Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under i framställningen angivna förutsättningar, Funtastik Studios Limited dispens från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma i samband med Funtastiks konvertering av konvertibellån till aktier i Goodbye Kansas Group AB.

Om Funtastik Studios Limited förvärvar ytterligare aktier i Goodbye Kansas Group AB och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 26 april 2024 en framställning från Advokatfirman Delphi på uppdrag av Funtastik Studios Limited, org.nr 14502793, (”Funtastik”). Framställningen rör dispens från budplikt enligt Aktiemarknadens självregleringskommittés takeover-regler för vissa handelsplattformar (”takeover-reglerna”).

Framställning

Bakgrund och förutsättningar

Goodbye Kansas Group AB, org.nr 559019-7462 (”Goodbye Kansas” eller ”Bolaget”) är ett publikt aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget har ett registrerat aktiekapital om 576.487,6 kr, fördelat på 5.764.876 aktier. Samtliga aktier i Bolaget är av samma slag.

Goodbye Kansas utvecklar produkter och lösningar baserade på avancerad teknologi: Virtual Reality (VR), VFX-produktion, Game Cinematics, Performance Capture & Scanning, Digital Humans och Real-Time Animation.

Funtastik äger, vid tidpunkten för förevarande framställning, inga aktier i Goodbye Kansas.

Goodbye Kansas har under slutet av 2023 haft en ohållbar finansiell situation. Bolaget påverkades hårt av Covid-19 pandemin och än mer av strejken bland skådespelare och manusförfattare i USA, i vilken Bolagets huvudsakliga kundkrets avbröt produktionen och därmed inköp av Bolagets tjänster. Strejkerna i Hollywood lamslog från maj 2023 produktioner inom film- och tv-industrin som stod för cirka 50 procent av Bolagets försäljning.

Bolaget har bemött den svåra finansiella situationen genom att genomföra ett antal genomgripande strukturåtgärder för att renodla verksamheten. Under fjärde kvartalet 2023 försatte Bolaget ett flertal dotterbolag i konkurs, vidtog besparingsåtgärder samt genomförde en kapitalanskaffning i form av en företrädesemission under slutet på december 2023.

Inom ramen för den affärsplan som låg till grund för företrädesemissionen beskriven nedan satte Bolaget upp mål för nyförsäljning, baserat på befintlig försäljningspipeline, men av olika skäl uppnåddes inte dessa försäljningsmål, vilket ledde till ett nytt och akut rörelsekapitalunderskott i mars 2024. Den 16 februari 2024 offentliggjorde Bolaget att Bolaget endast hade rörelsekapital för att täcka fortsatt drift fram till mitten av mars 2024. Bolaget befann sig således vid denna tidpunkt i finansiell kris.

Den 14 mars 2024 offentliggjorde Bolaget att styrelsen beslutat om ett finansieringspaket om 36,5 MSEK, inkluderande en fullt säkerställd företrädesemission om 21,8 miljoner kronor (”Företrädesemissionen”) samt en riktad emission av konvertibler om 15 miljoner kronor till Funtastik (”Konvertibelemissionen”). Därutöver har Bolaget upptagit brygglån om sammanlagt 10 MSEK i syfte att finansiera Bolagets drift till dess att kapitalanskaffningen har genomförts (”Brygglånen”, tillsammans med Företrädesemissionen och Konvertibelemissionen ”Finansieringspaketet”).

Brygglånen utgör förskottsbetalning av Företrädesemissionen och kommer kvittas i samband med den. Betalningarna från Brygglånen nådde Bolaget 14–18 mars 2024 och utan betalningarna hade Bolaget inte haft möjlighet att klara sin likviditet efter mars och hade behövt ställa in betalningar efter mars 2024. Likviden användes specifikt för löner och verksamhetskritiska betalningar. Brygglånen är nödvändiga för att möjliggöra Bolagets fortsatta drift tills det att resterande likvid från Finansieringspaketet nått Bolaget.

Garanterna i Företrädesemissionen villkorade sitt deltagande av att avtal ingicks med Funtastik avseende investering i form av Konvertibelemissionen samt att ett strategiskt samarbetsavtal, beskrivet nedan, skulle förhandlas med NY VFXWAALA, som är moderbolag till Funtastik. Vidare är teckning och betalning av konvertiblerna villkorade av genomförande av Företrädesemissionen.

I det fall likviden från Företrädesemissionen inte når Bolaget enligt tidplanen för Företrädesemissionen saknar Bolaget omedelbart likviditet för att möta sina befintliga åtaganden. Om så sker har Funtastik ingen skyldighet att teckna eller betala för konvertiblerna i Konvertibelemissionen.

De tre delarna i Finansieringspaketet är beroende av varandra. I det fallet endera av finansieringsvägarna inte fullt ut tillför medel enligt plan resulterar det i att Finansieringspaketet riskerar att falla. Bolaget har uppgett att det kommer sakna betalningsförmåga framgent om det inte tar del av medlen i både Företrädesemissionen och Konvertibelemissionen under de närmsta veckorna, oavsett huruvida försäljningsmålen för det andra kvartalet 2024 möts.

