Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna MyFirstApp Group AB undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma om bolaget tecknar aktier i de planerade och i framställningen beskrivna emissionerna i ObsteCare AB, på villkor att

  1. aktieägarna inför den eller de bolagsstämmor i ObsteCare AB som ska besluta om eller fatta bemyndigandebeslut om emissionerna informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som MyFirstApp Group AB högst kan få genom att teckna aktierna ifråga, samt att

  2. besluten biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från aktier som innehas av MyFirstApp Group AB.

Dispensen omfattar även de aktier som MyFirstApp Group AB kan komma att erhålla genom kvittning av Reversen eller som Tilläggsköpeskilling, på villkor att

  1. aktieägarna inför den eller de bolagsstämmor i ObsteCare AB som ska besluta om, eller besluta om styrelsebemyndigande för, dessa emissioner informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som MyFirstApp Group AB högst kan få genom att teckna aktierna ifråga, samt att

  2. besluten biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från aktier som innehas av MyFirstApp Group AB.

Om MyFirstApp Group AB förvärvar ytterligare aktier i ObsteCare AB och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 12 december 2022 en framställning från Born Advokater på uppdrag av MyFirstApp Group AB (”MFA”), org.nr 556777-2883. Framställningen rör dispens från budplikt enligt Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar (”takeover-reglerna”).

Framställning

I framställningen anförs följande.

Aktierna i ObsteCare AB, org.nr 556670-3038, är föremål för handel på Spotlight Stock Market (”Spotlight”). ObsteCare är ett svenskt life science-företag som utvecklar lösningar för förlossningsvården. MFA är ett svenskt IT-utvecklingsbolag med fokus på pedagogiska utbildningsapplikationer. MFA äger idag inga aktier i ObsteCare.

ObsteCare har den 25 november 2022 ingått ett avtal med MFA om att förvärva samtliga aktier i MFA:s helägda dotterbolag MyFirstApp Group S AB (”Dotterbolaget”), org.nr 559033-9841, (”Förvärvet”). Det är i Dotterbolaget som MFA bedriver sin verksamhet. Förvärvet avses genomföras genom att köpeskillingen i huvudsak erläggs genom riktad emission av aktier i ObsteCare till MFA, vilket innebär att Förvärvet är ett så kallat omvänt förvärv.

Den 31 oktober 2022 genomförde ObsteCare en extra bolagsstämma för att sälja inkråmet och genomföra en ordnad likvidation av bolaget. Stämman gav då styrelsen befogenhet att sälja inkråmet, men ärendet om likvidation ströks, i avvaktan på Förvärvet. Förvärvet är villkorat av godkännande vid bolagsstämman i ObsteCare. Om stämman röstar nej till Förvärvet har styrelsen i ObsteCare föreslagit att stämman beslutar om en ordnad likvidation av ObsteCare.

Köpeskillingen i Förvärvet erläggs, i flera steg, och vid flera tidpunkter, varav vissa är villkorade, enligt följande:

  • 9.680.000 SEK erläggs genom riktad nyemission av aktier i ObsteCare till MFA, till en teckningskurs om 0,05 SEK per aktie i samband med tillträde i Förvärvet.

  • 12.320.000 SEK erläggs genom utfärdande av revers, villkorad av att tillträde sker i Förvärvet, som under sin löptid, till och med den 30 juni 2023, kan ”konverteras” till nya aktier i ObsteCare, till en teckningskurs om 0,075 SEK per aktie (”Reversen”).

  • Högst 10.000.000 SEK kan vidare komma att erläggas som villkorad tilläggsköpeskilling till MFA (”Tilläggsköpeskillingen”), ca 17 månader efter tillträde i Förvärvet (”Uppföljningsperioden”). Tilläggsköpeskillingen är villkorad av att ObsteCares resultat, under Uppföljningsperioden, överstiger vissa, i aktieöverlåtelseavtalet för Förvärvet angivna, mål. Hälften av Tilläggsköpeskillingen ska, i förekommande fall, erläggas med aktier i ObsteCare till en teckningskurs motsvarande den volymviktade genomsnittskursen för ObsteCares aktier på Spotlight under en period om 30 dagar fram till och med sista dagen i Uppföljningsperioden.

ObsteCares styrelse gör bedömningen att Förvärvet genomförs på marknadsmässiga villkor, då alternativet är likvidation. Efter att tillträde i Förvärvet är genomfört kommer MFA att äga aktier motsvarande ca 77 procent av kapitalet och rösterna i ObsteCare, vilket aktualiserar budplikt i enlighet med punkten III.1 i takeover-reglerna. Genom kvittning av Reversen kommer MFA:s ägande ytterligare att öka till ca 86 procent av kapitalet och rösterna i ObsteCare. Genom utbetalning av Tilläggsköpeskillingen kommer MFA:s ägande slutligen öka till ca 88 procent av kapitalet och rösterna i ObsteCare (för det fall att Tilläggsköpeskillingen skulle utbetalas med aktier till en teckningskurs motsvarande dagens kurs för ObsteCares aktier på Spotlight).

