Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Accendo undantag från den budplikt som kan uppkomma om bolaget tecknar sin andel i den planerade företrädesemissionen av aktier i Impact Coatings AB.

Aktiemarknadsnämnden medger vidare, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Accendo undantag från den budplikt som kan uppkomma om bolaget infriar sitt garantiåtagande genom att, utöver sin företrädesandel, teckna aktier i nyemissionen i Impact Coatings AB, på villkor att

  1. aktieägarna inför den bolagsstämma i Impact Coatings AB som ska bemyndiga styrelsen att besluta om emissionen informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Accendo högst kan få genom att teckna aktier utöver sin företrädesandel, samt att

  2. bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas och på stämman företräds av Accendo.

Om Accendo förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel i Impact Coatings AB uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom denna dag en framställning från Kanter Advokatbyrå på uppdrag av Accendo Capital Managament Limited (”Accendo Capital”), som förvaltar fonden Accendo Capital SICAV RAIF (”Accendo SICAV”), (gemensamt ”Accendo”), Framställningen rör dispens från budplikt enligt Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar (”takeover-reglerna”).

Framställning

I framställningen till nämnden anförs i huvudsak följande.

Impact Coatings AB, org.nr 556544-5318 (”Impact Coatings” eller ”Bolaget”), är ett svenskt bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Det totala antalet aktier i Impact Coatings uppgår till 56.609.051 aktier.

Impact Coatings största ägare, Accendo SICAV, innehar totalt 7.233.861 aktier, motsvarande ca 12,78 procent av det totala antalet aktier och röster i Impact Coatings.

Impact Coatings avser att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare under första kvartalet 2023 (”Företrädesemissionen”) i syfte att underlätta Bolagets växande verksamhet inom beläggningstjänster genom att utöka personal och kontor i fokusområden för att bemöta de krav på fullservice som kunderna efterfrågar.

Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna nya aktier pro rata i förhållande till det antal aktier de förut äger. Aktier som inte tecknas av befintliga aktieägare med stöd av teckningsrätter ska i första hand erbjudas de som också har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning. I andra hand ska övriga som har anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter tilldelas aktier i förhållande till deras anmälda intresse, samt i sista hand ska aktier tilldelas den som har lämnat emissionsgaranti avseende teckning av aktier.

Offentliggörande av Företrädesemissionen beräknas ske omkring den 22 december 2022. Offentliggörande av kallelse till extra bolagsstämma för beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om Företrädesemissionen beräknas ske i januari 2023 och bolagsstämman kommer preliminärt att äga rum i februari 2023. Emissionslikviden beräknas uppgå till cirka 150 MSEK före transaktionskostnader. Det högsta belopp som Bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya aktier som ska ges ut samt teckningskursen och den slutliga teckningskursen kommer att bestämmas av styrelsen.

För att säkerställa Företrädesemissionens genomförande bör den enligt Impact Coatings styrelse omfattas av tecknings- och garantiåtaganden. I egenskap av huvudägare avser därför Accendo att i förväg åta sig att dels teckna sin företrädesrättsandel, dels garantera teckning av samtliga aktier som inte omfattas av andra teckningsåtaganden eller som tecknas med eller utan företrädesrätt av övriga aktieägare eller andra. Accendo kommer att erhålla marknadsmässig ersättning för garantiåtagandet. Som framgår ovan kan Accendo enbart komma att tilldelas aktier i Företrädesemissionen genom att teckna sin företrädesrättsandel och genom tilldelning med anledning av emissionsgarantin.

Om Företrädesemissionen inte skulle fulltecknas av befintliga aktieägare eller andra kan Accendo genom infriande av sina tecknings- och garantiåtaganden enligt ovan bli innehavare till aktier som representerar mer än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget, vilket enligt punkten III.1 i takeover-reglerna skulle medföra skyldighet för Accendo att lämna ett budpliktsbud.

Aktieägarna kommer inför den kommande extra bolagsstämman, som preliminärt kommer att äga rum i februari 2023, att informeras om tecknings- och garantiåtagandena samt den högsta kapital- och röstandel som Accendo kan komma att erhålla genom att infria sina åtaganden. Enligt villkoren för Företrädesemissionen kommer det att stå samtliga aktieägare fritt att teckna inte bara sin pro rata-andel utan även så många aktier man därutöver önskar förvärva. Därmed har övriga aktieägare möjlighet att begränsa, eller sammantaget helt undvika, att garantiåtagandet behöver infrias. Emissionsgarantin kommer vidare vara villkorad av att bolagsstämmans emissionsbeslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från aktier som innehas av Accendo.

Hemställan

Mot bakgrund av ovanstående hemställs att Aktiemarknadsnämnden medger undantag från dels den budplikt som annars skulle kunna uppkomma genom att Accendo med företrädesrätt tecknar nya aktier i Företrädesemissionen, dels den budplikt som annars skulle kunna uppkomma genom att Accendo infriar sitt garantiåtagande att utöver de aktier som Accendo tecknar med företrädesrätt, även teckna aktier som övriga aktieägare eller andra inte tecknat med eller utan företrädesrätt.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar. Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på Nasdaq First North Growth Market i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. Som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag nämns i kommentaren till bestämmelserna bl.a. att innehavet har uppkommit till följd av att en aktieägare har utnyttjat sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission. Nämnden beviljar enligt fast praxis dispens från budplikt i en sådan situation. Varje aktieägare måste normalt kunna teckna nya aktier med stöd av sin företrädesrätt utan att riskera budplikt, om budpliktsgränsen överskrids till följd av att andra aktieägare inte utnyttjar sin företrädesrätt.

Accendo innehar i dag aktier som representerar knappt 13 procent av röstetalet för samtliga aktier i Impact Coatings och skulle, genom att teckna sin pro rata andel i Företrädesemissionen kunna ådra sig budplikt. I linje med nämndens fasta praxis bör Accendo beviljas dispens, utan villkor, från den budplikten.

Accendo avser också att garantera den aktuella emissionen. Dispens kan enligt nämndens praxis beviljas från den budplikt som kan uppkomma till följd av infriandet av ett garantiåtagande i en nyemission, om garantiåtagandet är utformat på ett sådant sätt att garanten med stöd av detta endast kan teckna aktier som blir över sedan först aktieägarna, inklusive garanten om denne är aktieägare, erbjudits att teckna aktier och därefter samtliga aktieägare, exklusive garanten, erbjudits att teckna återstående aktier utan företrädesrätt.

En förutsättning för dispens vid infriande av ett garantiåtagande är vidare att aktieägarna i det emitterande bolaget inför bolagsstämmans beslut om emissionen är informerade om garantiåtagandet samt om hur stor kapital- respektive röstandel som garanten högst skulle kunna få genom att infria garantin. Dessutom måste emissionen stödjas av en stor majoritet bland övriga aktieägare.

Om beslut om emissionen ska fattas av styrelsen med stöd av bemyndigande från bolagsstämma uppställs motsvarande villkor för stämmans bemyndigandebeslut (jfr bl.a. AMN 2022:52).

Accendo bör på sådana villkor beviljas dispens från budplikt även för att, vid ett infriande av garantiåtagandet, teckna aktier i den planerade nyemissionen.

På grund av det anförda ska i det nu aktuella fallet ansökan om dispens från budplikt bifallas.