Aktiemarknadsnämndens uttalande 2020:20

(Beslutades 2020-05-18, offentliggjordes 2020-06-03)

Dispens från budplikt (HCAM – Kopy Goldfields)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under i framställningen angivna förutsättningar, HC Alliance Mining Group Ltd dispens från den budplikt som skulle uppkomma om bolaget tecknar aktier i den planerade emissionen i Kopy Goldfields AB.

Dispensen gäller på villkor att:

  1. aktieägarna inför bolagsstämman i Kopy Goldfields AB informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som HC Alliance Mining Group Ltd högst kan få genom att teckna aktierna ifråga, samt att
  2. emissionsbeslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från aktier som innehas av HC Alliance Mining Group Ltd.

Om HC Alliance Mining Group Ltd förvärvar ytterligare aktier i Kopy Goldfields AB och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 14 maj 2020 en framställning från Baker & McKenzie Advokatbyrå KB i egenskap av juridisk rådgivare åt HC Alliance Mining Group Ltd, med registreringsnummer HE 354354 (”HCAM”) och Lexor Group S.A., med registreringsnummer 1382192 (”Lexor”). Framställningen rör dispens från budplikt enligt Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar (”takeover-reglerna”).

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Bakgrund

HCAM är ett privat aktiebolag inkorporerat på Cypern som ägs av AA, BB och CC. Lexor är ett privat aktiebolag inkorporerat på Brittiska Jungfruöarna som ägs av DD. HCAM och Lexor benämns nedan gemensamt ”Säljarna”.

Säljarna äger Amur Gold Company Limited, med registreringsnummer (OGRN) 1102720003352 (”Amur Gold”) som är ett privat aktiebolag inkorporerat i Ryssland, av vilket HCAM äger 75,10 procent och Lexor 24,90 procent. Amur Golds verksamhet består av projektering och exploatering av mineralfyndigheter, med huvudfokus inom guldfyndigheter.

Säljarna är att betraktas som närstående i förhållande till varandra då Säljarna inom ramen för Förvärvet (definierat nedan) samarbetar med varandra i syfte att nå en sammanslagning med Kopy (definierat nedan) för att uppnå kontroll över Kopy. Efter genomförandet av Förvärvet kommer Säljarna däremot att agera självständigt i förhållande till varandra och det finns inget avtal dem emellan eller överenskommelse om samarbete för att bibehålla kontroll över Bolaget.

Kopy Goldfields AB, org. nr 556723-6335 (”Kopy” eller ”Bolaget”), som är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har 103.825.869 utestående aktier, bedriver projektering och exploatering av mineralfyndigheter, med huvudfokus inom guldfyndigheter.

Säljarna och Kopy slutförhandlar för närvarande en transaktion som består av en överlåtelse av samtliga aktier i Amur Gold till Kopy (”Förvärvet”). Parternas avsikt är att Säljarna ska överföra samtliga aktier i Amur Gold i utbyte mot cirka 761.389.706 nyemitterade aktier i Kopy (”Apportemissionen”). Antalet aktier kan komma att justeras under förhandlingar mellan Säljarna och Kopy, men en sådan justering kommer inte innebära att någon större förändring sker av den kontroll som Säljarna kommer att uppnå genom Förvärvet. Exakt antal aktier kommer att inkluderas i offentliggörandet av transaktionen samt i kallelsen till årsstämman i Kopy (som är planerad att hållas den 30 juni 2020) men baserat på nuvarande antal aktier i Kopy, och under antagande att inga utestående teckningsoptioner kommer att utnyttjas för teckning av nya aktier, skulle Säljarna direkt efter Apportemissionens genomförande tillsammans erhålla en maximal kapital- och röstandel om cirka 88 procent. Säljarna äger för närvarande inga aktier eller andra värdepapper i Kopy. Förvärvet och kallelsen till Kopys årsstämma planeras att offentliggöras i slutet av maj 2020.

Genomförandet av Apportemissionen

Förvärvet av Amur Gold kräver att den nya koncernen genomgår en ny listningsprocess och upprättar en bolagsbeskrivning. Förvärvet är villkorat av bland annat Apportemissionens godkännande vid årsstämman i Kopy tillsammans med erforderlig ändring av bolagsordningens gränser för antalet aktier och aktiekapital i Kopy. Vidare är Förvärvet villkorat av att två styrelseledamöter som föreslås av Säljarna väljs till styrelseledamöter i Kopy vid årsstämman. Registrering av styrelsevalet kommer att vara villkorat av att tillträde av Förvärvet sker. Förvärvet kommer även att vara villkorat av sedvanliga myndighetstillstånd, inklusive godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter.

