Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Rite Ventures SPV AB dispens från skyldigheten att rikta det aktuella budpliktserbjudandet avseende aktier i Nelly Group AB till aktieägare utanför EES.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 2 maj 2024 en framställning från Advokatfirman Vinge som ombud för Rite Ventures SPV AB, 559255-4876 (Rite Ventures). Framställningen rör dispens för att undanta aktieägare i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) från ett offentligt uppköpserbjudande på grund av budplikt.

Framställningen

I framställningen anförs följande.

Vid fullbordandet av ett förvärv av aktier i Nelly Group AB, 556035-6940 (Nelly), uppstod budplikt för Rite Ventures SPV AB, 559255-4876 (Rite Ventures).

Att döma av tillgängliga aktieägardata finns det drygt 20 aktieägare i Nelly utanför EES, med totalt cirka 0,8 procent av aktierna i Nelly. Dessa aktieägare finns huvudsakligen i Schweiz, Storbritannien och Förenta staterna. Enligt tillgängliga aktieägardata finns det 7 aktieägare i Schweiz med totalt cirka 0,4 procent av aktierna, 7 aktieägare i Storbritannien med totalt cirka 0,3 procent av aktierna och 4 aktieägare i Förenta staterna med totalt cirka 0,1 procent av aktierna i Nelly. Därutöver finns det några enstaka aktieägare i Kina, Australien och Nya Zeeland. Det finns inte någon information som tyder på att privatpersoner eller andra icke kvalificerade investerare utanför EES skulle ha några betydande innehav i Nelly.

Nellys stamaktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad och Nelly är noterat endast i Sverige.

Rite Ventures önskar, på grund av utländsk värdepapperslagstiftning och kostnaderna för att identifiera och efterleva lokala regler, kunna undanta aktieägare i vissa eller alla jurisdiktioner utanför EES från budpliktsbudet.

Hemställan

Mot bakgrund av det ovan anförda hemställer Rite Ventures att Aktiemarknadsnämnden medger Rite Ventures dispens från skyldigheten att rikta budpliktsbudet avseende Nelly till aktieägare utanför EES.

Överväganden

I lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) finns det bestämmelser om offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier. Ett offentligt uppköpserbjudande får lämnas endast av den som gentemot den börs som driver den reglerade marknad där målbolagets aktier är upptagna till handel har åtagit sig att bl.a. följa de regler som börsen har fastställt för sådana erbjudanden (2 kap. 1 § LUA). Det innebär att den som vill lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende ett bolag med aktier noterade på Nasdaq Stockholms huvudmarknad måste följa börsens takeover-regler. Det ankommer på Aktiemarknadsnämnden att tolka och pröva frågor om dispens från dessa regler (punkten I.2).

Det är vanligt att utländska rättssubjekt äger aktier i svenska bolag. Om det riktas ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i ett svenskt bolag med utländska aktieägare, måste budgivaren följa de svenska reglerna men dessutom ta hänsyn till reglerna i det land eller de länder där de utländska aktieägarna har sitt hemvist. Att utforma ett erbjudande så att det uppfyller kraven i samtliga berörda länder kan vara mycket tidsödande och kostnadskrävande. Av kommentaren till punkten I.1 i takeover-reglerna framgår att budgivaren då, med stöd av punkten I.2, kan hemställa om Aktiemarknadsnämndens tolkning av reglerna och, vid behov därav, dispens från skyldigheten att rikta erbjudandet till aktieägare i alla länder och från skyldigheten att tillämpa de svenska reglerna fullt ut i alla avseenden. I kommentaren sägs vidare att i enlighet med vedertagen praxis behöver, såvitt avser aktieägare i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), dispens inte sökas om, i anslutning till erbjudandets lämnande, antalet aktier som innehas av aktieägare i ett sålunda berört land kan antas representera endast en obetydlig andel av totalantalet aktier i bolaget (högst tre procent), aktierna i fråga inte är noterade på någon marknadsplats i landet och inte några andra omständigheter med tillräcklig styrka talar för en annan ordning.

Kommentaren till punkten I.1 i takeover-reglerna tar sikte på frivilligt lämnade uppköpserbjudanden. Av 3 kap. 1 § LUA framgår att ett uppköpserbjudande som lämnas på grund av budplikt måste avse resterande aktier i bolaget. Bestämmelsen går tillbaka på artikel 5.1 i EU:s takeover-direktiv enligt vilken ett sådant erbjudande ska riktas till alla aktieägare och omfatta hela deras innehav.

Reglerna om budplikt lämnar, till skillnad från vad som är fallet ifråga om reglerna om frivilliga erbjudanden (och ifråga om erbjudanden enligt takeover-reglerna för vissa handelsplattformar, där LUA inte gäller), inte något utrymme för budgivaren att utan dispens utesluta aktieägare i vissa jurisdiktioner från erbjudandet. En sådan dispens kan vidare bara komma i fråga såvitt avser aktieägare med hemvist i länder utanför EES. Som nämnden tidigare konstaterat bör dock, i linje med den praxis som gäller i fråga om frivilliga erbjudanden, dispens normalt beviljas om antalet aktier som innehas av aktieägare i ett sålunda berört land kan antas representera endast en obetydlig andel av totalantalet aktier i bolaget, aktierna i fråga inte är noterade på någon marknadsplats i landet och inte några andra omständigheter med tillräcklig styrka talar för en annan ordning (se bl.a. AMN 2023:47).

I det nu aktuella fallet avser Rite Ventures i ett budpliktserbjudande avseende samtliga resterande aktier i Nelly låta bli att rikta erbjudandet till aktieägare utanför EES.

Med hänsyn till vad som anförs i framställningen om det aktieägande i Nelly som är hänförligt till länder utanför EES och det faktum att aktierna inte är upptagna till handel utanför Sverige, föreligger enligt nämndens mening förutsättningar för att, med beaktande av de i framställningen åberopade skälen och i linje med nämndens praxis, bevilja Rite Ventures dispens från skyldigheten att rikta erbjudandet till aktieägare med hemvist utanför EES (jfr bl.a. AMN 2023:47).