Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Djäkne SS III AB undantag från den budplikt som kan uppkomma om bolaget tecknar sin andel i den planerade företrädesemissionen av aktier i Twiik AB.

Aktiemarknadsnämnden medger vidare, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Djäkne SS III AB undantag från den budplikt som kan uppkomma om bolaget infriar sitt garantiåtagande genom att, utöver sin företrädesandel, teckna aktier i nyemissionen i Twiik AB, på villkor att

  1. aktieägarna inför den bolagsstämma i Twiik AB som ska besluta om emissionen, bemyndiga styrelsen att besluta om emissionen eller godkänna ett av styrelsens fattat emissionsbeslut, informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Djäkne SS III AB högst kan få genom att teckna aktier utöver sin företrädesandel, samt att

  2. bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas och på stämman företräds av Djäkne SS III AB.

Om Djäkne SS III AB sedermera, förutom genom utnyttjande av teckningsoptionerna TO2, förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel i Twiik AB uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 18 november 2022 en framställning från Moll Wendén Advokatbyrå på uppdrag av Djäkne SS III AB, org.nr 556681-1187 (”Djäkne”). Framställningen rör dispens från budplikt enligt Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar (”takeover-reglerna”).

Framställning

I framställningen till nämnden anförs i huvudsak följande.

Twiik AB (”Twiik” eller ”Bolaget”) har ett registrerat aktiekapital om 6.880.698,50 SEK, fördelat på totalt 13.761.397 aktier. Bolagets aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Djäkne innehar totalt 4.411.500 aktier i Twiik, motsvarande cirka 32,06 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget. Vidare innehar Djäkne 2.766.900 teckningsoptioner av serie TO2. Djäkne är den största enskilda ägaren i Twiik.

Twiiks styrelse har för avsikt att vid styrelsemöte den 21 november 2022 besluta om att kalla till extra bolagsstämma och föreslå att stämman beslutar om en företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”). Om Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget tillföras 6.880.698,50 SEK. Företrädesemissionen omfattar 13.761.397 aktier och teckningskursen uppgår till 0,50 SEK per aktie. Vidare avser styrelsen föreslå att stämman beslutar om en riktad nyemission på samma villkor som Företrädesemissionen av högst 1.869.979 aktier till garanterna som ersättning för emissionsgarantierna (den ”Riktade Nyemissionen”). Genom den Riktade Nyemissionen kommer Bolaget tillföras högst 934.989,50 SEK genom kvittning av fordran.

Avsikten med Företrädesemissionen är att finansiera den löpande utvecklingen av Bolagets träningsplattform och Bolagets expansion. För att säkerställa att emissionen blir framgångsrik och med minimerad marknadsrisk gör styrelsen bedömningen att det ligger i aktieägarkollektivets intresse att emissionen, i så stor utsträckning som möjligt, garanteras. För att säkerställa att erforderligt kapital tillförs Bolaget avser Djäkne att i förväg åta sig att dels vederlagsfritt teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier Djäkne redan äger (”Teckningsåtagandet”), dels garantera teckning av 5.588.500 nya aktier (”Garantiåtagandet”). I syfte att behålla så stor andel av emissionslikviden som möjligt för Bolagets verksamhet, avser styrelsen föreslå att emissionsgaranterna ska erhålla garantiersättning i form av aktier i stället för kontanter. Garantiersättningen ska utgå med 20 procent av det garanterade beloppet, vilket kommer att kvittas mot teckning av aktier. För att Djäkne ska ingå Garantiåtagandet och fullfölja sina förpliktelser enligt ett sådant avtal, måste Djäkne ha erhållit undantag från uppkommande budplikt (både vad avser Teckningsåtagandet och Garantiåtagandet inklusive ersättningen därför). Djäkne avser att gentemot Twiik åta sig att teckna Företrädesemissionen upp till ett belopp om totalt cirka 5,0 MSEK (inkluderandes både Teckningsåtagandet och Garantiåtagandet) respektive om cirka 0,6 MSEK som ersättning för Garantiåtagandet i den Riktade Nyemissionen. Avsikten är att andra aktieägare tillsammans ska garantera Företrädesemissionen upp till ett belopp om cirka 2,0 MSEK, vilket tillsammans med Djäknes Teckningsåtagande och Garantiåtagande gör att Företrädesemissionen skulle bli fullt garanterad.

Djäknes röstandel i Twiik överstiger idag, med stöd av dispens från Aktiemarknadsnämnden (AMN 2022:18), tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Twiik. Det kommer stå övriga aktieägare fritt att med företrädesrätt teckna aktier i Företrädesemissionen och därmed begränsa en ökning av Djäknes röstandel. Twiiks styrelse har fört diskussioner med Bolagets aktieägare i syfte att söka minska omfattningen av Djäknes avsedda Garantiåtagande. För närvarande ser dock omständigheterna ut som anges ovan varför Djäknes Garantiåtagande avses uppgå till det belopp som nyss framgått.

