Innehåll

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, DH och Soffloch Advice AB undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma genom att de tecknat aktier i den beslutade men ännu inte registrerade emissionen i Free2Move Holding AB.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 17 mars 2023 en framställning från Berghco Advokatbyrå på uppdrag av Soffloch Advice AB, org.nr 556537-1092 (”Soffloch”). Framställningen rör dispens från budplikt.

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Free2Move Holding AB, org.nr 556705-0157 (“Bolaget”) är ett svenskt bolag som arbetar med driftoptimering av fastigheter. Bolagets aktier är upptagna till handel på NGM Nordic SME.

Bolagets aktier är stamaktier och varje stamaktie berättigar innehavaren till 1 röst. Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna ansökan till 50.805.814 aktier vilket motsvarar 50.805.814 röster.

DH äger samtliga aktier i Soffloch. DH och Soffloch (tillsammans ”Aktieägaren”) äger per dagens datum tillsammans 17.033.677 aktier i Bolaget, vilket motsvarar 33,53 procent av samtliga aktier i Bolaget.

Innehavet går delvis tillbaka på deltagande i en av Bolaget tidigare genomförd emission. Aktiemarknadsnämnden medgav i samband därmed Aktieägaren dispens från budplikt (AMN 2020:59). Av beslutet framgår att om Aktieägaren förvärvar ytterligare aktier i Bolaget och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Vid en extra bolagsstämma i Bolaget den 2 februari 2023 beslutades att Bolaget ska genomföra en företrädesemission av aktier där styrelsen ska ha rätt att i efterhand enligt 13 kap. 41 § ABL besluta om att medge att betalning av tecknade aktier sker genom kvittning (”Emissionen”). Soffloch och DH har tecknat aktier i Emissionen motsvarande sina pro rata-andelar.

Emissionen har ännu inte registrerats hos Bolagsverket, då Bolaget avvaktar dispens från budplikt i enlighet med denna ansökan.

Efter registreringen av Emissionen kan Sofflochs innehav öka med 33.109.668 aktier och DH:s innehav öka med 957.686 aktier, varvid Aktieägarens totala innehav kommer att uppgå till 51.101.031 aktier, vilket motsvarar 48,09 procent av samtliga aktier i Bolaget. Därigenom skulle budplikt uppkomma.

Hemställan

I framställningen till Aktiemarknadsnämnden hemställer sökanden, med hänvisning till de i framställningen angivna förutsättningarna, att nämnden medger Aktieägaren undantag från den budplikt som annars uppkommer genom att Aktieägaren har tecknat aktier i den beskrivna emissionen.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar. Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på NGM Nordic SME.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på NGM Nordic SME i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i Kollegiets regler ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. I kommentaren till regeln ges exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt. En av dessa omständigheter är att aktieinnehavet uppkommit till följd av att aktieägaren har utnyttjat sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission. Aktiemarknadsnämnden beviljar enligt fast praxis dispens från budplikt i en sådan situation. Varje aktieägare måste normalt kunna teckna nya aktier med stöd av sin företrädesrätt utan att riskera budplikt, om budpliktsgränsen överskrids till följd av att andra aktieägare inte utnyttjar sin företrädesrätt.

I det nu aktuella fallet innehar Aktieägaren i dag, med stöd av en dispens, aktier som representerar mer än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget, men kan inte öka sin röstandel genom förvärv av aktier i bolaget utan att ådra sig budplikt. Något skäl att bedöma dispensfrågan annorlunda om aktieägaren tidigare beviljats dispens finns inte (se bl.a. AMN 2021:58). Aktieägaren bör således beviljas dispens från den budplikt som annars skulle uppkomma genom att denne tecknat aktier i den beskrivna emissionen med stöd av sin företrädesrätt.