Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna AA undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma om denne, ensam eller genom helägda bolag, tecknar aktier i den planerade och i framställningen beskrivna apportemissionen i Binero Group AB, på villkor att

  1. aktieägarna inför den bolagsstämma i Binero Group AB som ska besluta om emissionen informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som AA och dennes bolag högst kan få genom att teckna aktierna ifråga, samt att

  2. besluten biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från aktier som innehas av AA eller dennes bolag.

Om AA sedermera förvärvar ytterligare aktier i Binero Group AB och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 12 december 2023 en framställning från Synch Advokatbyrå på uppdrag av AA och Tiliaflore AB, 559010-5945. Framställningen rör dispens från budplikt enligt Aktiemarknadens självregleringskommittés takeover-regler för vissa handelsplattformar (”takeover-reglerna”).

Framställning

I framställningen anförs följande.

Denna framställan avser ansökan om dispens från budplikt enligt takeover-reglerna som annars kan uppkomma i samband med den aktieöverlåtelse och apportemission som förhandlas mellan, å ena sidan, aktieägarna i Infrateq Group Holding AB, org.nr 559330-1830, (”Infrateq”) och, å andra sidan, Binero Group AB, org.nr 556264-3022, (”Binero”).

Parterna förhandlar för närvarande Bineros eventuella förvärv av samtliga aktier i Infrateq där köpeskillingen erläggs i form av nyemitterade aktier i Binero genom en apportemission (”Transaktionen”). Infrateq skulle bli ett helägt dotterbolag till Binero och Infrateqs nuvarande aktieägare bli aktieägare i Binero. Både Binero och Infrateq tillhandahåller IT-tjänster som bedöms komplettera varandra väl. Infrateqs största ägare är Tiliaflore – ett bolag helägt av AA. Varken AA eller Tiliaflore äger idag aktier i Binero.

Bineros aktier är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Genom Transaktionen kan Tiliaflore högst komma att erhålla cirka 55 procent av aktierna i Binero räknat på antalet utestående aktier efter apportemissionen. Således aktualiseras budplikt enligt takeover-reglerna.

Avsikten är att Transaktionens fullföljande ska villkoras av bl.a. de villkor en budpliktsdispens kan komma att ställa upp, nämligen att aktieägarna inför den bolagsstämma i Binero som ska besluta om apportemissionen informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Tiliaflore högst kan få genom att teckna aktierna ifråga, samt att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid eventuella aktier i Binero som skulle innehas av Tiliaflore eller AA bortses från vid rösträkningen.

Hemställan

I enlighet med takeover-reglerna och under de i framställningen angivna förutsättningarna hemställer vi, på uppdrag av AA och Tiliaflore, att Aktiemarknadsnämnden medger undantag från den budplikt som annars kan uppkomma till följd av Transaktionen.

Överväganden

Aktiemarknadens självregleringskommitté har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar. Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på Nasdaq First North Growth Market i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger.

Som exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt nämns i kommentaren till budpliktsreglerna att aktieinnehavet uppkommit genom att aktieägaren sålt egendom mot betalning i form av nya aktier i det bolag som förvärvar egendomen, dvs. aktieägaren har tecknat aktier i en apportemission. I linje med detta beviljar nämnden enligt fast praxis dispens från budplikt när budpliktsgränsen passeras till följd av att aktieägaren tecknar aktier i en apportemission. Sådana dispenser förenas regelmässigt med villkor av innebörd att aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av emissionsfrågan ska vara informerade om hur stor kapital- och röstandel som den aktuella aktieägaren kan komma att få genom dessa förvärv. Dessutom måste apportemissionen stödjas av en stor majoritet (2/3) bland de övriga aktieägarna, vilket innebär att man vid bolagsstämmans beslut, i förekommande fall, ska bortse från röster som avges av den aktieägare som budpliktsdispensen avser.

I det nu aktuella fallet ska AA, direkt eller indirekt, förvärva aktier i Binero i sådan utsträckning att budplikt kan uppkomma enligt punkten III.1 i takeover-reglerna. Aktierna, som ska förvärvas i en apportemission, utgör betalning för aktier i Infrateq som ägs av bolaget Tiliaflore, ett bolag som i sin tur är helägt av AA. Förutsättningar föreligger därmed för att, på sedvanliga villkor, medge AA dispens från budplikt.