Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Erik Mitteregger förvaltnings AB undantag från den budplikt som kan uppkomma till följd av att bolaget med stöd av de innehavda teckningsoptionerna tecknar aktier i Brilliant Future AB.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 19 december 2022 en framställan från Setterwalls Advokatbyrå avseende dispens från budplikt för Erik Mitteregger förvaltnings AB (”EM”), org.nr 556632-8695.

Framställning

I framställningen till nämnden anförs i huvudsak följande.

Wise Group AB, vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm, beslutade i maj 2021 att knoppa av det helägda dotterbolaget Brilliant Future AB, org.nr 556392-3332 (”Brilliant”) och erbjuda bolagets aktieägare att i förhållande till sina innehav förvärva units bestående av aktier och teckningsoptioner i Brilliant. Såväl aktierna som teckningsoptionerna är noterade på Nasdaq First North Growth Market.

Aktieägaren EM erhöll genom förfarandet 1.540.000 aktier och 1.540.000 teckningsoptioner i Brilliant. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie under perioden 17 februari–2 mars 2023.

I november 2022 genomförde Brilliant en nyemission i vilken EM dels tecknade sin pro rata-andel, dels lämnade ett garantiåtagande. Bakgrunden till nyemissionen var att bolagets eget kapital, på grund av en sämre resultatutveckling än prognostiserat, riskerade att inom ett par månader understiga hälften av det registrerade aktiekapitalet om inga åtgärder vidtogs. I samband med emissionen kommunicerades till marknaden att EM, om det skulle bli nödvändigt för att undvika en kontrollbalansräkningssituation, avsåg att teckna nya aktier i genom utnyttjande av sina teckningsoptioner under förutsättning att Aktiemarknadsnämnden medger undantag från budplikten.

EM innehar idag aktier som motsvarar cirka 28 procent av det totala antalet aktier och röster i Brilliant samt 21 procent av det totala antalet utestående teckningsoptioner. Om EM utnyttjar teckningsoptionerna till fullo skulle EM:s aktieinnehav öka och, om inga andra innehavare av teckningsoptioner utnyttjar dessa för aktieteckning, komma att motsvara upp till ca 39 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Därmed skulle EM passera gränsen för budplikt enligt punkt III.1 i takeover-reglerna för vissa handelsplattformar, som utfärdats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Hemställan

I framställningen hemställs, med hänvisning till det sätt på vilket teckningsoptionerna förvärvats, att nämnden medger undantag från den budplikt skulle kunna uppkomma om EM utnyttjande av dessa för teckning av aktier i Brilliant.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar. Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på Nasdaq First North Growth Market i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden en möjlighet att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. I kommentaren till regeln ges exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt. En av dessa omständigheter är att innehavet har uppkommit till följd av att en aktieägare har utnyttjat sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission. Aktiemarknadsnämnden beviljar enligt fast praxis dispens från budplikt i en sådan situation. Varje aktieägare måste enligt nämndens mening normalt kunna teckna nya aktier med stöd av sin företrädesrätt utan att riskera budplikt, om budpliktsgränsen överskrids till följd av att andra aktieägare inte utnyttjar sin företrädesrätt. På motsvarande sätt har nämnden bedömt situationen när en aktieägare med stöd av sin företrädesrätt förvärvat teckningsoptioner som sedermera utnyttjats för teckning av aktier (jfr bl.a. AMN 2021:05).

I det nu aktuella fallet avser EM att utnyttja teckningsoptioner för aktieteckning i Brilliant och skulle därigenom kunna utlösa budplikt avseende övriga aktier. Teckningsoptionerna har inte förvärvats med företrädesrätt i en av Brilliant genomförd emission utan genom utnyttjande av ett erbjudande i Brilliants dåvarande moderbolag Wise Group att, i samband med avknoppning av det helägda dotterbolaget, förvärva aktier och teckningsoptioner i detsamma i proportion till aktieinnehaven i Wise Group. Enligt nämndens mening bör den situationen bedömas på samma sätt som om teckningsoptionerna förvärvats vid en företrädesemission i Brilliant och sedermera utnyttjats för aktieteckning. Ansökan om dispens från budplikt ska därför, utan villkor, bifallas.