Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, AA undantag från den budplikt som kan uppkomma om han, ensam eller genom sitt bolag Gästrike Nord Invest AB, tecknar sin pro rata-andel i den aktuella företrädesemissionen av aktier i Svenska Aerogel Holding AB.

Aktiemarknadsnämnden medger vidare, under de i framställningen angivna förutsättningarna, AA undantag från den budplikt som kan uppkomma om han, ensam eller genom sitt bolag Gästrike Nord Invest AB, infriar sitt garantiåtagande genom att, utöver sin företrädesandel, teckna aktier i emissionen, på villkor att

  1. aktieägarna inför den bolagsstämma i Svenska Aerogel Holding AB som ska godkänna garantiåtagandet informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som AA tillsammans med sitt bolag Gästrike Nord Invest AB högst kan få genom att teckna aktier utöver företrädesandelen, samt att

  2. bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas och på stämman företräds av AA och Gästrike Nord Invest AB.

Dispensen omfattar också aktier som AA eller Gästrike Nord Invest AB erhåller som ersättning för garantiåtagandet.

Om AA eller Gästrike Nord Invest AB sedermera förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel i Svenska Aerogel Holding AB uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 20 december 2023 en framställning från Eversheds Sutherland Advokatbyrå på uppdrag av på uppdrag av AA och det av honom helägda bolaget Gästrike Nord Invest AB org. nr 559263-0585 (gemensamt ”AA”). Framställningen rör dispens från budplikt enligt Aktiemarknadens självregleringskommittés takeover-regler för vissa handelsplattformar (”takeover-reglerna”).

Framställning

I framställningen till nämnden anförs följande.

Svenska Aerogel Holding AB, org.nr (”Svenska Aerogel”) är ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Stockholm.

AA innehar sammanlagt, direkt och indirekt via Gästrike Nord Invest AB, cirka 26,60 procent av det totala antalet aktier och röster i Svenska Aerogel.

Styrelsen i Svenska Aerogel beslutade den 18 december 2023, under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande, om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) i syfte huvudsakligen att finansiera försäljning och marknadsföring, applikationsutveckling och produktionsutveckling. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Aktier som inte tecknas av befintliga aktieägare med stöd av teckningsrätter ska i första hand erbjudas de som också har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning. I andra hand ska övriga som har anmält intresse för att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter tilldelas aktier i förhållande till deras anmälda intresse. I sista hand ska aktier tilldelas de som har lämnat emissionsgaranti avseende teckning av aktier.

För att säkerställa Företrädesemissionens genomförande omfattas den av tecknings- och garantiåtaganden. I egenskap av aktieägare i Svenska Aerogel har AA åtagit sig att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen. Därutöver har AA åtagit sig att garantera teckning av aktier som inte tecknas med eller utan företrädesrätt av övriga aktieägare eller andra. För AAs garantiåtagande utgår en marknadsmässig ersättning. Då det för bolaget är önskvärt, från ett finansiellt perspektiv och ett likviditetsperspektiv, att kunna utbetala garantiersättning i form av nyemitterade aktier, har AA möjlighet att erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade aktier i en efterföljande emission.

AAs röstandel i Svenska Aerogel skulle kunna komma att uppgå till eller överstiga tre tiondelar, högst cirka 46,2 procent, om åtagandena infrias och/eller AA väljer att erhålla garantiersättning i form av aktier i bolaget.

Den extra bolagsstämmans beslut om godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen förutsätter en kvalificerad majoritet, innebärande att giltigt beslut kräver biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, med bortseende från aktier som innehas och på stämman företräds av AA.

Hemställan

AA hemställer, mot bakgrund av ovanstående, att Aktiemarknadsnämnden medger undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma för AA i samband med att han infriar teckningsåtagandet och garantiåtagandet samt erhåller garantiersättning i form av nyemitterade aktier.

Överväganden

Aktiemarknadens självregleringskommitté har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar. Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på Nasdaq First North Growth Market i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. I kommentaren till punkten III.1 har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bland annat att innehavet har uppkommit till följd av att en aktieägare har utnyttjat sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission. Nämnden beviljar enligt fast praxis dispens från budplikt i en sådan situation.

Dispens kan enligt nämndens praxis också beviljas från den budplikt som kan uppkomma till följd av infriandet av ett garantiåtagande i en nyemission, om garantiåtagandet är utformat på ett sådant sätt att garanten med stöd av detta endast kan teckna aktier som blir över sedan först aktieägarna, inklusive garanten om denne är aktieägare, erbjudits att teckna aktier och därefter samtliga aktieägare, exklusive garanten, erbjudits att teckna återstående aktier utan företrädesrätt.

En förutsättning för dispens vid infriande av ett garantiåtagande är enligt nämndens praxis vidare att aktieägarna i det emitterande bolaget inför bolagsstämmans beslut i fråga om emissionen är informerade om garantiåtagandet samt om hur stor kapital- respektive röstandel som garanten högst skulle kunna få genom att infria garantin. Dessutom måste emissionen stödjas av en stor majoritet bland övriga aktieägare.

I det nu aktuella fallet har Svenska Aerogels styrelse beslutat om Företrädesemissionen under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. AA har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel och har också garanterat emissionen. Genom att infria teckningsåtagandet respektive garantin skulle AA kunna uppnå ett aktieinnehav som representerar tre tiondelar eller mer av röstetalet för samtliga aktier i Svenska Aerogel och således bli skyldigt att lämna ett budpliktserbjudande avseende resterande aktier i i bolaget. Åtagandena är villkorade av att bolagsstämman i Svenska Aerogel med kvalificerad majoritet godkänner desamma, varvid man vid rösträkningen ska bortse från aktier som innehas av AA.

På grund av vad som anförts ovan och på sedvanliga villkor ska ansökan om dispens från budplikten bifallas (jfr bl.a. AMN 2023:39). Dispensen ska också omfatta aktier som AA kan komma att erhålla som garantiersättning.