Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna AA och BB undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma om de tecknar aktier i den planerade och i framställningen beskrivna kvittningsemissionen i anledning av överlåtelser av aktier i Social Assets AB till Ecore Group AB, på villkor att

  1. aktieägarna inför den bolagsstämma i Ecore Group AB som ska besluta om emissionen informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som AA och BB tillsammans högst kan få genom att teckna aktierna i fråga, samt att

  2. besluten biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från aktier som innehas av AA och BB.

Dispensen omfattar också framtida emissioner för erläggande av tilläggsköpeskilling. Om AA, BB eller båda tillsammans, därutöver förvärvar ytterligare aktier i Ecore Group AB och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 5 november 2023 en framställan från Ardenne Advisory AB som ombud för för AA och BB ("AA" resp. "BB", gemensamt "Sökandena"). Framställningen rör dispens från budplikt enligt Aktiemarknadens självregleringskommittés takeover-regler för vissa handelsplattformar (”takeover-reglerna”) i samband med att AA och BB tecknar aktier vid överlåtelse av sina aktier i Social Assets Intl. AB (559392-0639) ("Social Assets") till Ecore Group AB (559223-8827) ("Bolaget").

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Ecore Group är ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market. Bolaget har ett aktieslag och varje aktie berättigar innehavaren till en röst. Bolagets verksamhet är att äga och förvalta noterade och onoterade bolag.

AA äger idag cirka 11,32 % och BB cirka 9,76 % av samtliga aktier i Bolaget.

Bolagets styrelse avser att kalla till en extra bolagsstämma att avhållas omkring den 1 december 2023. Vid stämman ska beslut fattas om bl.a. en företrädes- och två kvittningsemissioner av aktier.

AA och BB har tidigare lämnat lån till Bolaget om 250.000 kronor vardera. I syfte att kunna återbetala lånen, utan att belasta Bolagets likviditet, önskar Bolaget kvitta sin skuld mot nya aktier i Bolaget, vilket Sökandena ställt sig positiva till.

AA och BB kommer efter företrädesemissionen och kvittningsemissionen i fråga äga högst ca 14 % vardera av samtliga aktier i Bolaget.

Bolaget avser förvärva samtliga aktier i Social Assets, som ägs till 50 % vardera av AA och BB. Köpeskillingen ska erläggas i form av nyemitterade aktier, vilka avses betalas genom kvittning av den fordran som uppkommer genom förvärvet av Social Assets. Vidare ska enligt aktieöverlåtelseavtalet en tilläggsköpeskilling erläggas för det fall i framtiden Social Assets uppnår vissa finansiella mål.

Sökandena kommer efter företrädesemissionen, kvittningsemissionen avseende lånet och kvittningsemissionen avseende förvärvet äga ca 37 % var av det totala antalet aktier i Bolaget och således ha en gemensam kapital- respektive röstandel om ca 74 %.

AA och BB samarbetar gällande ägandet och förvaltningen av Bolaget. Mellan dem föreligger ett sådant närståendeförhållande som avses i punkt I.3 d) i takeover-reglerna

Om Bolaget förvärvar Social Assets och erlägger köpeskillingen kvittningsvis med aktier till Sökandena, samt dessa senare även tecknar aktier till följd av Bolagets skyldighet att erlägga Tilläggsköpeskillingen, kommer Sökandenas sammantagna röstandel i Bolaget överstiga tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget, vilket medför en skyldighet för dem att lämna ett budpliktsbud i enlighet med punkt III.1 i takeover-reglerna, något som Sökandena önskar undvika. AA och BB ansöker därmed om undantag budplikt.

Hemställan

Under i framställningen angivna förutsättningar och med hänvisning till nämndens fasta praxis avseende dispens vid riktade emissioner i samband med förvärv av tillgångar, hemställer sökandena att Aktiemarknadsnämnden, medger AA och BB undantag från den budplikt som skulle uppkomma för dem i samband med Ecore Groups förvärv av deras aktier i Social Assets AB samt att dispensen ska omfatta även aktier som kan komma att utges som tilläggsköpeskilling.

Överväganden

Aktiemarknadens självregleringskommitté har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar. Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på Spotlight Stock Market.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på Spotlight Stock Market i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. Som exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt nämns i kommentaren till budpliktsreglerna att aktieinnehavet uppkommit genom att aktieägaren sålt egendom mot betalning i form av nya aktier i det bolag som förvärvar egendomen, dvs. aktieägaren har tecknat aktier i en apportemission. I linje med detta beviljar nämnden enligt fast praxis dispens från budplikt när budpliktsgränsen passeras till följd av att aktieägaren tecknar aktier i en apportemission. Sådana dispenser förenas regelmässigt med villkor av innebörd att aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av emissionsfrågan ska vara informerade om hur stor kapital- och röstandel som den aktuella aktieägaren kan komma att få genom dessa förvärv. Dessutom måste apportemissionen stödjas av en stor majoritet (2/3) bland de övriga aktieägarna, vilket innebär att man vid bolagsstämmans beslut, i förekommande fall, ska bortse från röster som avges av den eller de aktieägare som budpliktsdispensen avser. Nämndens ovan nämnda praxis omfattar även kvittningsemissioner.

I det nu aktuella fallet ska Sökandena förvärva aktier i Ecore Group i sådan utsträckning att budplikt uppkommer enligt punkten III.1 i takeover-reglerna. Aktierna, som ska förvärvas i en kvittningsemission, utgör i praktiken betalning för aktier i Social Assets AB. Förutsättningar föreligger därmed för att, på sedvanliga villkor, medge Sökandena dispens från budplikt.