Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, på i framställningen anförda skäl, Iron Branch Invest AB dispens från den budplikt som uppkommer genom att bolaget deltar i den beskrivna kvittningsemissionen i Safe Lane Gaming AB.

Om Iron Branch Invest AB sedermera förvärvar ytterligare aktier i Safe Lane Gaming AB och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 24 november 2022 en framställning från Born Advokater på uppdrag av Iron Branch Invest AB (”Iron Branch”), org.nr 559178-9705. Framställningen rör dispens från budplikt.

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Aktierna i Safe Lane Gaming AB (”SLG” eller ”Bolaget”), org.nr 556671-3607, är föremål för handel på NGM Nordic SME. SLG är verksamt i dataspelsbranschen.

SLG (namnändrat från Challenger Mobile AB) ingick den 4 september 2020 ett avtal med Iron Branch, genom vilket SLG förvärvade samtliga Iron Branchs aktier i Battlecamp AB, org.nr 559263-2995 (”Förvärvet”), som också är verksamt i dataspelsbranschen. Köpeskillingen om totalt 180 MSEK erlades enligt följande:

  • 30 MSEK genom kontant betalning;

  • 70 MSEK genom revers (”Reversen”);

  • 80 MSEK genom en riktad nyemission, av aktier i Challenger till Iron Branch, till ett pris om 0,06 SEK per aktie (”Emissionen”).

Efter Emissionen, som strukturerades som en kvittningsemission, ägde Iron Branch aktier motsvarande cirka 88 procent av kapitalet och rösterna i SLG. I samband med Emissionen ansökte och beviljades Iron Branch den 16 september 2020 dispens från budplikt av Aktiemarknadsnämnden (AMN 2020:38).

Iron Branch äger idag aktier som representerar cirka 44 procent av kapital och röster i SLG. På en extra bolagsstämma har beslutats att Reversen ska kvittas mot aktier i en kvittningsemission, där Iron Branch är en av flera deltagare (”Kvittningsemissionen”). Teckning i Kvittningsemissionen ska ske på särskild teckningssedel inom en vecka från dagen för emissionsbeslutet.

Iron Branch levde felaktigt i tron att Iron Branch kunde kvitta Reversen med stöd av den dispens som erhållits i AMN 2020:38.

SLG hade, om Kvittningsemissionen inte kommit att ske, redan varit på obestånd på grund av att förfallna lån inte kunnat återbetalas den 30 september 2022. Hade styrelsen i SLG inte lyckats med omförhandlingen, som alltså förutsatte genomförandet av Kvittningsemissionen, hade Bolaget varit på obestånd per den 30 september 2022. Kvittningsemissionen är således en förutsättning för att obestånd kunnat undvikas. Bolaget kan styrka detta med underlag som vid behov kan ges in till Aktiemarknadsnämnden. Underlaget avser Bolagets lånekostnader samt korrespondens med långivare som krävt att kvittning sker av alla fordringar till samma villkor.

Det nu aktuella dispensansökan avser Reversen, vilken alltså inte omfattades av dispensen i AMN 2020:38. I samband med förvärv av Raketspel interaktiva produktioner AB (”Raketspel”) upptog Bolaget ett lån i syfte att finansiera förvärvet av Raketspel, vilket lån skulle ha förfallit. Iron Branch hade accepterat att Reversen låg kvar (i enlighet med tidigare dispensärende AMN 2020:38), men långivare i förvärvet av Raketspel skulle i stället ha krävt omförhandling av sitt lån till högre månadsränta. Vid tidpunkten för upptagandet av lånet från långivare i förvärvet av Raketspel bedömde Bolaget att lånet skulle kunna refinansieras. Bolaget har förhandlat med långivare samt undersökt möjlighet att uppta annan finansiering utan framgång.

Bolaget genomförde även en företrädesemission, som registrerades i januari 2022, där intresset för att teckna aktier var svagt. I företrädesemissionen emitterades även teckningsoptioner, där ingen teckning av aktier sedan kom att ske (sommaren 2022). Bolaget har således gjort väsentliga ansträngningar för att få in kapital utan framgång. Sammantaget har Bolaget inte funnit någon extern finansiering på ekonomiskt hållbara villkor.

Det var ett krav från långivare i förvärvet av Raketspel att alla fordringar hanterades på samma sätt. För att långivare i förvärvet av Raketspel skulle kvitta (och inte kräva förhöjd månadsränta) krävdes således att även alla andra fordringshavare kvittade sina skulder mot aktier. Hade inte denna överenskommelse om kvittning ingåtts, innebärandes att Kvittningsemissionen skulle genomföras, hade Bolaget inte på kort sikt kunnat infria sina förpliktelser. Tack vare överenskommelsen rörande kvittning kunde ett obestånd per den 30 september 2022 undvikas.

