AdderaCare, fördelat på två banker med 6,96 procent respektive 1,16 procent av samtliga aktier och röster. Beträffande innehavet om 6,96 procent har MedCap erhållit information om att banken inte själv är aktieägare utan förvaltar aktierna på uppdrag av AA, som är en av huvudägarna i målbolaget och som skriftligen har åtagit sig att acceptera erbjudandet. Resterande andel om endast 1,16 procent av samtliga aktier och röster i målbolaget är registrerade på UBS Switzerland AG.

Aktierna i målbolaget är inte upptagna till handel på någon marknadsplats i Schweiz eller någon annanstans utanför Sverige.

Att rikta ett erbjudande till aktieägare i Schweiz skulle sannolikt innebära väsentliga merkostnader och en väsentlig förskjutning i tidplanen för erbjudandet. Som angivits finns det, utöver AA, endast en registrerad aktieägare i Schweiz, en bank där det inte kan uteslutas att det finns en bakomliggande ägarstruktur som MedCap inte känner till. Då marknadskursen vid ett uppköpserbjudande regelmässigt anpassar sig till budnivån är det i allmänhet möjligt för aktieägare baserade i Schweiz att få del av det ekonomiska värdet av ett erbjudande genom att sälja sina aktier över marknadsplatsen. Aktieägare i Schweiz påverkas därmed i praktiken inte negativt av att ett erbjudande inte omfattar Schweiz.

Om det nu aktuella erbjudandet skulle riktas även till aktieägare i Schweiz, skulle det medföra betydande kostnader för MedCap, bland annat för att fastställa vilka legala krav som ställs vid ett sådant erbjudande och för att vidta de åtgärder som i övrigt krävs enligt tillämpliga regler i Schweiz. Tidplanen för erbjudandet skulle även påverkas negativt. Vidare skulle det medföra en ökad legal riskexponering att låta aktieägare i Schweiz omfattas av erbjudandet.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar. Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Det är vanligt att utländska rättssubjekt äger aktier i svenska bolag. Om ett offentligt uppköpserbjudande riktas till aktieägarna i ett svenskt bolag med utländska aktieägare, måste budgivaren följa de svenska reglerna men dessutom ta hänsyn till reglerna i det land eller de länder där de utländska aktieägarna har sitt hemvist. Att utforma ett erbjudande så att det uppfyller kraven i dessa länder kan vara tidsödande och kostnadskrävande. Av kommentaren till punkten I.1 i takeover-reglerna framgår att budgivaren då, med stöd av punkten I.2, kan hemställa om Aktiemarknadsnämndens dispens från skyldigheten att rikta erbjudandet till aktieägare i alla länder. I kommentaren sägs vidare att i enlighet med vedertagen praxis behöver, såvitt avser aktieägare i länder utanför EES, dispens inte sökas om, i anslutning till erbjudandets lämnande, antalet aktier som innehas av aktieägare i ett sålunda berört land kan antas representera endast en obetydlig andel av totalantalet aktier i bolaget (högst tre procent), aktierna i fråga inte är noterade på någon marknadsplats i landet och inte några andra omständigheter med tillräcklig styrka talar för en annan ordning.

I det nu aktuella fallet avser MedCap, i linje med etablerad praxis, vid ett uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i AdderaCare låta bli att rikta erbjudandet till aktieägare med hemvist i Schweiz. Baserat på för MedCap tillgänglig information uppgår det aktieägande i målbolaget som är hänförligt till aktieägare med hemvist i Schweiz till omkring 8 procent av aktierna i målbolaget. Det är mer än det i kommentaren angivna riktmärket 3 procent. Till bilden hör emellertid att, såvitt MedCap kan bedöma, de aktieägare som har hemvist i Schweiz är två banker, varav den ena banken, med omkring sju procentenheter, innehar aktierna som förvaltare för endast en, svensk, aktieägare. Med hänsyn härtill, det faktum att aktierna inte är upptagna till handel i Schweiz samt vad som i framställningen anförs om schweiziska ägares möjligheter att ändå hantera erbjudandet och att undvika att påverkas negativt av uppköpserbjudandets utformning i aktuellt hänseende, föreligger enligt Aktiemarknadsnämndens mening förutsättningar för att bevilja MedCap dispens från skyldigheten att rikta erbjudandet till aktieägare i Schweiz (jfr bl.a. AMN 2020:22).