Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, AA undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma om de till denne närstående bolagen Flerie Förvaltning AB (u.n.ä.t. T&M Förvaltning AB) och T&M Participation AB tecknar aktier i den planerade och i framställningen beskrivna apportemissionen i InDex Pharmaceuticals Holding AB, på villkor att

  1. aktieägarna inför den bolagsstämma i InDex Pharmaceuticals Holding AB som ska besluta om emissionen informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som AA genom Flerie Förvaltning AB (u.n.ä.t. T&M Förvaltning AB) och T&M Participation AB och eventuellt andra närstående fysiska eller juridiska personer högst kan få genom att teckna aktierna i fråga, samt

  2. beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från aktier som innehas av AA och denne närstående fysiska eller juridiska personer.

Om AA eller denne närstående fysiska eller juridiska personer sedermera förvärvar ytterligare aktier i InDex Pharmaceuticals Holding AB och därigenom ökar röstandelen uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 15 maj 2024 en framställning från Kanter Advokatbyrå KB på uppdrag av AA. Framställningen rör dispens från budplikt enligt Aktiemarknadens självregleringskommittés takeover-regler för vissa handelsplattformar (”takeover-reglerna”).

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

InDex Pharmaceuticals Holding AB, org.nr 559067-6820, (”InDex”) är ett svenskt bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. InDex tidigare bedrivna verksamhet inom biomedicinsk forskning och utveckling är under avveckling sedan bolaget lagt ned utvecklingen av dess primära läkemedelskandidat.

Flerie Invest AB, org.nr 556856-6615, (”Flerie”) är en investerare inom life science med huvudsakligt fokus på bioteknik- och läkemedelsinvesteringar. Flerie Förvaltning AB (u.n.ä.t. T&M Förvaltning AB), org.nr 559336-0968 (”T&M Förvaltning”) och T&M Participation AB, org.nr 556856-6623 (”T&M Participation”) äger cirka 49,7 procent respektive cirka 47,2 procent av samtliga aktier och röster i Flerie. AA äger, direkt eller indirekt, samtliga aktier och röster i T&M Förvaltning och T&M Participation och kontrollerar därmed cirka 97 procent av rösterna och aktierna i Flerie.

Aktieägarna i Flerie och InDex förhandlar för närvarande om en transaktion varigenom InDex förvärvar samtliga aktier i Flerie mot erläggande av en köpeskilling i form av nyemitterade aktier i InDex (”Transaktionen”). Transaktionen kommer att utgöra ett så kallat omvänt förvärv varigenom Flerie skulle bli ett helägt dotterbolag till InDex och Fleries nuvarande aktieägare skulle bli ägare till högst cirka 95 procent av aktierna och rösterna i InDex. I anslutning till Transaktionens genomförande avser parterna även att genomföra ett listbyte genom att ansöka om upptagande till handel av aktierna i InDex på Nasdaq Stockholm samt att genomföra en kapitalanskaffning genom en nyemission om lägst 500 miljoner kronor till institutionella investerare.

Transaktionens fullföljande avses villkoras bl.a. av erforderliga godkännanden från Nasdaq Stockholm AB och av att bolagsstämma i InDex fattar beslut om apportemission till aktieägarna i Flerie.

Varken AA, Flerie, T&M Förvaltning eller T&M Participation äger i dag några aktier i InDex. Genom Transaktionen (före genomförandet av den tilltänkta kapitalanskaffningen) kan T&M Förvaltning och T&M Participation komma att erhålla som högst cirka 47 respektive 45 procent av samtliga aktier och röster i InDex. AA kan därmed indirekt komma att inneha högst cirka 92 procent av aktierna och rösterna i InDex efter genomförandet av Transaktionen.

Inför bolagsstämman i InDex som ska besluta om apportemissionen kommer aktieägarna att tillhandahållas en informationshandling där Transaktionen och Flerie beskrivs närmare. Aktieägarna kommer inför bolagsstämman även att informeras om den kapital- respektive röstandel som AA och av honom kontrollerade bolag högst kan få genom att teckna aktier i apportemissionen. Beslutet om apportemissionen kommer för sin giltighet att villkoras av att det biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid eventuella aktier i InDex som skulle innehas av AA eller av honom kontrollerade bolag bortses från vid rösträkningen.

Om särskilda skäl föreligger kan dispens från budplikt medges. Som exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt nämns i kommentaren till budpliktsreglerna att aktieinnehavet har uppkommit genom att aktieägaren har sålt egendom mot betalning i form av nya aktier i det bolag som förvärvar egendomen.

Med anledning av det närståendeförhållande som enligt Takeover-reglerna föreligger mellan AA, T&M Förvaltning och T&M Participation görs nedanstående hemställan av AA.

Hemställan

Under i framställningen angivna förutsättningar hemställs att Aktiemarknadsnämnden medger AA undantag från den budplikt som annars kan uppkomma till följd av Transaktionen.

Överväganden

Aktiemarknadens självregleringskommitté har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar. Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på Nasdaq First North Growth Market i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. Som exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt nämns i kommentaren till budpliktsreglerna att aktieinnehavet uppkommit genom att aktieägaren sålt egendom mot betalning i form av nya aktier i det bolag som förvärvar egendomen, dvs. aktieägaren har tecknat aktier i en apportemission. I linje med detta beviljar nämnden enligt fast praxis dispens från budplikt när budpliktsgränsen passeras till följd av att aktieägaren tecknar aktier i en apportemission. Sådana dispenser förenas regelmässigt med villkor av innebörd att aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av emissionsfrågan ska vara informerade om hur stor kapital- och röstandel som den aktuella aktieägaren kan komma att få genom dessa förvärv. Dessutom måste apportemissionen stödjas av en stor majoritet (2/3) bland de övriga aktieägarna, vilket innebär att man vid bolagsstämmans beslut, i förekommande fall, ska bortse från röster som avges av den aktieägare som budpliktsdispensen avser.

I det nu aktuella fallet ska de till AA närstående bolagen Flerie Förvaltning AB (u.n.ä.t. T&M Förvaltning AB) och T&M Participation AB förvärva aktier i InDex i sådan utsträckning att budplikt enligt punkten III.1 i takeover-reglerna kan uppkomma. Aktierna, som ska förvärvas genom aktieteckning i en apportemission, utgör betalning för aktier i Flerie. Förutsättningar föreligger därmed för att, på sedvanliga villkor, medge dispens från budplikten (jfr bl.a. AMN 2024:20).