Företrädesemissionen och Konvertibelemissionen var villkorade av godkännande av bolagsstämma. Företrädesemissionen godkändes på extra bolagsstämma den 2 april 2024 och Konvertibelemissionen godkändes på extra bolagsstämma den 16 april 2024.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i avseende på Konvertibelemissionen är att styrelsen i Bolaget anser att inte skulle ha varit möjligt att erhålla motsvarande kapitaltillskott i någon annan form eller på mer fördelaktiga villkor för Bolaget och dess aktieägare. Styrelsen har noggrant övervägt möjligheten att genomföra en företrädesemission av konvertibler eller en större företrädesemission av aktier än Företrädesemissionen. Det har därvid framkommit att en sådan kapitalanskaffning skulle kräva en betydligt längre implementeringsperiod och avsevärt högre kostnader. En längre implementeringsperiod skulle kunna innebära att Bolaget går miste om sådana kommersiella möjligheter som kapitaltillskottet syftar till att skapa. En sådan emission skulle dessutom sannolikt medfört högre kostnader och skulle ha behövt genomföras till en lägre teckningskurs. Det är därför styrelsens uppfattning att Konvertibelemissionen, tillsammans med Företrädesemissionen, utgör det mest ändamålsenliga finansieringsalternativet för Bolaget och dess aktieägare.

Funtastik ska teckna och betala för konvertiblerna i samband med redovisning av likvid i Företrädesemissionen. Konverteringskursen per aktie för konvertiblerna är 1,35 kronor. Vid full konvertering av konvertiblerna innebär emissionen en ökning av antalet aktier om 11.111.111.

I samband med att Finansieringspaketet förhandlades föreslog Goodbye Kansas att ett strategiskt partnerskap, inklusive etablering av ett joint venture (”Joint Venture-bolaget”) i Indien, skulle ingås med NY VFXWAALA, som är moderbolag till Funtastik. Partnerskapet förutsätter att parterna ömsesidigt kommer överens om villkoren. NY VFXWAALA är en produktionsstudio som specialiserar sig på visuella effekter och Digital Intermediate och har blivit en etablerad aktör på den indiska marknaden. Genom samarbetet förväntas båda bolagen uppnå positiva synergieffekter och få tillgång till varandras marknader och kundkretsar. Parterna har som mål att göra det föreslagna Joint Venture-bolaget och det integrerade samarbetet operativt från och med Q3 2024, under förutsättning att partnerna ömsesidigt kommer överens om villkoren.

Funtastik äger rätt att konvertera konvertiblerna till aktier under perioden från och med dagen för registrering av konvertiblerna vid Bolagsverket till och med den 30 mars 2026. Vidare har Funtastik har åtagit sig att konvertera konvertiblerna om vissa händelser relaterade till Bolagets resultat inträffar och vissa milstolpar uppnås i Joint Venture-bolaget (”Utlösande Händelserna”). Konvertibelemissionen och det föreslagna strategiska partnerskapet är således kopplade till varandra.

För det fall de Utlösande Händelserna inte har inträffat per den 31 december 2024 kan Funtastik bevilja Bolaget en period om sex (6) månader från och med den 28 februari 2025 för att uppnå de Utlösande Händelserna ("Åtgärdsperioden"). Funtastik kan förlänga Åtgärdsperioden med ytterligare tre (3) månader från utgången av Åtgärdsperioden ("Förlängd Åtgärdsperiod"). I händelse av att de Utlösande Händelserna inte har inträffat vid eller före utgången av Åtgärdsperioden eller den Förlängda Åtgärdsperioden (om tillämpligt) ska Funtastik ha rätt att erhålla återbetalning av det utestående nominella beloppet under Konvertiblerna.

Om konvertiblerna i sin helhet konverteras till aktier medför det att Funtastik blir ägare till cirka 33,65 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Fullständig konvertering är därför villkorat av att Aktiemarknadsnämnden medger Funtastik dispens från budplikt.

För det fall att Funtastik inte medges dispens och Funtastik är skyldigt att konvertera, alternativt väljer att konvertera trots att de Utlösande Händelserna inte har inträffat, kommer Funtastik endast att kunna konvertera konvertibellånet i sådan utsträckning att Funtastik inte erhåller en röstandel om mer än 30 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Resterande del av konvertibellånet ska då regleras kontant av Bolaget.

Funtastiks bedömning

I kommentaren till punkten III.1 i takeover-reglerna uttalas att innehav av konvertibler inte medför budplikt utan att det är nyttjandet av en konvertibel som medför att innehavaren erhåller en röstandel om mer än 30 procent som utlöser budplikt, om inte dispens enligt punkten I.2 medges.

