Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna Webbleton Holdings Limited undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma om bolaget tecknar aktier i den planerade och i framställningen beskrivna kvittningsemissionen i DS Plattformen AB, på villkor att

  1. aktieägarna inför den bolagsstämma i DS Plattformen AB som ska besluta om emissionen informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Webbleton Holdings Limited högst kan få genom att teckna aktierna ifråga, samt att

  2. besluten biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från aktier som innehas av Webbleton Holdings Limited.

Om Webbleton Holdings Limited sedermera förvärvar ytterligare aktier i DS Plattformen AB och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Aktiemarknadsnämnden medger vidare, under de i framställningen angivna förutsättningarna Bendflow Pty Limited undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma om bolaget tecknar aktier i den planerade och i framställningen beskrivna kvittningsemissionen i DS Plattformen AB, på villkor att

  1. aktieägarna inför den bolagsstämma i DS Plattformen AB som ska besluta om emissionen informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Bendflow Pty Limited högst kan få genom att teckna aktierna ifråga, samt att

  2. besluten biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från aktier som innehas av Bendflow Pty Limited.

Om Bendflow Pty Limited sedermera förvärvar ytterligare aktier i DS Plattformen AB och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 16 december 2022 en framställning från Setterwalls Advokatbyrå på uppdrag av Whitepearl Holdings Limited, org.nr 219746 (“Whitepearl”) och DS Plattformen AB (tidigare Dividend Sweden AB), org.nr 556939-8752 ("DSP"). Framställningen rör dispens från budplikt enligt Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar (”takeover-reglerna”).

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

DSP är ett svenskt investmentbolag vars B-aktier är upptagna till handel på Nordic SME. I maj 2021 meddelade DSP:s styrelse sin avsikt att omstrukturera bolagets affärsverksamhet. Omstruktureringen resulterade i en överföring av affärsverksamheten till ett av DSP helägt dotterbolag med efterföljande utdelning av aktierna i dotterbolaget till DSP:s aktieägare i syfte att möjliggöra ett omvänt förvärv och fortsatt listning av DSP med ny affärsverksamhet. Vid tidpunkten för genomförandet av nedan beskrivna transaktion kommer det inte finnas någon affärsverksamhet i DSP.

DSP överväger nu att förvärva samtliga aktier i Whitepearl, ett bolag bildat i Jebel Ali Free Zone, Dubai, Förenade Arabemiraten. Whitepearl är moderbolag i en internationell koncern verksam inom informationsteknikbranschen.

Transaktionen ska genomföras genom en kvittningsemission av B-aktier i DSP där aktieägarna i Whitepearl ska ha rätt att teckna de nyemitterade aktierna i utbyte mot aktier i Whitepearl.

Transaktionens genomförande kommer vara beroende av att vissa förhandsvillkor uppfylls, inklusive godkännande från en extra bolagsstämma i DSP samt bolagsstämmans beslut om vissa transaktionsrelaterade ärenden (exempelvis en sammanläggning av aktierna i DSP) innan transaktionen genomförs. Genomförandet av transaktionen kommer också vara villkorat av att Nasdaq Stockholm AB godkänner att DSP:s B-aktie listas på Nasdaq First North Growth Market och att Nordic Growth Market NGM AB samtidigt godkänner att aktierna avlistas från Nordic SME.

Efter genomförandet av transaktionen kommer Whitepearl att vara ett helägt dotterbolag till DSP och Whitepearls aktieägare tillsammans äga cirka 87 procent av det totala antalet aktier och 86 procent av det totala antalet röster i DSP.

Webbleton Holdings Limited, org.nr 2054418 (“Webbleton”), registrerat på Brittiska Jungfruöarna, och Bendflow Pty Limited, org.nr 2019/293691/07 (“Bendflow”), registrerat i Sydafrika, är huvudägare i Whitepearl. Webbleton ägs av Ms. AA, födelsedatum 23 maj 2003. Bedflow ägs av BB, födelsedatum 22 april 1978.

Per dagens datum äger Webbleton och Bendflow cirka 35,70 procent av det totala antalet aktier i Whitepearl. Efter transaktionens genomförande, och baserat på dagens ägarstruktur i Whitepearl, kommer Webbleton och Bendflow att vardera inneha cirka 31 procent av det totala antalet aktier och röster i DSP. Varken Webbleton eller Bendflow äger idag några aktier i DSP.

Det finns inte någon skriftlig eller muntlig överenskommelse mellan Webbleton och Bendflow (eller deras ägare) om att genom ett samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktigt gemensam hållning i syfte att uppnå ett bestämmande inflytande över DSP:s förvaltning efter transaktionens genomförande.

Som ett led i processen att byta handelsplats från Nordic SME till Nasdaq First North Growth Market kommer DSP:s styrelse upprätta en så kallad bolagsbeskrivning att godkännas av Nasdaq Stockholm AB och offentliggöras före den första handelsdagen på Nasdaq First North Growth Market samt före den extra bolagsstämma som ska hållas i DSP för godkännande av transaktionen. Bolagsbeskrivningen kommer att innehålla information om den planerade transaktionen och koncernen efter det att transaktionen har genomförts. Inför den extra bolagsstämman kommer DSP:s aktieägare att informeras om aktieägarstrukturen efter transaktionens genomförande och det maximala antalet aktier och röster som Webbleton och Bendflow kan komma att erhålla till följd av transaktionen.

Det beslut om godkännande av transaktionen som föreslås fattas av bolagsstämman i DSP kommer vara villkorat bifall av aktieägare representerandes minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Genom den beskrivna transaktionen skulle, i enlighet med punkten III.1 i takeover-reglerna, budplikt uppkomma för Webbleton respektive Bendflow.

Hemställan

I framställningen hemställs med hänvisning till ovan angivna omständigheter att Aktiemarknadsnämnden medger Webbleton respektive Bendflow dispens från den budplikt som enligt takeover-reglerna skulle kunna uppkomma i samband med den i framställningen beskrivna transaktionen.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar. Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på Nordic SME.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på Nordic SME i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. Som exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt nämns i kommentaren till budpliktsreglerna att aktieinnehavet uppkommit genom att aktieägaren sålt egendom mot betalning i form av nya aktier i det bolag som förvärvar egendomen, dvs. aktieägaren har tecknat aktier i en apportemission. I linje med detta beviljar nämnden enligt fast praxis dispens från budplikt när budpliktsgränsen passeras till följd av att aktieägaren tecknar aktier i en apportemission. Sådana dispenser förenas regelmässigt med villkor av innebörd att aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av emissionsfrågan ska vara informerade om hur stor kapital- och röstandel som den aktuella aktieägaren kan komma att få genom dessa förvärv. Dessutom måste apportemissionen stödjas av en stor majoritet (2/3) bland de övriga aktieägarna, vilket innebär att man vid bolagsstämmans beslut, i förekommande fall, ska bortse från röster som avges av den aktieägare som budpliktsdispensen avser. Nämndens praxis omfattar även förfaranden görs genom en kvittningsemission i stället för en apportemission. Se bl.a. AMN 2022:52.

I det nu aktuella fallet ska Webbleton respektive Bendflow genom deltagande i den beskrivna kvittningsemissionen förvärva aktier i DSP i sådan utsträckning att budplikt kan uppkomma enligt punkten III.1 i takeover-reglerna. Aktierna som ska emitteras utgör betalning för aktier i bolaget Whitepearl. Förutsättningar föreligger därmed för att, på sedvanliga villkor, medge Webbleton respektive Bendflow dispens.