Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 21 december 2023 en framställning från Advokatfirman Olivecrona och Setterwalls Advokatbyrå AB på uppdrag av PPF Cyprus Management Limited1 (”PPF”) och Roschier Advokatbyrå AB på uppdrag av Groupe Canal+ SA2 (”Canal+”). Framställningen rör tolkning av lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA).

Ett bolag registrerat i Cypern.

Ett bolag registrerat i Frankrike.

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

1. Bakgrund

1.1 Allmänt

Viaplay Group AB (”Viaplay”) är noterat på Nasdaq Stockholm. PPF äger aktier av serie B i bolaget motsvarande cirka 9,39 procent av rösterna och 9,95 procent av kapitalet. Canal+ äger aktier av serie B i bolaget motsvarande cirka 11,32 procent av rösterna och 12,01 procent av kapitalet. Beskrivningen i framställningen av rekapitaliseringsprogrammet är hämtad från information som har offentliggjorts av Viaplay.

1.2 Viaplays rekapitaliseringsprogram

Den 1 december 2023 offentliggjorde Viaplay ett förslag till ett omfattande rekapitaliseringsprogram för att hantera närtida finansiella åtaganden och möjliggöra fortsatt utveckling av bolaget. Offentliggörandet följde av förhandlingar med bolagets största aktieägare, långivare och obligationsinnehavare om en rekapitalisering av bolaget, och rekapitaliseringsprogrammet förutsätter stöd och godkännanden från aktieägare, långivare och obligationsinnehavare. Den föreslagna rekapitaliseringen innefattar en kapitalanskaffning om 4 mdr kr genom en riktad emission om cirka 3,1 mdr kr och en företrädesemission om cirka 0,9 mdr kr, att beslutas av en extra bolagsstämma; en nedskrivning av befintliga skuldförpliktelser om 2 mdr kr, av vilka 0,5 mdr kronor ska konverteras till aktier; en ändring och förlängning av befintliga bank- och obligationsåtaganden om totalt 14,6 mdr kr; och en rad självhjälpsåtgärder för att förbättra bolagets likviditet och lönsamhet. Teckningskursen per aktie av serie B kommer att vara 1,0 kr i den riktade emissionen, företrädesemissionen och konverteringen av skuld till aktier, vilket indikerar en väsentlig utspädning av befintliga aktier.

Emissionerna är villkorade av godkännande från 2/3 av de avgivna rösterna och de aktier som företräds vid den extra bolagsstämman.

De åtgärder som ska vidtas av de olika intressenterna och de kapitaltillskott som ska genomföras som en del av rekapitaliseringsprogrammet är villkorade av att alla andra åtgärder vidtas. Var och en av de beskrivna åtgärderna som ska vidtas är därför en förutsättning för varje annan del, och därför också för samtliga delar, av programmet.

1.3 PPF:s och Canal+ deltagande i rekapitaliseringsprogrammet

PPF respektive Canal+ har ingått teckningsåtaganden genom vilka de, med förbehåll för vissa villkor, åtagit sig att (a) teckna sammanlagt 2.475.538.520 aktier av serie B i den riktade emissionen (motsvarande ett teckningsbelopp om 1.246.705.187 kr avseende PPF respektive 1.228.833.333 kr avseende Canal+), och (b) teckna sin pro rata-andel i företrädesemissionen (motsvarande ett teckningsbelopp om 86.628.146 kr avseende PPF respektive 104.500.000 kr avseende Canal+). Efter genomförandet av de riktade emissionerna och företrädesemissionen kommer PPF och Canal+ var för sig att inneha aktier av serie B motsvarande cirka 29,3 procent av samtliga aktier och röster i Viaplay.

2. Samarbetsavtalet

En förutsättning för PPF:s respektive Canal+ deltagande i emissionerna är att de ges möjlighet till styrelserepresentation i bolaget och därigenom kan skydda sina respektive investeringar. PPF och Canal+ avser därför att ingå ett samarbetsavtal (”Samarbetsavtalet”) för att reglera vissa aspekter av deras förehavanden i bolaget.

Samarbetsavtalet är ett avtal till vilket PPF och Canal+ ska vara parter (var och en, en "Part", gemensamt ”Parterna”).