Garantiåtagandet och tilldelningsprinciperna avses utformas på sedvanliga villkor, dvs. på ett sådant sätt att Djäkne med stöd av dessa endast kan komma att teckna aktier som blir över sedan först aktieägarna, inklusive Djäkne (i egenskap av aktieägare), erbjudits att teckna aktier med företrädesrätt och därefter samtliga aktieägare, exklusive Djäkne, erbjudits att teckna återstående aktier utan företrädesrätt. Som anges ovan avses Företrädesemissionen uppgå till högst cirka 7,0 MSEK. Om Djäkne skulle komma att fullt ut infria Teckningsåtagandet och Garantiåtagandet samt erhålla garantiersättning i aktier, skulle Djäknes ägarandel komma att uppgå till maximalt cirka 52,83 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. Om Djäkne därefter utnyttjar samtliga sina sedan tidigare innehavda teckningsoptioner (TO2) för aktieteckning och övriga teckningsoptionsinnehavare väljer att inte utnyttja sina optioner för aktieteckning, kommer Djäknes ägarandel uppgå till maximalt cirka 56,89 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Styrelsen i Twiik har ännu inte offentliggjort den planerade Företrädesemissionen eller den tillhörande Riktade Nyemissionen. Enligt den preliminära tidplanen för Företrädesemissionen avses Företrädesemissionen offentliggöras den 21 november 2022. Inför den extra bolagsstämman kommer aktieägarna i Twiik att informeras om Teckningsåtagandet, Garantiåtagandet, garantiersättningen samt den högsta kapital- och röstandel som Djäkne skulle kunna få genom att Teckningsåtagandet och hela Garantiåtagandet infrias samt garantiersättningen erhålls i aktier.

Den extra bolagsstämmans beslut om Företrädesemissionen avses fattas med kvalificerad majoritet innebärandes att giltigt beslut ska kräva att bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas och på stämman företräds av Djäkne. Vidare ska den extra bolagsstämmans beslut om den Riktade Nyemissionen, med anledning av de s.k. Leo-reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen, fattas med särskild kvalificerad majoritet innebärandes att giltigt beslut ska kräva att bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Hemställan

Mot bakgrund av ovanstående och med hänvisning till Aktiemarknadsnämndens fasta praxis ifråga om dispens från budplikt vid deltagande i företrädesemissioner, hemställs att nämnden lämnar Djäkne undantag från den budplikt som under angivna förutsättningar skulle kunna uppkomma om Djäkne infriar Teckningsåtagandet, Garantiåtagandet samt erhåller garantiersättning i form av aktier.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar. Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på Nasdaq First North Growth Market i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. I kommentaren till punkten III.1 har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bland annat att innehavet har uppkommit till följd av att en aktieägare har utnyttjat sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission. Nämnden beviljar enligt fast praxis dispens från budplikt i en sådan situation.

Dispens kan enligt nämndens praxis också beviljas från budplikt som kan uppkomma till följd av infriandet av ett garantiåtagande i en nyemission, om garantiåtagandet är utformat på ett sådant sätt att garanten med stöd av detta endast kan teckna aktier som blir över sedan först aktieägarna, inklusive garanten om denne är aktieägare, erbjudits att teckna aktier och därefter samtliga aktieägare, exklusive garanten, erbjudits att teckna återstående aktier utan företrädesrätt.

En förutsättning för dispens vid infriande av ett garantiåtagande är vidare att aktieägarna i det emitterande bolaget inför bolagsstämmans beslut i fråga om emissionen är informerade om garantiåtagandet samt om hur stor kapital- respektive röstandel som garanten högst skulle kunna få genom att infria garantin. Dessutom måste emissionen stödjas av en stor majoritet bland övriga aktieägare.

Djäkne avser att teckna sin andel i och i viss utsträckning garantera en företrädesemission av aktier i Twiik. Djäkne innehar i dag, med stöd av en dispens (AMN 2022:18) aktier som representerar mer än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Twiik. Djäkne har enligt dispensen också rätt att utnyttja de innehavda teckningsoptionerna TO2 för teckning av aktier utan att budplikt uppkommer. Djäkne kan emellertid inte därutöver öka sin röstandel genom förvärv av aktier i bolaget utan att ådra sig budplikt.

Något skäl att bedöma dispensfrågan annorlunda om aktieägaren tidigare beviljats dispens finns inte (se bl.a. AMN 2021:58).

På grund av vad som anförts ovan och på sedvanliga villkor ska Djäknes ansökan om dispens bifallas (jfr bl.a. 2022:40). Dispensen ska också omfatta de aktier som emitteras som garantiersättning.