Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Rieber & Son AS undantag från den budplikt som kan uppkomma om bolaget tecknar sin andel i den planerade företrädesemissionen av aktier i Sileon AB.

Aktiemarknadsnämnden medger vidare, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Rieber & Son AS undantag från den budplikt som kan uppkomma om bolaget infriar sitt garantiåtagande genom att i den planerade företrädesemissionen i Sileon AB teckna aktier utöver sin företrädesandel. Undantaget medges på villkor att

  1. aktieägarna inför den bolagsstämma i Sileon AB som avses besluta om emissionsbemyndigandet till styrelsen informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Rieber & Son AS högst kan få genom att infria sitt garantiåtagande, samt

  2. bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas och på stämman företräds av Rieber & Son AS.

Om Rieber & Son AS sedermera förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel i Sileon AB uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 13 maj 2024 en framställning från Harvest Advokatbyrå AB som ombud för Rieber & Son AS ("Rieber & Son"). Framställningen rör dispens från budplikt enligt Aktiemarknadens självregleringskommittés takeover-regler för vissa handelsplattformar (”takeover-reglerna”).

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Sileon AB (publ), org.nr 556584-5889 ("Sileon"), är ett globalt fintech-bolag som erbjuder en innovativ kortbaserad Buy Now Pay Later (BNPL) SaaS-funktionalitet till banker, kortutgivare och fintechs.

Sileon har ett registrerat aktiekapital om 12.672.601,50 kronor, fördelat på totalt 50.690.406 aktier. Aktierna är noterade på Nasdaq First North Growth Market.

Rieber & Son innehar totalt 8.973.694 aktier i Sileon, motsvarande cirka 17,70 procent av totalantalet aktier och röster i bolaget.

Styrelsen för Sileon avser att besluta om en företrädesemission av aktier med stöd av ett emissionsbemyndigande från bolagsstämman. Emissionslikviden för aktierna beräknas uppgå till högst cirka 57 miljoner kronor.

Rieber & Son avser att åta sig att dels teckna sin pro rata-andel i emissionen, dels garantera teckning av aktier som inte tecknas med eller utan företrädesrätt av övriga aktieägare eller andra investerare ("Garantiåtagandet").

Om inte emissionen blir fulltecknad och Rieber & Son infriar Garantiåtagandet kommer Rieber & Sons andel av aktierna och rösterna att öka. Budplikt skulle då kunna uppkomma för Rieber & Son avseende samtliga aktier i Sileon. Huruvida så blir fallet är beroende av övriga aktieägares och externa investerares anslutning till emissionen. Det kommer stå övriga aktieägare fritt att med företrädesrätt teckna aktier i emissionen och därigenom begränsa, eller helt undvika, en ökning av Rieber & Sons röstandel i Sileon.

Inför bolagsstämman kommer aktieägarna i Sileon att informeras om Garantiåtagandet samt den högsta kapital- och röstandel som Rieber & Son kan komma att erhålla genom att infria Garantiåtagandet. Garantiåtagandet kommer vidare vara villkorat av att aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, röstar för emissionen, varvid man vid rösträkningen kommer bortse från aktier som innehas eller företräds av Rieber & Son.

Hemställan

I framställningen hemställs, mot bakgrund av ovanstående och nämndens dispenspraxis, att nämnden lämnar Rieber & Son dispens från dels den budplikt som under angivna förutsättningar skulle kunna uppkomma till följd av att Rieber & Son med företrädesrätt tecknar aktier i emissionen, dels den budplikt som skulle kunna uppkomma genom att Rieber & Son infriar sitt garantiåtagande att utöver de aktier som Rieber & Son tecknar med företrädesrätt, teckna aktier som övriga aktieägare eller andra inte tecknat med eller utan företrädesrätt i emissionen.

Överväganden

Aktiemarknadens självregleringskommitté har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar. Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på Nasdaq First North Growth Market i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. I kommentaren till punkten III.1 har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bl.a. att innehavet har uppkommit till följd av att en aktieägare har utnyttjat sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission. Varje aktieägare måste normalt kunna teckna nya aktier med stöd av sin företrädesrätt utan att riskera budplikt, om budpliktsgränsen överskrids till följd av att andra aktieägare inte utnyttjar sin företrädesrätt.

På grund av det anförda ska Rieber & Sons ansökan om dispens från budplikt för teckning av aktier med stöd av företrädesrätt bifallas utan villkor. Jfr bl.a. AMN 2024:27.

Dispens kan enligt nämndens praxis också beviljas från den budplikt som kan uppkomma till följd av infriandet av ett garantiåtagande i en emission, om garantiåtagandet är utformat på ett sådant sätt att garanten med stöd av detta endast kan teckna aktier som blir över sedan först aktieägarna, inklusive garanten om denne är aktieägare, erbjudits att teckna aktier och därefter samtliga aktieägare, exklusive garanten, erbjudits att teckna återstående aktier utan företrädesrätt.

En förutsättning för dispens vid infriande av ett garantiåtagande är enligt nämndens praxis vidare att aktieägarna i det emitterande bolaget inför bolagsstämmans beslut i fråga om emissionsbemyndigandet är informerade om garantiåtagandet samt om hur stor kapital- respektive röstandel som garanten högst skulle kunna få genom att infria garantin. Dessutom måste stämmans beslut stödjas av en stor majoritet bland övriga aktieägare.

I det nu aktuella fallet avser Rieber & Son att garantera teckning av aktier som inte tecknas av andra. Rieber & Son har bekräftat att garantin kommer att vara utformad på ovan nämnt sätt. På grund av vad som anförts ovan, i linje med nämndens praxis och på sedvanliga villkor ska ansökan om dispens från den budplikt som kan uppkomma vid infriande av detta garantiåtagande bifallas. Jfr bl.a. AMN 2024:31.