För att ge Parterna möjlighet till styrelserepresentation innehåller Samarbetsavtalet åtaganden för Parterna att använda sina respektive värdepappersinnehav för att tillse att:

  • Bolagets styrelse består av nio (9) bolagsstämmovalda styrelseledamöter (inklusive styrelseordföranden);

  • (i) så länge en Part innehar värdepapper motsvarande 15,0–29,9 procent av det totala antalet röster i bolaget, ska styrelsen innehålla två (2) styrelseledamöter utsedda av sådan Part, och (ii) så länge en Part innehar värdepapper motsvarande 10,0–14,9 procent av det totala antalet röster i bolaget, ska styrelsen innehålla en (1) styrelseledamot utsedd av sådan Part;

  • styrelseordföranden ska inte utses av någon av Parterna; samt att

  • bolagets revisionsutskott respektive ersättningsutskott ska innehålla en (1) styrelseledamot utsedd av PPF respektive Canal+.

I händelse av att styrelse och/eller styrelseutskott får ett förändrat antal ledamöter anges i Samarbetsavtalet att Parternas ledamöter sammantaget alltid ska vara i minoritet i styrelsen och/eller utskottet.

I Samarbetsavtalet anges vidare att de styrelseledamöter som utsetts av Parterna inför varje styrelsemöte har att diskutera, och i den mån möjligt enas kring, en gemensam hållning avseende de agendapunkter som ska diskuteras vid det aktuella styrelsemötet. Parterna ska säkerställa att de av dem utsedda ledamöterna vid styrelsemöten agerar och röstar i enlighet med den gemensamma hållningen, om sådan finns. Därtill innehåller Samarbetsavtalet åtaganden för Parterna att tillse att de styrelseledamöter som nominerats av Parterna röstar och agerar i enlighet med Samarbetsavtalet. Det bör noteras att Samarbetsavtalet inte innehåller någon påföljd i händelse av oenighet mellan Parterna. Om styrelseledamöterna inte kan finna en gemensam hållning i en viss fråga, kommer varje styrelseledamot och Part att agera och rösta självständigt.

Samarbetsavtalet innehåller en så kallas ”lock-up-period” om två år från dagen för Samarbetsavtalet. Under lock-up-perioden äger Parterna varken sälja, pantsätta (med undantag för pantsättningar eller utställande av annan säkerhet till förmån för finansiella institutioner i enlighet med finansieringsarrangemang), belasta eller annars överlåta sina respektive värdepapper i bolaget. Under lock-up-perioden får Parterna endast överlåta sina respektive värdepapper till närstående bolag eller inom ramen för offentliga uppköpserbjudanden. Efter lock-up-perioden har PPF respektive Canal+ per kalenderår rätt att avyttra värdepapper i bolaget upp till en total volym om två procent av det totala antalet aktier i bolaget som är upptagna till handel. För övriga överlåtelser efter lock-up-perioden gäller en förköpsrätt för den icke-säljande parten av den säljande partens värdepapper.

Samarbetsavtalet innehåller därutöver en så kallad "stand still"-bestämmelse som innebär att vardera Part under en period om två år från dagen för Samarbetsavtalet åtar sig att inte förvärva, och inte förmå närstående att förvärva, aktier eller andra värdepapper i bolaget, med undantag för de aktier som kommer att förvärvas av respektive Part som en del av rekapitaliseringsprogrammet. Vardera Part befrias från sitt åtagande i händelse av att en tredje part i god tro offentliggör ett offentligt uppköpserbjudande avseende aktierna i bolaget i enlighet med Takeover-reglerna för Nasdaq Stockholm och Nordic Growth Market NGM ("takeover-reglerna").