Beslutet om Kvittningsemissionen togs på extra bolagsstämma den 11 november 2022. Beslutet var enhälligt och aktieägarkollektivet i SLG tycktes ha en samsyn om att för Bolagets fortsatta existens fordras en minskning av skulderna. Vid den extra bolagsstämman gavs aktieägarna fullständig information om dels motiven bakom Kvittningsemissionen, dels hur stor kapital- respektive röstandel som Iron Branch och övriga teckningsberättigade kommer att erhålla i SLG genom Kvittningsemissionen.

SLG:s styrelse gör bedömningen att Kvittningsemissionen genomförs på marknadsmässiga villkor. Teckningskursen bestämdes till 0,02 SEK vilket var över rådande börskurs i Bolaget. Kvittningsemissionen innebär att Iron Branchs kapital- och röstandel i SLG ökar från 44 procent till 72,19 procent, varför budplikt uppkommer.

Om särskilda skäl föreligger kan dispens från reglerna om budplikt medges i enlighet med I.2 takeover-reglerna. Som exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt nämns i kommentaren till reglerna att aktieinnehavet uppkommit genom en emission av aktier som utgör ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter.

Bolagets styrelse bedömer att Kvittningsemissionen är till fördel för både Bolaget och aktieägarkollektivet och utgör ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter. Situationen är alltså lik AMN 2019:53, där fordringshavarna visserligen innehade obligationer, samt AMN 2022:46.

Hemställan

I enlighet med takeover-reglerna och under i framställningen angivna förutsättningar, samt med hänvisning till vad som ovan sagts om Bolagets svåra ekonomiska situation, hemställs att Aktiemarknadsnämnden medger Iron Branch undantag från den budplikt som annars uppkommer vid deltagande i Kvittningsemissionen.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar. Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på NGM Nordic SME.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på NGM Nordic SME i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. I kommentaren till regeln ges exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt. En av dessa omständigheter är att aktieinnehavet uppkommit genom en emission av aktier som utgör ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter.

Aktiemarknadsnämnden har vid en rad tillfällen prövat frågor om dispens från budplikt då aktieinnehavet har uppkommit genom en emission av aktier som angivits utgöra ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter. I vissa fall har också dispens beviljats, se bl.a. AMN 2019:53, 2019:24 och 2018:26. I andra fall har dispens inte beviljats, vanligen för att det inte tillräckligt klart framgått att bolaget varit i sådana ekonomiska svårigheter att det motiverar ett åsidosättande av budpliktsreglerna eller att den planerade emissionen varit den i praktiken enda realistiska möjligheten att komma till rätta med situationen.

I det nu aktuella fallet ska Iron Branch, i likhet med andra fordringsägare, teckna aktier i en kvittningsemission i SLG och kommer därigenom att öka sin röstandel i bolaget. Därigenom uppkommer, i enlighet med vad som föreskrivs i det tidigare dispensbeslutet AMN 2020:38 budplikt för Iron Branch. I ljuset av vad som i framställningen anförs om skälen till kvittningsemissionen och den ekonomiska situationen i SLG finns det emellertid enligt nämndens mening skäl som talar för att bevilja dispens från budplikten. Nämnden noterar särskilt att, enligt framställningen, bolaget utan kvittningsemissionen hade blivit insolvent i omedelbar närtid.

Dispens från budplikt av det slag som det nu är fråga om söks och beviljas vanligen inför den bolagsstämma som ska besluta om emissionen. I det nu aktuella fallet har bolagsstämman redan beslutat om kvittningsemissionen och, som nämnden förstår saken, Iron Branch tecknat aktierna i fråga. De nya aktierna har emellertid, enligt vad som upplysts nämnden, ännu inte registrerats och Iron Branch följaktligen inte heller förts in som ägare till dessa aktier i aktieboken. Budplikt har därför ännu inte uppkommit och ansökan om dispens kan prövas.

Dispens från budplikt som uppkommer vid deltagande i en kvittningsemission lämnas normalt på villkor att aktieägarna inför bolagsstämman i det emitterande bolaget informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som aktietecknaren ifråga högst kan få genom att teckna aktierna ifråga, samt att bolagsstämmans beslut om emissionen biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas av aktietecknaren ifråga.

Enligt framställningen informerades aktieägarna vid stämman i SLG om hur stor kapital- respektive röstandel som Iron Branch skulle komma att erhålla i bolaget genom kvittningsemissionen. Vad därefter gäller majoritetskravet och villkoret att man vid bolagsstämmobeslutet ska bortse från röster som avges av aktietecknaren ifråga, om denne äger aktier i bolaget, framgår det av framställningen att stämmobeslutet fattades enhälligt. Nämnden har också tagit del av stämmoprotokollet och röstlängden, som utvisar att de övriga aktieägare som deltog vid stämman representerade närmare 30 procent vid stämman företrädda aktier och avgivna röster. Mot denna bakgrund anser nämnden att det i detta fall är möjligt att medge dispens utan att ställa upp de sedvanliga villkoren i dispensbeslutet. Jfr bl.a. AMN 2013:15.

På grund av det anförda ska ansökan om dispens från budplikt bifallas.