Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, AA undantag från den budplikt som kan uppkomma om han tecknar sin andel i den planerade företrädesemissionen av aktier i FSport AB.

Aktiemarknadsnämnden medger vidare, under de i framställningen angivna förutsättningarna, AA undantag från den budplikt som kan uppkomma om han infriar sitt garantiåtagande genom att, utöver sin företrädesandel, teckna aktier i den planerade företrädesemissionen av aktier i FSport AB, på villkor att

  1. aktieägarna, inför den bolagsstämma i FSport AB som ska besluta om emissionen informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som AA högst kan få genom att teckna aktier utöver sin företrädesandel, samt

  2. bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas och på stämman företräds av AA.

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, BB undantag från den budplikt som kan uppkomma om han tecknar sin andel i den planerade företrädesemissionen av aktier i FSport AB.

Aktiemarknadsnämnden medger vidare, under de i framställningen angivna förutsättningarna, BB undantag från den budplikt som kan uppkomma om han infriar sitt garantiåtagande genom att, utöver sin företrädesandel, teckna aktier i den planerade företrädesemissionen av aktier i FSport AB, på villkor att

  1. aktieägarna, inför den bolagsstämma i FSport AB som ska besluta om emissionen informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som BB högst kan få genom att teckna aktier utöver sin företrädesandel, samt

  2. bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas och på stämman företräds av BB.

Om AA eller BB infriar sitt garantiåtagande och sedermera förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel i FSport AB uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 29 april 2024 en framställning från Rämsell Advokatbyrå AB på uppdrag av var och en av AA och BB, (BB och tillsammans med AA, ”Huvudaktieägarna”). Framställningen rör dispens från budplikt enligt Aktiemarknadens självregleringskommittés takeover-regler för vissa handelsplattformar (”takeover-reglerna”).

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Aktierna i FSport AB, org.nr 556950-4474, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. FSport skapar och levererar sportspel på en egenutvecklad plattform.

AA äger, privat och via bolag, cirka 24,2 procent av samtliga aktier i FSport. BB äger via bolag cirka 22,7 procent av samtliga aktier i FSport.

FSports styrelse avser att kalla till bolagsstämma för att föreslå att stämman beslutar om en företrädesemission. Syftet med emissionen är att säkerställa FSports rörelsekapitalbehov framåt.

Vid full teckning i emissionen kommer FSport att tillföras en emissionslikvid om cirka 4 mkr före emissionskostnader. FSports aktieägare kommer att ha rätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger. Styrelsen i FSport har ännu inte beslutat om eller offentliggjort de närmare emissionsvillkoren.

För att säkerställa att emissionen kan genomföras framgångsrikt på acceptabla villkor bedömer FSports styrelse att den måste förankras med bolagets större aktieägare genom teckningsåtaganden. Respektive Huvudaktieägare avser att, privat och/eller via bolag, göra teckningsåtaganden gentemot FSport motsvarande 1,1 mkr. Den del av teckningsåtagandet som överstiger respektive Huvudaktieägares företrädesrätt i emissionen utgör ett garantiåtagande och aktualiseras, helt eller delvis, endast under förutsättning att inte samtliga aktier i Emissionen tecknas med stöd av teckningsrätter och/eller utan teckningsrätter av övriga som anmäler intresse av att teckna aktier i emissionen.

Genom att AA infriar teckningsåtagandet till fullo kommer AA, privat och via bolag, att uppnå ett totalt aktieinnehav som representerar högst cirka 39,9 procent av totalantalet röster i bolaget. Genom att BB infriar teckningsåtagandet till fullo kommer BB via bolag att uppnå ett totalt aktieinnehav som representerar högst cirka 39,3 procent av rösterna. Emissionen kan därmed aktualisera budplikt för var och en av Huvudaktieägarna enligt punkten III.1 takeover-reglerna. Det föreligger inga omständigheter som innebär att budplikten uppstår för Huvudaktieägarna tillsammans.

FSports styrelse har för avsikt att i kallelsen till den bolagsstämma som ska besluta om emissionen ge aktieägarna information om hur stor kapital- och röstandel som Huvudaktieägarna högst kan komma att erhålla i FSport genom att infria sina respektive teckningsåtaganden.

Majoritetskravet för giltigt beslut avseende emissionen kommer att vara två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Hemställan

I framställningen hemställs, mot bakgrund av ovanstående, att Aktiemarknadsnämnden beviljar medger Huvudaktieägarna var för sig undantag från den budplikt som annars uppkommer i enlighet med III.1 i takeover-reglerna vid deltagande i emissionen genom infriande av teckningsåtagandena.

Överväganden

Aktiemarknadens självregleringskommitté har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar. Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på Nasdaq First North Growth Market i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 takeover-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. I kommentaren till punkten III.1 har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bl.a. att innehavet har uppkommit till följd av att en aktieägare har utnyttjat sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission. Aktiemarknadsnämnden beviljar enligt fast praxis dispens från budplikt i en sådan situation. Varje aktieägare måste normalt kunna teckna nya aktier med stöd av sin företrädesrätt utan att riskera budplikt, om budpliktsgränsen överskrids till följd av att andra aktieägare inte utnyttjar sin företrädesrätt.

På grund av det anförda ska Huvudaktieägarnas ansökan om dispens från budplikt för teckning av aktier med stöd av företrädesrätt i den planerade emissionen i FSport bifallas utan villkor (jfr bl.a. AMN 2024:27).

Dispens kan enligt nämndens praxis också beviljas från den budplikt som kan uppkomma till följd av infriandet av ett garantiåtagande i en nyemission, om garantiåtagandet är utformat på ett sådant sätt att garanten med stöd av detta endast kan teckna aktier som blir över sedan först aktieägarna, inklusive garanten om denne är aktieägare, erbjudits att teckna aktier och därefter samtliga aktieägare, exklusive garanten, erbjudits att teckna återstående aktier utan företrädesrätt. En förutsättning för dispens vid infriande av ett garantiåtagande är vidare att aktieägarna i det emitterande bolaget inför bolagsstämmans beslut om eller godkännande av emissionen är informerade om garantiåtagandet samt om hur stor kapital- respektive röstandel som garanten högst skulle kunna få genom att infria garantin. Dessutom måste emissionen stödjas av en stor majoritet bland övriga aktieägare.

Var och en av Huvudaktieägarna avser att i viss utsträckning garantera den planerade emissionen i FSport. På grund av vad som anförts ovan ska ansökan om dispens från den budplikt som kan uppkomma vid infriandet av garantiåtagandena bifallas, med sedvanliga villkor (jfr bl.a. AMN 2024:27).