Samarbetsavtalet träder i kraft det datum då det undertecknas av Parterna och ska löpa till det tidigare av (i) den 29 februari 2024, om bolaget inte före detta datum har offentliggjort att rekapitaliseringsprogrammet har slutförts, (ii) ett datum som infaller efter dagen för leverans av aktier i företrädesemissionen och den riktade emissionen, vid vilket någon av Parternas (inklusive närståendes) totala direkta och indirekta innehav av aktier i bolaget minskar till mindre än tio procent av det totala aktiekapitalet i bolaget, (iii) bolagets eller en Parts beslut om likvidation, inledande av en formell företagsrekonstruktionsprocess, konkursansökan eller avnotering, (iv) en Parts fullföljande av ett offentligt uppköpserbjudande, frivilligt eller till följd av budplikt, avseende aktierna i bolaget i enlighet med takeover-reglerna, som resulterar i att sådan Part innehar värdepapper motsvarande minst 30 procent av rösterna i bolaget, och (v) den 1 januari 2027. Parterna kan enas om att förlänga avtalet med ytterligare två år vid dess utgång 1 januari 2027.

Viaplay är inte part till Samarbetsavtalet, och Samarbetsavtalet innehåller därför inga åtaganden för Viaplay.

En förutsättning för att ingå Samarbetsavtalet är att Aktiemarknadsnämnden bedömer att Parternas samarbete enligt avtalet inte medför att parterna anses vara närstående enligt LUA.

Hemställan

I framställningen hemställs mot bakgrund av ovanstående att Aktiemarknadsnämnden bekräftar att ingående av Samarbetsavtalet inte skulle föranleda att PPF och Canal+ anses vara närstående enligt LUA och därför inte ge upphov till budplikt om Parternas sammanlagda (men inte individuella) aktieinnehav i bolaget efter rekapitaliseringen uppgår till eller överstiger tre tiondelar av rösterna för samtliga aktier i bolaget.

Överväganden

I LUA finns bestämmelser om offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier. I lagens 3 kap. finns bestämmelser om budplikt.

Enligt 3 kap. 1 § LUA inträder budplikt när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på Nasdaq Stockholm.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger.

Vid tillämpning av 3 kap. 1 § LUA ska till den potentiellt budpliktige aktieförvärvarens aktieinnehav även läggas aktier som innehav av vissa kategorier närstående. Vilka dessa kategorier är framgår av 3 kap. 5 § LUA. Enligt den bestämmelsen ska som närstående anses:

  1. företag inom samma koncern som förvärvaren,

  2. make eller sambo till förvärvaren,

  3. barn till budgivaren som står under förvärvarens vårdnad,

  4. den med vilken har träffats en överenskommelse om att genom ett samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktigt gemensam hållning i syfte att uppnå ett bestämmande inflytande över bolagets förvaltning, samt

  5. någon som samarbetar med förvärvaren i syfte att uppnå kontroll över bolaget.

Nämnden gör följande bedömning.

De närståendeförhållanden som behandlas i punkterna 1-3 saknar intresse i det nu aktuella fallet.

Det närståendeförhållande som behandlas i punkten 4 förutsätter att det mellan förvärvaren och någon annan, fysisk eller juridisk, person finns en skriftlig eller muntlig överenskommelse att genom ett samordnat utövande av rösträtten inta en gemensam och långsiktig hållning i fråga om målbolagets förvaltning. Bestämmelsen kan bli tillämplig exempelvis om det finns en överenskommelse om att under en längre tidsperiod samordna utövandet av rösträtten vid val av i vart fall så många styrelseledamöter att dessa utgör en majoritet i styrelsen. I det nu aktuella fallet finns enligt framställningen inte någon överenskommelse av det slag som avses i punkten 4 mellan Parterna. Nämnden anser inte heller att Samarbetsavtalet i övrigt, sådant det beskrivs i framställningen, talar för att en sådan överenskommelse underförstått ska anses föreligga.

Punkten 5 förutsätter att någon samarbetar med förvärvaren i syfte att uppnå kontroll över bolaget. Det finns inte något i framställningen som tyder på att en överenskommelse om sådant samarbete skulle föreligga mellan Parterna.

Parterna är under de i framställningen angivna omständigheterna inte närstående enligt 3 kap. 5 § LUA och budplikt uppkommer således inte till följd av Samarbetsavtalets ingående om deras sammanlagda (men inte individuella) aktieinnehav i Viaplay efter rekapitaliseringen uppgår till eller överstiger tre tiondelar av rösterna för samtliga aktier i bolaget. Jfr bl.a. AMN 2023:22.