Såväl beslut om Apportemissionen som ändringen av Kopys bolagsordning förutsätter vidare biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på årsstämman. Offentliggörandet av Förvärvet samt den bolagsbeskrivning som krävs för genomförandet av omlistningen kommer vidare att innehålla finansiell proforma-information avseende Förvärvet.

Som nämnts ovan kommer Säljarna, baserat på nuvarande antal aktier i Kopy, och under antagande att inga utestående teckningsoptioner kommer att utnyttjas för teckning av nya aktier, att genom Förvärvet på ovanstående villkor erhålla en maximal kapital- och röstandel om cirka 88 procent direkt efter tillträdet, varav HCAM förväntas äga cirka 66,10 procent medan Lexor förväntas äga cirka 21,90 procent av aktierna och rösterna i Kopy.

Hemställan

Mot bakgrund av vad som har redovisats ovan hemställer Säljarna att Aktiemarknadsnämnden meddelar dispens från den budplikt som uppkommer (enligt avsnitt III.1 i takeover-reglerna) om Säljarna förvärvar aktier i Kopy genom Apportemissionen varigenom Säljarnas kapital- och röstandel i Bolaget kommer att överstiga 30 procent; samt bekräftar att budplikt inte uppkommer om Lexor senare ökar sin röstandel till högst 29,99 procent genom ytterligare förvärv.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar (2018-04-01). Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på Nasdaq First North Growth Market i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i Kollegiets regler ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. I kommentaren till regeln ges exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt.

En av dessa omständigheter är att aktieinnehavet uppkommit genom att aktieägaren sålt egendom mot betalning i form av nya aktier i det bolag som förvärvar egendomen, dvs. aktieägaren har tecknat aktier i en apportemission.

Av kommentaren framgår vidare att nämnden har att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Vid en sådan prövning kan beaktas bl.a. i vilken utsträckning emissionen stöds eller vid en bolagsstämma förutsätter stöd av aktieägarna.

I linje med detta beviljar nämnden enligt fast praxis dispens från budplikt när budpliktsgränsen passeras till följd av att aktieägaren tecknar aktier i en apportemission. Sådana dispenser förenas regelmässigt med villkor av innebörd att aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av emissionsfrågan ska vara informerade om hur stor kapital- och röstandel som den aktuella aktieägaren kan komma att få genom dessa förvärv. Dessutom måste apportemissionen stödjas av en stor majoritet (två tredjedelar) bland de övriga aktieägarna, vilket innebär att man vid bolagsstämmans beslut, i förekommande fall, ska bortse från röster som avges av den aktieägare som budpliktsdispensen avser.

I det nu aktuella fallet avser HCAM respektive Lexor att teckna aktier i en apportemission i Kopy i sådan utsträckning att budplikt uppkommer enligt punkten III.1 i takeover-reglerna. Aktierna i fråga utgör betalning för samtliga aktier i Amur Gold.

HCAM skulle genom deltagande i emissionen uppnå en röstandel i Kopy som överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Budplikt skulle därmed uppkomma för HCAM.

I linje med nämndens fasta praxis föreligger förutsättningar för att bevilja dispens från budplikten, om aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av emissionsfrågan är informerade om hur stor kapital- och röstandel som HCAM därigenom kan komma att uppnå. Dessutom måste emissionen stödjas av en stor majoritet bland aktieägarna. Några skäl som med tillräcklig styrka talar emot ett på sådana villkor lämnat undantag kan inte anses föreligga.

Lexor uppnår genom deltagande i emissionen inte en sådan röstandel att budplikt uppkommer. Under i framställningen angivna förutsättningar kan Lexor, som varje annan ägare, senare förvärva ytterligare aktier i Kopy utan att budplikt uppkommer för Lexor, så länge Lexors röstandel understiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Kopy.

Att Säljarna samarbetar med varandra i syfte att nå en sammanslagning med Kopy saknar betydelse i sammanhanget eftersom samarbetet ska upphöra så snart sammanslagningen är genomförd.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%