Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Pak Logistik Intressenter AB dispens från skyldigheten att rikta det planerade uppköpserbjudandet avseende resterande aktier i Jetpak Top Holding AB till aktieägare med hemvist utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet med undantag för USA.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 3 juni 2024 en framställan från Hannes Snellman Advokatbyrå AB på uppdrag av Pak Logistik Intressenter AB (559469-9505). Framställningen rör dispens från Aktiemarknadens självregleringskommittés takeover-regler.

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Pak Logistik Intressenter, ett helägt dotterbolag till Paradeigma Partners AB (559122-5668) (”Paradeigma”), har förvärvat aktier i Jetpak Top Holding AB (“Jetpak”) i sådan utsträckning att bolaget passerat gränsen för budplikt enligt takeover-reglerna. Bolaget är därmed skyldigt att lämna ett uppköpserbjudande avseende samtliga resterande aktier i Jetpak (”Erbjudandet”).

Publik och i närtid uppdaterad information från Jetpaks hemsida inkluderar de tio största direktregistrerade aktieägarna per den 28 mars 2024. Samtliga dessa aktieägare är banker/mäklarhus belägna inom EES och de innehar sammanlagt 99,8 procent av aktierna och rösterna i Jetpak (av denna andel uppgår de svenska bankernas/mäklarhusens innehav till cirka 97,3 procent). Att döma av denna information finns det inte några direktregistrerade aktieägare utanför EES bland de tio största aktieägarna.

Enligt röstlängden från Jetpaks årsstämma 2022 innehade Paradigm Capital Value LP, en USA-baserad fond, 20,49 procent av aktierna och rösterna i Jetpak. Av Jetpaks årsredovisning för räkenskapsåret 2023 framgår de tio största aktieägarna enligt den offentliga förvaltarförteckningen per den 31 december 2023, i vilken det bland annat framgår att ”Paradigm Capitals aktieinnehav ligger i flera fonder vilka förvaltas via bland annat investmentbanken Morgan Stanley & Co”. Morgan Stanley & Co Intl Plc (”Morgan Stanley”) hade ett innehav motsvarande 26,0 procent och Goldman Sachs bank hade ett innehav motsvarande 3,0 procent av aktierna och rösterna i Jetpak per den 31 december 2023 enligt Jetpaks årsredovisning för räkenskapsåret 2023. Det är sannolikt att innehavet registrerat på Morgan Stanleys och Goldman Sachs banks konto är helt hänförligt till amerikanska aktieägare. I tillägg till Morgan Stanleys och Goldman Sachs banks innehav bestod de tio största förvaltarregistrerade aktieägarna per den 31 december 2023 enligt Jetpaks årsredovisning för räkenskapsåret 2023 av aktieägare som till synes var belägna/bosatta inom EES. De tio största aktieägarna innehade sammanlagt 92,1 procent av aktierna och rösterna i Jetpak enligt den offentliga förvaltarförteckningen.

Baserat på publik information finns det inget som tyder på att det finns aktieägare i Jetpak i jurisdiktioner utanför EES vars innehav överstiger tre procent av det totala antalet aktier i Jetpak (med undantag för USA).

Om Erbjudandet skulle riktas även till aktieägare utanför EES (med undantag för USA) skulle det medföra väsentligt ökade kostnader för Pak Logistik Intressenter, bland annat avseende anlitande av juridiskt ombud i de berörda jurisdiktionerna för att fastställa vad som gäller om ett bud riktas till aktieägare med hemvist i dessa länder samt anpassning av erbjudandehandlingen till lokala regler.

Jetpaks aktier är endast noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market i Sverige.

Hemställan

Mot bakgrund av vad som har anförts hemställer Pak Logistik Intressenter att Aktiemarknadsnämnden beviljar Pak Logistik Intressenter dispens från skyldigheten att rikta det eventuella Erbjudandet till aktieägare i vissa eller alla jurisdiktioner utanför EES med undantag för USA.

Överväganden

Aktiemarknadens självregleringskommitté (ASK) har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar. Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på Nasdaq First North Growth Market i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger.

Det är vanligt att utländska rättssubjekt äger aktier i svenska bolag. Om ett uppköpserbjudande riktas till aktieägarna i ett svenskt bolag med utländska aktieägare, måste budgivaren följa de svenska reglerna men dessutom ta hänsyn till reglerna i det land eller de länder där de utländska aktieägarna har sitt hemvist. Att utforma ett erbjudande så att det uppfyller kraven i samtliga berörda länder kan vara mycket tidsödande och kostnadskrävande. Av kommentaren till punkten I.1 i takeover-reglerna framgår att budgivaren då, med stöd av punkten I.2, kan hemställa om Aktiemarknadsnämndens tolkning av reglerna och, vid behov därav, dispens från skyldigheten att rikta erbjudandet till aktieägare i andra länder och från skyldigheten att tillämpa de svenska reglerna fullt ut i alla avseenden. I kommentaren sägs vidare att i enlighet med vedertagen praxis behöver, såvitt avser aktieägare i länder utanför EES, dispens inte sökas om, i anslutning till erbjudandets lämnande, antalet aktier som innehas av aktieägare i ett sålunda berört land kan antas representera endast en obetydlig andel (högst tre procent) av totalantalet aktier i bolaget, aktierna i fråga inte är noterade på någon marknadsplats i landet och inte några andra omständigheter med tillräcklig styrka talar för en annan ordning.

Kommentaren till punkten I.1 tar sikte på frivilligt lämnade uppköpserbjudanden. Av punkten III.1 framgår att ett uppköpserbjudande som lämnas på grund av budplikt måste avse resterande aktier i bolaget. Vid ett sådant erbjudande finns därför, till skillnad från vad som är fallet vid frivilliga erbjudanden, inte något utrymme för budgivaren att utan dispens utesluta aktieägare i vissa jurisdiktioner från erbjudandet. I linje med den praxis som gäller i fråga om frivilliga erbjudanden bör dock dispens beviljas aktieägare i jurisdiktioner utanför EES om antalet aktier som innehas av aktieägare i ett sålunda berört land kan antas representera endast en obetydlig andel av totalantalet aktier i bolaget, aktierna i fråga inte är noterade på någon marknadsplats i landet och inte några andra omständigheter med tillräcklig styrka talar för en annan ordning (se bl.a. AMN 2024:3).

I det nu aktuella fallet avser Pak Logistik Intressenter att, i linje med vedertagen praxis, vid ett budpliktserbjudande avseende samtliga resterande aktier i Jetpak låta bli att rikta erbjudandet till aktieägare i vissa eller alla jurisdiktioner utanför EES med undantag för USA. Baserat på vad som anförs i framställningen är den sammanlagda andel av aktierna som innehas av aktieägare med hemvist i dessa jurisdiktioner mindre än tre procent. Med hänsyn härtill och det faktum att aktierna inte är upptagna till handel utanför Sverige – och då det inte föreligger några andra omständigheter som talar däremot – finns det enligt nämndens mening förutsättningar för att, i linje med nämndens praxis, bevilja Pak Logistik Intressenter dispens från skyldigheten att rikta erbjudandet till aktieägare utanför EES, undantaget aktieägare i USA.