Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna Refine Group AB undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma om bolaget tecknar aktier i den planerade och i framställningen beskrivna emissionen i Spherio Group AB, på villkor att

  1. aktieägarna inför den eller de bolagsstämmor i Spherio Group AB som ska besluta om emissionen informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Refine Group AB högst kan få genom att teckna aktierna ifråga, samt att

  2. besluten biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från aktier som innehas av Refine Group AB.

Om Refine Group AB sedermera förvärvar ytterligare aktier i Spherio Group AB och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 20 februari 2023 en framställning från Born Advokater på uppdrag av Refine Group AB (”Refine”), org.nr 556642-0989. Framställningen rör dispens från budplikt enligt Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar (”takeover-reglerna”).

Framställning

Av framställningen framgår i huvudsak följande.

Aktierna i Spherio Group AB (”Spherio”), org.nr 559026-0963, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Spherio är ett svenskt techbolag som driver marknadsplatser och utvecklar så kallade SaaS-lösningar med strävan att bidra till en bättre framtid genom att möjliggöra ökad cirkulär konsumtion.

Refine är en varumärkeskoncern som skapar, utvecklar och accelererar varumärken inom den digitala handeln.

Spherio ingick den 30 december 2022 ett avtal med Refine om förvärv av samtliga aktier i Refines helägda dotterbolag RGAB 2.0 AB. Refines verksamhet bedrivs genom dotterbolaget. Köpeskillingen i förvärvet ska erläggs genom utfärdande av revers som i samband med tillträde ska kvittas mot nyemitterade aktier i Spherio. Refine äger idag inte några aktier i Spherio.

Genom kvittningsemissionen blir Refine ägare till högst cirka 60 procent av aktier och rösterna i Spherio, vilket aktualiserar budplikt enligt takeover-reglerna.

Om särskilda skäl föreligger kan dispens från budplikt medges. Som exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt nämns, i kommentaren till budpliktsreglerna, att aktieinnehavet har uppkommit genom att aktieägaren har sålt egendom mot betalning i form av nya aktier i det bolag som förvärvar egendomen.

Hemställan

I framställningen till nämnden och med hänvisning till vad som ovan sagts hemställer Refine att Refine medges undantag från den budplikt som annars uppkommer till följd av den beskrivna transaktionen.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar. Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på Nasdaq First North Growth Market i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. Som exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt nämns i kommentaren till budpliktsreglerna att aktieinnehavet uppkommit genom att aktieägaren sålt egendom mot betalning i form av nya aktier i det bolag som förvärvar egendomen, dvs. aktieägaren har tecknat aktier i en apportemission. I linje med detta beviljar nämnden enligt fast praxis dispens från budplikt när budpliktsgränsen passeras till följd av att aktieägaren tecknar aktier i en apportemission. Sådana dispenser förenas regelmässigt med villkor av innebörd att aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av emissionsfrågan ska vara informerade om hur stor kapital- och röstandel som den aktuella aktieägaren kan komma att få genom dessa förvärv. Dessutom måste apportemissionen stödjas av en stor majoritet (2/3) bland de övriga aktieägarna, vilket innebär att man vid bolagsstämmans beslut, i förekommande fall, ska bortse från röster som avges av den aktieägare som budpliktsdispensen avser.

Nämndens ovan nämnda praxis omfattar även kvittningsemissioner (jfr bl.a. AMN 2022:35).

I det nu aktuella fallet ska Refine förvärva aktier i Spherio i sådan utsträckning att budplikt kan uppkomma enligt punkten III.1 i takeover-reglerna. Aktierna som ska förvärvas i en kvittningsemission utgör i praktiken betalning för aktier i Refines dotterbolag RGAB 2.0 AB. Förutsättningar föreligger därmed för att, på sedvanliga villkor, medge Refine dispens.