Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, AA undantag från den budplikt som kan uppkomma om bolaget tecknar sin andel i den planerade företrädesemissionen av units i Mackmyra Svensk Whisky AB samt utnyttjar teckningsoptionerna för aktieteckning.

Aktiemarknadsnämnden medger vidare, under de i framställningen angivna förutsättningarna, AA undantag från den budplikt som kan uppkomma om han infriar sitt garantiåtagande genom att, utöver sin företrädesandel, teckna units i emissionen samt utnyttjar teckningsoptionerna för aktieteckning, på villkor att

  1. aktieägarna inför den bolagsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB som ska besluta om emissionen informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som AA högst kan få genom att teckna units utöver sin företrädesandel och utnyttja teckningsoptionerna för aktieteckning, samt att

  2. bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas och på stämman företräds av AA.

Om AA sedermera förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel i Mackmyra Svensk Whisky AB uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 9 oktober 2023 en framställning från Advokatfirman Lindahl på uppdrag av AA. Framställningen rör dispens från budplikt enligt Aktiemarknadens självregleringskommittés takeover-regler för vissa handelsplattformar (”takeover-reglerna”).

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Aktierna i Mackmyra Svensk Whisky AB, org.nr 556567-4610, (”Mackmyra”), handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Bolaget har två aktieslag, A och B. En A-aktie berättigar innehavaren till 10 röster och en B-aktie till 1 röst per aktie. Totalt finns det i bolaget 36.345.596 aktier, varav 828.000 A-aktier och 35.517.596 B-aktier.

Mackmyras största ägare, AA, innehar 728.000 A-aktier och 7.380 000 B-aktier. Vidare innehar AAs sambo, BB, 30.000 B-aktier. Sammantaget innehar därigenom AA med närstående aktier som representerar 22,39 procent av kapitalet och 33,54 procent av rösterna i bolaget.

Mackmyra avser att genomföra en nyemission av units av serie A och serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare. I emissionen ska 1 A-aktie berättiga till 1 uniträtt av serie A, som berättigar till teckning av en 1 unit bestående av 9 nyemitterade A-aktier och 4 teckningsoptioner av serie A. Vidare ska 1 B-aktie berättiga till 1uniträtt av serie B, som berättigar till teckning av 1 unit bestående av 9 nyemitterade B-aktier och 4 teckningsoptioner av serie B.

Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna nya units av serie A och serie B pro rata i förhållande till det antal A- respektive B-aktier de förut äger. Units som inte tecknas av befintliga aktieägare med stöd av uniträtter ska i första hand erbjudas de som också har tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning. I andra hand ska övriga som har anmält intresse av att teckna units utan stöd av uniträtter tilldelas units i förhållande till deras anmälda intresse, samt i sista hand ska units tilldelas den som har lämnat emissionsgaranti avseende teckning av units.

Offentliggörande av emissionen och kallelse till extra bolagsstämma för beslut om densamma beräknas ske omkring den 13 oktober 2023 och bolagsstämman kommer preliminärt att äga rum den 14 november 2023. Emissionslikviden beräknas uppgå till drygt 100 MSEK. Det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya aktier som ska ges ut samt teckningskursen och den slutliga teckningskursen kommer att beslutas av styrelsen samt offentliggöras omkring den 13 oktober 2023.

För att säkerställa emissionens genomförande bör den enligt Mackmyras styrelse omfattas av tecknings- och garantiåtaganden. I egenskap av huvudägare avser därför AA att i förväg åta sig att dels teckna sin pro rata-andel, dels garantera teckning av 6.228.918 units som inte tecknas med eller utan företrädesrätt av övriga aktieägare eller andra. AA kommer inte att erhålla någon ersättning för garantiåtagandet. Som framgår ovan kan AA enbart komma att tilldelas units i emissionen genom att teckna sin företrädesrättsandel och genom tilldelning med anledning av emissionsgarantin.