Ovan angivna emissioner (gemensamt ”Emissionerna”) kommer struktureras antingen som kvittnings- eller apportemissioner samt som emissionsbeslut av bolagsstämma eller av styrelsen med stöd av bemyndigande från bolagsstämma. Majoritetskravet för giltigt beslut är två tredjedelar av såväl de avgivna som de vid stämman företrädda aktierna.

Förvärvet är villkorat av godkännande vid bolagsstämman i ObsteCare, vilken ska avhållas den 27 december 2022. ObsteCare har för avsikt att på stämman ge aktieägarna fullständig information om dels motiven bakom Förvärvet, dels hur stor kapital- respektive röstandel som MFA kommer att erhålla i ObsteCare.

Mot bakgrund av att aktieteckningen i Emissionerna sker i flera steg, och vid framtida tidpunkter, avser ObsteCare att avhålla flera bolagsstämmor i syfte att kunna genomföra Emissionerna. Det är ObsteCare, tillsammans med rådgivare, som kommer avgöra på vilket sätt Emissionerna rent aktiebolagstekniskt kommer genomföras.

ObsteCare har därför för avsikt att även ge aktieägarna på de övriga bolagsstämmor som kommer att besluta om Emissionerna, fullständig information om dels motiven bakom Förvärvet, dels hur stor kapital- respektive röstandel som MFA kommer att erhålla i ObsteCare vid de genomförda Emissionerna.

Om särskilda skäl föreligger kan dispens från reglerna om budplikt medges i enlighet med punten I.2 takeover-reglerna. Som exempel på omständigheter som kan motivera dispens nämns i kommentaren till budpliktsreglerna, att aktieinnehavet har uppkommit genom att aktieägaren har sålt egendom mot betalning i form av nya aktier i det bolag som förvärvar egendomen, dvs. att aktieägaren har tecknat aktier i en apportemission. I det nu aktuella fallet avses MFA:s innehav i ObsteCare uppkomma genom deltagande i Emissionerna, i sådan utsträckning att budplikt uppkommer i enlighet med punkten III.1 i takeover-reglerna.

Hemställan

I framställningen hemställer MFA att Aktiemarknadsnämnden, i enlighet med takeover-reglerna och under i framställningen angivna förutsättningar, medger MFA undantag från den budplikt som annars uppkommer vid deltagande i Emissionerna.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar. Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på Spotlight Stock Market.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på Spotlight Stock Market i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger.

Som exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt nämns i kommentaren till budpliktsreglerna att aktieinnehavet uppkommit genom att aktieägaren sålt egendom mot betalning i form av nya aktier i det bolag som förvärvar egendomen, dvs. aktieägaren har tecknat aktier i en apportemission. I linje med detta beviljar nämnden enligt fast praxis dispens från budplikt när budpliktsgränsen passeras till följd av att aktieägaren tecknar aktier i en apportemission. Sådana dispenser förenas regelmässigt med villkor av innebörd att aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av emissionsfrågan ska vara informerade om hur stor kapital- och röstandel som den aktuella aktieägaren kan komma att få genom dessa förvärv. Dessutom måste apportemissionen stödjas av en stor majoritet (2/3) bland de övriga aktieägarna, vilket innebär att man vid bolagsstämmans beslut, i förekommande fall, ska bortse från röster som avges av den aktieägare som budpliktsdispensen avser. Se bl.a. AMN 2022:35.

I det nu aktuella fallet ska MFA genom deltagande i Emissionerna förvärva aktier i ObsteCare i sådan utsträckning att budplikt kan uppkomma enligt punkten III.1 i takeover-reglerna. Aktierna som ska emitteras utgör betalning för aktier i MFA:s dotterbolag MyFirstApp Group S AB. Förutsättningar föreligger därmed för att, på sedvanliga villkor, medge MFA dispens.

Emissionerna ska genomföras antingen som apport- eller kvittningsemissioner. Nämndens ovan nämnda praxis omfattar även kvittningsemissioner (jfr bl.a. AMN 2022:35).

Vidare kan emissionerna komma att beslutas antingen av bolagsstämman eller av styrelsen med stöd av bemyndigande från bolagsstämma. I det senare fallet ska dispensvillkoren uppställas för stämmans bemyndigandebeslut (jfr bl.a. AMN 2021:17).

Av framställningen framgår att förvärvet ifråga kan komma att föranleda emissionsbeslut vid flera tillfällen. Dispensvillkoren ska då uppställas för de ytterligare stämmor som ska besluta om eller bemyndiga styrelsen att besluta om emissionerna ifråga (jfr AMN 2018:35).