Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna AA undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma om denne, ensam eller genom helägda bolag, tecknar aktier i den planerade och i framställningen beskrivna apportemissionen i Promore Pharma AB, på villkor att

  1. aktieägarna inför den bolagsstämma i Promore Pharma AB som ska besluta om emissionen informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som AA högst kan få genom att teckna aktierna ifråga, samt att

  2. besluten biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från aktier som innehas av AA.

Om AA sedermera förvärvar ytterligare aktier i Promore Pharma AB och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom denna dag en framställning från Eversheds Sutherland Advokatbyrå på uppdrag av AA. Framställningen rör dispens från budplikt enligt Aktiemarknadens självregleringskommittés takeover-regler för vissa handelsplattformar (”takeover-reglerna”).

Framställning

I framställningen anförs följande.

Denna framställan avser ansökan om dispens från budplikt enligt punkten III.1 i Takeover-reglerna som annars kan uppkomma för AA i samband med det omvända förvärv som förhandlats mellan aktieägarna i PMD Device Solutions AB org. nr. 559305-4173 (”PMD”) och Promore Pharma AB, org. nr. 556639-6809 (”Promore”) och som offentliggjordes den 29 november 2023.1

Promores aktier är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. PMD är ett svenskt publikt aktiebolag vars operativa verksamhet huvudsakligen bedrivs genom dotterbolag i Irland. Bolaget har utvecklat RespiraSense™ som, enligt Bolagets bedömning, är världens enda rörelsetoleranta system för kontinuerlig andningsövervakning av patienter. PMD:s största aktieägare är AA. AA äger idag inga aktier i Promore.

Aktieägare i Promore har föreslagit att extra bolagsstämma i Promore den 29 december 2023 ska besluta om en riktad nyemission till aktieägarna i PMD mot att Promore förvärvar samtliga aktier i PMD (”Transaktionen”). Transaktionen kommer att utgöra ett så kallat omvänt förvärv och är strukturerad som en apportemission varigenom AA, direkt eller indirekt genom ett svenskt eller irländskt bolag, som största aktieägare i PMD, högst kan komma att erhålla cirka 39 procent av kapitalet och rösterna i Promore vilket aktualiserar budplikt i enlighet med takeover-reglerna.

Transaktionen är villkorad dels av att Nasdaq godkänner fortsatt notering av emittentens aktier på Nasdaq First North Growth Market, dels av beslut vid bolagsstämma i Promore. Inför bolagsstämman i Promore har aktieägarna tillhandahållits fullständig information om dels motiven bakom Transaktionen, dels hur stor kapital- respektive röstandel som AA och övriga aktieägare i PMD kommer att erhålla i Promore vid genomförande av Transaktionen.

Majoritetskravet för giltigt beslut avseende emissionen är enkel majoritet men aktieägarna har i kallelsen till bolagsstämman informerats om att AA kommer ansöka om budpliktsdispens och att en dispens förväntas vara villkorad av att (i) aktieägarna informeras AAs högsta möjliga innehav till följd av emissionen och (ii) att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid extra bolagsstämman, varvid eventuella aktier i Promore som innehas av AA bortses från vid rösträkningen.

Om särskilda skäl föreligger kan dispens från reglerna om budplikt medges i enlighet med I.2 takeover-reglerna. Som exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt nämns, i kommentaren till budpliktsreglerna, att aktieinnehavet har uppkommit genom att aktieägaren har sålt egendom mot betalning i form av nya aktier i det bolag som förvärvar egendomen, dvs. att aktieägaren har tecknat aktier i en apportemission.

https://mfn.se/a/promore-pharma/promore-pharma-ab-avser-att-genomfora-ett-omvant-forvarv-av-pmd-device-solutions-ab

Hemställan

I enlighet med takeover-reglerna och under i framställningen angivna förutsättningar hemställer AA att Aktiemarknadsnämnden medger undantag från den budplikt som annars kan uppkomma till följd av hans deltagande i den ovan beskrivna Transaktionen.

Överväganden

Aktiemarknadens självregleringskommitté har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar. Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på Nasdaq First North Growth Market i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. Som exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt nämns i kommentaren till budpliktsreglerna att aktieinnehavet uppkommit genom att aktieägaren sålt egendom mot betalning i form av nya aktier i det bolag som förvärvar egendomen, dvs. aktieägaren har tecknat aktier i en apportemission. I linje med detta beviljar nämnden enligt fast praxis dispens från budplikt när budpliktsgränsen passeras till följd av att aktieägaren tecknar aktier i en apportemission. Sådana dispenser förenas regelmässigt med villkor av innebörd att aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av emissionsfrågan ska vara informerade om hur stor kapital- och röstandel som den aktuella aktieägaren kan komma att få genom dessa förvärv. Dessutom måste apportemissionen stödjas av en stor majoritet (2/3) bland de övriga aktieägarna, vilket innebär att man vid bolagsstämmans beslut, i förekommande fall, ska bortse från röster som avges av den aktieägare som budpliktsdispensen avser.

I det nu aktuella fallet ska AA förvärva aktier i Promre i sådan utsträckning att budplikt kan uppkomma enligt punkten III.1 i takeover-reglerna. Aktierna som ska förvärvas i en apportemission utgör betalning för aktier i PMD där AA är den största ägaren. Förutsättningar föreligger därmed för att, på sedvanliga villkor, medge AA dispens från budplikt.