Det framgår vidare i kommentaren till punkten III.1 att ett skäl för medgivande av dispens kan vara att en emission av aktier är ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter. Aktiemarknadsnämnden har också vid flera tillfällen meddelat dispens på den grunden, se bl.a. AMN 2022:46, AMN 2019:53, 2019:24 och 2018:26. Som framgår av beskrivningen ovan har Bolaget haft betydande ekonomiska svårigheter och Konvertibelemissionen har beslutats som en del av ett finansieringspaket för Bolaget. Vidare är Konvertibelemissionen sammankopplad med det föreslagna samarbetsavtalet i avseende på Joint Venture-bolaget, på villkor som NY VFXWAALA och Bolaget ömsesidigt ska komma överens om, och samarbetsavtalet förväntas också leda till en förbättring av Bolagets finansiella situation. Konvertibelemissionen och efterföljande konvertering utgör således ett sådant erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter.

I Aktiemarknadsnämndens resonemang till uttalandet AMN 2022:51 förklaras att dispens endast ska medges om den planerade emissionen är den i praktiken enda realistiska möjligheten att komma till rätta med de ekonomiska svårigheterna. Som beskrivet i detalj ovan skulle Bolaget behövt ställa in väsentliga betalningar utan Finansieringspaketet. I denna lösning, som utgör Bolagets enda realistiska möjlighet till att fortsatt bedriva verksamhet, utgör Konvertibelemissionen en nyckelaspekt utan vilken övrig finansiering riskerar att falla.

I Aktiemarknadsnämnden överväganden i uttalandet AMN 2004:25 tas hänsyn till huruvida andra befintliga aktieägare eller externa parter har möjlighet att tillskjuta det kapital som krävs för att säkra bolagets fortsatta drift. Som framgår ovan är styrelsens uppfattning att Konvertibelemissionen, tillsammans med Företrädesemissionen, utgör det mest ändamålsenliga finansieringsalternativet för Bolaget och dess aktieägare.

Kommentaren till punkten III.1 i takeover-reglerna beskriver att en helhetsbedömning ligger till grund för medgivande av dispens där det bland annat ska beaktas i vilken utsträckning emissionen stöds eller vid en bolagsstämma förutsätter stöd av aktieägarna. Konvertibelemissionen har varit föremål för godkännande av extra bolagsstämma och givet att det är en riktad emission har Konvertibelemissionen godkänts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. Funtastik äger inte några aktier i Bolaget och har således inte utövat något röstinflytande över emissionsbeslutet.

Funtastik känner till Aktiemarknadsnämndens praxis i avseende på att aktieägarna inför den bolagsstämma som skulle godkänna styrelsens emissionsbeslut ska bli informerade om hur stor kapital- respektive röstandel som den investeraren som budpliktsdispensen avser högst skulle komma att få genom att förvärva aktierna. Aktieägarna i Goodbye Kansas fick denna information i samband med extra bolagsstämman den 16 april 2024.

Sammanfattningsvis anser Funtastik att det ovanstående innebär att det föreligger särskilda skäl för att medge Funtastik undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma till följd av konvertiblerna som emitteras i Konvertibelemissionen i sin helhet konverteras till aktier i Bolaget och därmed erhåller mer än tre tiondelar av rösterna i Goodbye Kansas.

Hemställan

Funtastik hemställer att Aktiemarknadsnämnden, under de i framställningen angivna förutsättningarna, medger Funtastik undantag från den budplikt enligt punkten III.1 i takeover-reglerna som annars skulle kunna uppkomma i samband med Funtastiks konvertering av konvertibellån till aktier i Goodbye Kansas.

Överväganden

Aktiemarknadens självregleringskommitté har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar. Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på Nasdaq First North Growth Market i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. Som exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt nämns i kommentaren till budpliktsreglerna att aktieinnehavet uppkommer genom att aktieägaren tecknar aktier i en emission som utgör ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter. Aktiemarknadsnämnden har också vid en rad tillfällen prövat frågor om dispens på den grunden, se bl.a. AMN 2023:10.

Vad som anförs i framställningen om Goodbye Kansas ekonomiska situation och skälen för Funtastiks konvertering av konvertibellån till aktier i Goodbye Kansas utgör enligt nämndens mening omständigheter av det slag som kan motivera dispens.

Dispens från budplikt som uppkommer vid deltagande i en emission lämnas normalt på villkor att aktieägarna inför bolagsstämman i det emitterande bolaget informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som aktietecknaren ifråga högst kan få genom att teckna aktierna ifråga, samt att bolagsstämmans beslut om emissionen biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas av aktietecknaren ifråga. Enligt framställningen har dessa krav uppfyllts vid bolagsstämmans beslut att godkänna Konvertibelemissionen.

Funastiks ansökan om dispens från den budplikt enligt punkten III.1 i takeover-reglerna som annars skulle kunna uppkomma i samband med Funtastiks konvertering av konvertibellån till aktier i Goodbye Kansas ska mot bakgrund av vad nu sagts och under de i framställningen angivna förutsättningarna bifallas.