Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Marknadspotential Aktiebolag och AA undantag från den budplikt som kan uppkomma om de tecknar sina andelar i den planerade företrädesemissionen av units i Zaplox AB samt utnyttjar teckningsoptionerna för aktieteckning.

Aktiemarknadsnämnden medger vidare, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Marknadspotential Aktiebolag och AA undantag från den budplikt som kan uppkomma om de infriar sina garantiåtaganden genom att, utöver sina företrädesandelar, teckna units i emissionen samt utnyttjar teckningsoptionerna för aktieteckning, på villkor att

  1. aktieägarna inför den bolagsstämma i Zaplox AB som ska godkänna styrelsens emissionsbeslut informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Marknadspotential Aktiebolag och AA tillsammans högst kan få genom att teckna units utöver sina företrädesandelar och utnyttja teckningsoptionerna för aktieteckning, samt att

  2. bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas och på stämman företräds av Marknadspotential Aktiebolag eller AA.

Om Marknadspotential Aktiebolag eller AA sedermera förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin sammanlagda röstandel i Zaplox AB uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 1 december 2023 en framställning från Klara Stock Market Adviser AB på uppdrag av Marknadspotential Aktiebolag och AA. Framställningen rör dispens från budplikt enligt Aktiemarknadens självregleringskommittés takeover-regler för vissa handelsplattformar (”takeover-reglerna”).

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Zaplox AB:s, org. nr 556816-4460 (”Zaplox” eller ”Bolaget”) aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget har 16.388.886 utestående aktier, samtliga av samma slag.

Zaplox styrelse anser att Bolaget behöver stärka sin finansiella ställning och likviditet och avser därför föreslå bolagsstämman att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (unit-emission) med företrädesrätt för aktieägarna. Units som inte tecknas med företrädesrätt kommer erbjudas aktieägare och andra investerare till teckning utan företrädesrätt. Företrädesemissionen förväntas innebära att totalt högst 4.097.221 units emitteras, varje unit består av tre (3) aktier och två (2) teckningsoptioner. Varje befintlig aktie ger en (1) uniträtt och fyra (4) uniträtter ger rätt att teckna en unit. Företrädesemissionen kan initialt tillföra Bolagets högst cirka 14,7 MSEK och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 9,8 MSEK.

Preliminärt avses styrelsens beslut om nyemission, förutsatt av bolagsstämmans godkännande, inklusive kallelse till extra bolagsstämma, offentliggöras i början av december 2023. Styrelsens beslut, villkorat av bolagsstämmans godkännande, avses innefatta fullständiga vill- kor för emissionen. För att säkerställa att nyemissionen blir framgångsrik och kan ske på acceptabla villkor samt utan för stor negativ kurspåverkan, anser styrelsen att emissionen bör vara fullt ut säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Vidare är avsikten att ersättningen för garantiåtagandena ska utgå i form av nyemitterade aktier och teckningsoptioner, på samma villkor som i företrädesemissionen.

Marknadspotential Aktiebolag, org. nr 556197-7124 (”Marknadspotential”) är största aktieägare i Zaplox med 28,01 procent av kapitalet och rösterna i Zaplox.

AA är verkställande direktör och styrelseledamot i Marknadspotential samt styrelseledamot i Zaplox och ska anses som närstående till Marknadspotential. AA äger 1,83 procent av kapitalet och rösterna i Zaplox. AA äger inga aktier i Marknadspotential.

Tillsammans med ett antal andra aktieägare har Marknadspotential och AA deklarerat sin avsikt att åta sig att teckna sina pro-rata andelar i emissionen. Vidare har Marknadspotential och AA deklarerat sin avsikt att, mot en marknadsmässig ersättning, garantera nyemissionen upp till ett belopp om cirka 3,5 MSEK respektive cirka 0,2 MSEK genom att teckna de units som inte tecknas med eller utan stöd av företrädesrätt av övriga aktieägare eller andra investerare, upp till nämnda belopp. Då det för Bolaget är önskvärt, från ett finansiellt och ett likviditetsperspektiv, att kunna utbetala garantiersättning i form av nyemitterade units, ska Marknadspotential och AA erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade aktier och teckningsoptioner i Zaplox (”Garantiersättningen”). Marknadspotential kommer därigenom att erhålla 435.828 aktier och 290.552 teckningsoptioner och AA kommer att erhålla 24.999 aktier och 16.666 teckningsoptioner i Zaplox.

Aktieägarna kommer inför den extra bolagsstämman, som beräknas äga rum under andra hälften av december 2023, informeras om tecknings- och garantiåtagandena samt den högsta kapital- och röstandel som Marknadspotential och AA kan komma att erhålla genom infriande av nämnda åtaganden. Emissionsgarantin kommer avseende Marknadspotential och AA att vara villkorad av att emissionsbeslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på extra bolagsstämman, varvid det vid rösträkningen ska bortses från de aktier som innehas och på stämman företräds av Marknadspotential och AA.

