Innehåll

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Lövgren & Partners undantag från den budplikt som kan uppkomma om bolaget tecknar sin andel i den planerade företrädesemissionen av aktier i Ellen Aktiebolag.

Aktiemarknadsnämnden medger vidare, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Lövgren & Partners undantag från den budplikt som kan uppkomma om bolaget infriar sitt garantiåtagande genom att, utöver sin företrädesandel, teckna aktier i nyemissionen i Ellen Aktiebolag, på villkor att

  1. aktieägarna inför den bolagsstämma i Ellen Aktiebolag som ska godkänna styrelsens emissionsbeslut informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Lövgren & Partners högst kan få genom att teckna aktier utöver sin företrädesandel, samt att

  2. bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas och på stämman företräds av Lövgren & Partners.

Om Lövgren & Partners sedermera förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel i Ellen Aktiebolag uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 6 mars 2023 en framställning från Eversheds Sutherland Advokatbyrå på uppdrag av AA och Lövgren & Partners Holding AB, org. nr. 556747-9620 (gemensamt ”Lövgren & Partners”). Framställningen rör dispens från budplikt enligt Kollegiets för svensk bolagsstyrning take-over-regler för vissa handelsplattformar (”takeover-reglerna”).

Framställning

I framställningen till nämnden anförs följande.

Bakgrund

1.1Ellen Aktiebolag, org. nr. 556419-2663 (”Ellen” eller ”Bolaget”), är ett svenskt aktiebolag som utvecklar och säljer premiumprodukter inom intimhälsa. Ellens aktier är upptagna till handel på handelsplattformen Nasdaq First North Growth Market.

1.2Ellens största ägare Lövgren & Partners innehar sammanlagt 822.761 aktier i Bolaget, motsvarande cirka 18,57 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

1.3Ellen avser genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) i syfte att tillskjuta Bolaget rörelsekapital. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna nya aktier i Bolaget pro rata i förhållande till det antal aktier de förut äger. Aktier som inte tecknas av befintliga aktieägare med stöd av teckningsrätter ska i första hand erbjudas de som också har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning. I andra hand ska övriga som har anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter tilldelas aktier i förhållande till deras anmälda intresse, samt i sista hand ska aktier tilldelas de som har lämnat emissionsgaranti avseende teckning av aktier.

1.4Offentliggörande av Företrädesemissionen och kallelse till extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen beräknas ske omkring den 8 mars 2023 och bolagsstämman kommer att äga rum omkring månadsskiftet mars/april 2023. Emissionslikviden beräknas uppgå till cirka 7 MSEK. För att säkerställa Företrädesemissionens genomförande bör den enligt Ellens styrelse omfattas av tecknings- och garantiåtaganden. I egenskap av aktieägare i Ellen avser Lövgren & Partners åta sig att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen samt garantera teckning av aktier som inte tecknas med eller utan företrädesrätt av övriga aktieägare eller andra.

1.5Om Företrädesemissionen inte skulle fulltecknas av befintliga aktieägare eller andra kan Lövgren & Partners genom infriande av sina tecknings- och garantiåtaganden enligt ovan bli innehavare till aktier som representerar mer än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget (högst omkring 37 procent), vilket skulle medföra skyldighet för Lövgren & Partners att lämna ett budpliktsbud i enlighet med takeover-reglerna.

1.6Den extra bolagsstämmans beslut om godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen avses fattas med kvalificerad majoritet, innebärande att giltigt beslut ska kräva att bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, med bortseende från aktier som innehas och på stämman företräds av Lövgren & Partners.

1.7Inför den extra bolagsstämman kommer aktieägarna i Ellen att informeras om Lövgren & Partners teckningsåtagande och garantiåtagande samt den högsta kapital- och röstandel som Lövgren & Partners skulle kunna få genom att teckningsåtagandet och emissionsgarantin infrias.

Hemställan

I framställningen hemställer Lövgren & Partners, med hänvisning till ovanstående och nämndens dispenspraxis, att nämnden medger undantag från dels den budplikt som annars skulle kunna uppkomma genom att Lövgren & Partners med företrädesrätt tecknar nya aktier i Företrädesemissionen, dels den budplikt som annars skulle uppkomma genom att Lövgren & Partners infriar sitt garantiåtagande att utöver de aktier som Lövgren & Partners tecknar med företrädesrätt, även teckna aktier som övriga aktieägare eller andra inte tecknat med eller utan företrädesrätt.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar. Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på Nasdaq First North Growth Market i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. I kommentaren till punkten III.1 har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bland annat att innehavet har uppkommit till följd av att en aktieägare har utnyttjat sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission. Nämnden beviljar enligt fast praxis dispens från budplikt i en sådan situation.

Dispens kan enligt nämndens praxis också beviljas från den budplikt som kan uppkomma till följd av infriandet av ett garantiåtagande i en nyemission, om garantiåtagandet är utformat på ett sådant sätt att garanten med stöd av detta endast kan teckna aktier som blir över sedan först aktieägarna, inklusive garanten om denne är aktieägare, erbjudits att teckna aktier och därefter samtliga aktieägare, exklusive garanten, erbjudits att teckna återstående aktier utan företrädesrätt.

En förutsättning för dispens vid infriande av ett garantiåtagande är vidare att aktieägarna i det emitterande bolaget inför bolagsstämmans beslut i fråga om emissionen är informerade om garantiåtagandet samt om hur stor kapital- respektive röstandel som garanten högst skulle kunna få genom att infria garantin. Dessutom måste emissionen stödjas av en stor majoritet bland övriga aktieägare.

Lövgren & Partners avser att teckna sin andel i och garantera en företrädesemission av aktier i Ellen. På grund av vad som anförts ovan och på sedvanliga villkor ska ansökan om dispens från den budplikt som därvid kan uppkomma bifallas (jfr bl.a. 2023:03).