AA har tidigare erhållit dispens från budplikt (AMN 2022:22). I det beslutet föreskrivs att, om AA förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel i Mackmyra, uppkommer budplikt. Om den nu aktuella företrädesemissionen inte skulle fulltecknas av befintliga aktieägare eller andra kan AAs röstandel i Mackmyra öka genom infriandet av tecknings- och garantiåtagandena. AA ansöker därför om undantag från den budplikt som kan uppkomma på grund av ett infriande av tecknings- respektive garantiåtagandet.

Aktieägarna kommer inför bolagsstämman informeras om tecknings- och garantiåtagandena samt den högsta kapital- och röstandel som AA kan komma att erhålla genom att infria sina åtaganden. Enligt villkoren för emissionen kommer det stå samtliga aktieägare fritt att teckna inte bara sin pro rata-andel utan även så många units man därutöver önskar förvärva. Därmed har övriga aktieägare möjlighet att begränsa, eller sammantaget helt undvika, att garantiåtagandet behöver infrias. Garantiåtagandet kommer vidare vara villkorat av att stämmans beslut att godkänna garantiåtagandet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från aktier som innehas av AA.

Hemställan

Mot bakgrund av ovanstående hemställer AA att Aktiemarknadsnämnden medger undantag från dels den budplikt som skulle uppkomma genom att AA med företrädesrätt tecknar units i företrädesemissionen, dels den budplikt som skulle kunna uppkomma genom att AA infriar sitt garantiåtagande att utöver de units som han tecknar med företrädesrätt, även teckna units som övriga aktieägare eller andra inte tecknat med eller utan företrädesrätt, dels den budplikt som annars skulle uppkomma genom att AA utnytjar de teckningsoptioner som ingår i de units som han tecknar med företrädesrätt eller till följd av infriandet av sitt garantiåtagande.

Överväganden

Aktiemarknadens självregleringskommitté har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar. Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på Nasdaq First North Growth Market i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. I kommentaren till punkten III.1 har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bl.a. att innehavet har uppkommit till följd av att en aktieägare har utnyttjat sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission. Aktiemarknadsnämnden beviljar enligt fast praxis dispens från budplikt i en sådan situation. Varje aktieägare måste normalt kunna teckna nya aktier med stöd av sin företrädesrätt utan att riskera budplikt, om budpliktsgränsen överskrids till följd av att andra aktieägare inte utnyttjar sin företrädesrätt.

På grund av det anförda ska Heros ansökan om dispens från budplikt för tecknande av units (bestående av aktier och teckningsoptioner) med stöd av företrädesrätt i den planerade emissionen i Mackmyra bifallas utan villkor (jfr bl.a. AMN 2023:44).

Dispens kan enligt nämndens praxis också beviljas från den budplikt som kan uppkomma till följd av infriandet av ett garantiåtagande i en emission, om garantiåtagandet är utformat på ett sådant sätt att garanten med stöd av detta endast kan teckna aktier som blir över sedan först aktieägarna, inklusive garanten om denne är aktieägare, erbjudits att teckna aktier och därefter samtliga aktieägare, exklusive garanten, erbjudits att teckna återstående aktier utan företrädesrätt.

En förutsättning för dispens vid infriande av ett garantiåtagande är enligt nämndens praxis vidare att aktieägarna i det emitterande bolaget inför bolagsstämmans beslut i fråga om emissionen är informerade om garantiåtagandet samt om hur stor kapital- respektive röstandel som garanten högst skulle kunna få genom att infria garantin. Dessutom måste emissionen stödjas av en stor majoritet bland övriga aktieägare.

I det nu aktuella fallet ska AA åta sig att garantera teckning av 6.228.918 units som inte tecknas med eller utan företrädesrätt av övriga aktieägare eller andra. På grund av vad som anförts ovan, i linje med nämndens praxis och på sedvanliga villkor ska även ansökan om dispens från den budplikt som kan uppkomma vid infriande av garantiåtagandet bifallas (jfr bl.a. AMN 2023:44).