Avsikten är att nyemissionen ska utformas på ett sådant sätt att Marknadspotential och AA med stöd av emissionsgarantin endast kan komma att teckna units som blir över sedan övriga aktieägare och andra investerare erbjudits att teckna units med eller utan stöd av företrädesrätt. När Marknadspotential och AA infriar sina teckningsförbindelser och vid behov infriar sina avtalade emissionsgarantier (medräknat Garantiersättningen) kan Marknadspotentials och AAs sammanlagda röstandel i Zaplox komma att passera tre tiondelar, vilket utlöser budplikt enligt takeover-reglerna.

Styrelsen i Zaplox har inte offentliggjort emissionsvillkoren. Baserat på de emissionsvillkor som diskuterats kommer Marknadspotential, om teckningsförbindelsen och emissionsgarantin, inklusive Garantiersättningen, infrias fullt ut, inneha aktier motsvarande högst cirka 38,4 procent av antalet aktier och röster i Zaplox, samt efter eventuellt utnyttjande av teckningsoptioner, aktier motsvarande cirka 46,2 procent av antalet aktier och röster i Zaplox. AA kommer, om teckningsförbindelsen och emissionsgarantin, inklusive Garantiersättningen, infrias fullt ut, inneha aktier motsvarande högst cirka 2,4 procent av antalet aktier och röster i Zaplox, samt efter eventuellt utnyttjande av teckningsoptioner, aktier motsvarande cirka 2,8 procent av antalet aktier och röster i Zaplox. De föregående antagna ägarandelarna baseras på antagandet att företrädesemissionen fulltecknas och att ingen annan (utom Marknadspotential och AA) utnyttjar sina teckningsoptioner för teckning av nya aktier. Vidare baseras ovan på att samtliga garanter i företrädesemissionen erhåller garantiersättningen i form av nyemitterade aktier och teckningsoptioner i Zaplox.

Marknadspotentials och AAs slutliga ägarandel är beroende av övriga aktieägares, och andra investerares, anslutning till den planerade nyemissionen och kan således komma att variera beroende på teckningsgraden i företrädesemissionen och teckningsgraden i den efterföljande nyttjandeperioden för teckningsoptionerna. Ökningen av Marknadspotentials och AAs andel i Zaplox är således till viss del ofrivillig. Marknadspotentials och AAs deltagande i garantikonsortiet sker inte i avsikt att öka parternas innehav av aktier i Zaplox utan i syfte att stärka Zaplox finansiella ställning och likviditet då teckningsförbindelsen och garantiåtagandet utgör förutsättningar för emissionens genomförande.

Hemställan

Mot ovanstående bakgrund hemställs att Aktiemarknadsnämnden medger undantag från den budplikt som skulle kunna uppkomma för Marknadspotential och AA i samband med att Marknadspotential och AA infriar sina teckningsförbindelser och sina emissionsgarantier (inklusive erhållande av Garantiersättningen) samt att Marknadspotential och AA utnyttjar de teckningsoptioner som erhålls i nyemissionen, utan skyldighet för Marknadspotential och AA, att vid senare tillfälle avyttra tecknade aktier eller teckningsoptioner.

Överväganden

Aktiemarknadens självregleringskommitté har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar. Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon, ensam eller tillsammans med närstående, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. I kommentaren till punkten III.1 har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bl.a. att innehavet har uppkommit till följd av att en aktieägare har utnyttjat sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission. Aktiemarknadsnämnden beviljar enligt fast praxis dispens från budplikt i en sådan situation. Varje aktieägare måste normalt kunna teckna nya aktier med stöd av sin företrädesrätt utan att riskera budplikt, om budpliktsgränsen överskrids till följd av att andra aktieägare inte utnyttjar sin företrädesrätt.

På grund av det anförda ska Marknadspotential och AAs gemensamma ansökan om dispens från budplikt för tecknande av units (bestående av aktier och teckningsoptioner) med stöd av företrädesrätt i den planerade emissionen i Zaplox bifallas utan villkor (jfr bl.a. AMN 2023:48).

Dispens kan enligt nämndens praxis också beviljas från den budplikt som kan uppkomma till följd av infriandet av ett garantiåtagande i en emission, om garantiåtagandet är utformat på ett sådant sätt att garanten med stöd av detta endast kan teckna aktier som blir över sedan först aktieägarna, inklusive garanten om denne är aktieägare, erbjudits att teckna aktier och därefter samtliga aktieägare, exklusive garanten, erbjudits att teckna återstående aktier utan företrädesrätt.

En förutsättning för dispens vid infriande av ett garantiåtagande är enligt nämndens praxis vidare att aktieägarna i det emitterande bolaget inför bolagsstämmans beslut i fråga om emissionen är informerade om garantiåtagandet samt om hur stor kapital- respektive röstandel som garanten högst skulle kunna få genom att infria garantin. Dessutom måste emissionen stödjas av en stor majoritet bland övriga aktieägare.

I det nu aktuella fallet ska Marknadspotential och AA garantera nyemissionen upp till ett belopp om cirka 3,5 MSEK respektive cirka 0,2 MSEK genom att teckna de units som inte tecknas med eller utan stöd av företrädesrätt av övriga aktieägare eller andra investerare. På grund av vad som anförts ovan, i linje med nämndens praxis och på sedvanliga villkor ska även ansökan om dispens från den budplikt som kan uppkomma vid infriande av garantiåtagandet bifallas (jfr bl.a. AMN 2023:48).