Aktiemarknadsnämndens uttalande 2020:24

(Beslutades 2020-06-17, offentliggjordes 2020-06-22)

Dispens från budplikt (MB – Genova Property Group)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under i framställningen angivna förutsättningar, MB undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma som en följd av det aktielånearrangemang som kan komma att användas vid börsintroduktion av Genova Property Group AB.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 17 juni 2020 en framställning från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå på uppdrag av MB. Framställningen rör dispens från budplikt enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA).

Framställning

Bakgrund

Genova Property Group AB (“Bolaget”) är ett svenskt fastighetsbolag vars preferensaktier sedan den 12 juni 2020 är noterade på Nasdaq Stockholm.

Bolaget avser att i närtid ansöka om notering på Nasdaq Stockholm av Bolagets stamaktier. Nasdaq Stockholm förväntas godkänna en ansökan om upptagande till handel av Bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm under förutsättning att vissa villkor uppfylls.

I samband med upptagande till handel kommer en ägarspridning att genomföras genom ett erbjudande av nyemitterade och befintliga stamaktier till allmänheten i Sverige samt till institutionella investerare i Sverige och vissa andra länder (”Erbjudandet”). Avsikten är att Erbjudandet ska offentliggöras den 18 juni 2020 och att första dag för handel på Nasdaq Stockholm ska vara den 30 juni 2020.

MB är huvudägare och äger före Erbjudandet cirka 65 procent av stamaktierna i Bolaget, och totalt 58 procent av aktierna och 65 procent av rösterna i Bolaget. Övriga stamaktier ägs av styrelseledamoten AE (28 procent; genom bolag) och verkställande direktör MM (7 procent; genom bolag) (MB, AE och MM benämns gemensamt ”Huvudägarna”). Huvudägarna innehar tillsammans cirka 89 procent av aktierna och 99 procent av rösterna i Bolaget. MB och AE benämns gemensamt ”Säljande Aktieägare”.

Erbjudandet

Erbjudandet kommer avse dels 7.700.000 stamaktier som emitteras av Bolaget, dels 2.300.000 stamaktier som säljs av Säljande Aktieägare (MB 1.900.000 aktier och AE 400.000 aktier). Antalet stamaktier som säljs av MB i Erbjudandet motsvarar cirka 9,5 procent av MBs stamaktier och 9,4 procent av hans totala antal aktier i Bolaget.

Utöver de befintliga stamaktier som MB kommer att avyttra i Erbjudandet kommer MB, för att underlätta leverans av de nyemitterade stamaktierna i Erbjudandet till investerare, låna ut stamaktier till de banker som biträder vid börsnoteringen. Dessa aktier kommer att lämnas tillbaka efter det att registrering av nyemissionen har skett hos Bolagsverket (eller, i form av interimsaktier/BTA, så snart som möjligt efter att investerare erlagt betalning).

Bolaget och Säljande Aktieägare har därtill lämnat en ”övertilldelningsoption” till bankerna, vilket innebär att bankerna senast 30 dagar från första dagen för handel i Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm har rätt att begära att förvärva ytterligare aktier motsvarande högst 15 procent av antalet aktier i Erbjudandet.

På sedvanligt sätt kan bankerna i samband med upptagandet till handel komma att genomföra stabiliseringsåtgärder. Bankerna kommer då att teckna eller förvärva aktier i Bolaget på Nasdaq Stockholm och därefter återlämna dessa till Bolaget och Säljande Aktieägare. Som högst kan bankerna komma att återlämna det antal aktier som motsvarar övertilldelningsoptionen.

För att för att underlätta leverans av de nyemitterade stamaktierna inom ramen för övertilldelningen till investerare kommer MB att till förmån för Bolaget låna ut stamaktier till bankerna, vilka sedan kommer att återlämnas (1) om bankerna påkallar övertilldelningsoptionen, efter att registrering av nyemission skett hos Bolagsverket (eller, i form av interimsaktier/BTA, så snart som möjligt efter bankernas beslut att påkalla övertilldelningsoptionen), eller (2) om bankerna vidtar stabilisering och ej påkallar övertilldelningsoptionen, efter det att övertilldelningsoptionen förfallit eller bankerna meddelat att övertilldelningsoptionen ej påkallas.

MBs olika åtgärder, som sänker och ökar antalet aktier i MBs besittning kan sammanfattas som att MB, innan bankerna återlämnar MBs utlånade stamaktier, som lägst kommer att ha en ägarandel om 21,45 procent av aktierna och 23,36 procent av rösterna. När aktierna återlämning kommer MB ha en ägarandel om 39,6 procent av aktierna och 43,4 procent av rösterna. Slutligen kommer MB, beroende på i vilken utsträckning, övertilldelningsoptionen utnyttjas att inneha mellan 41,20 procent av aktierna och 45,05 procent av rösterna (vid fullt nyttjande av övertilldelningsoptionen) och 41,9 procent av aktierna och 45,8 procent av rösterna (om inte övertilldelningsoptionen alls utnyttjas).

På grund av aktielån till bankerna i samband med leverans av stamaktier till investerare kommer MBs ägarandel således att understiga 30 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, för att därefter öka till minst 30 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget när aktierna återlämnas till MB.

Hemställan

Mot bakgrund av vad som anges ovan hemställer MB att Aktiemarknadsnämnden medger MB dispens från den budplikt enligt LUA som kan uppkomma genom ovan beskrivna åtgärder samt att dispensen inte förenas med villkor av innebörd att MB och dess närstående inte har möjlighet att förvärva ytterligare aktier utan att budplikt uppkommer.

Överväganden

I 3 kap. LUA finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 4 respektive 5 § LUA efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller och medge undantag från budplikt. En ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller och besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § LUA undantag medges från bestämmelserna om budplikt. Undantag får förenas med villkor. I kommentaren till bestämmelsen har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bl.a. att omständigheterna i vissa fall kan vara sådana att något kontrollägarskifte de facto inte kan sägas ha skett, trots att bolaget har fått en ny ägare med tre tiondelar eller mer av röstetalet.

I det nu aktuella fallet kan MBs röstandel i Genova Property Group AB, genom utlåning av aktier i anslutning till att aktierna tas upp till handel på Nasdaq Stockholm, komma att minska till under tre tiondelar av röstetalet och därefter åter öka till minst tre tiondelar i samband med att de utlånade aktierna återlämnas. Bestämmelserna om budplikt blir då tillämpliga.

Enligt nämndens mening och i linje med nämndens fasta praxis finns det emellertid, mot bakgrund av syftet med reglerna om budplikt och med beaktande av vad som uttalas i lagens förarbeten, förutsättningar att bevilja dispens från budplikten. Reglerna om budplikt avser att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. I det nu aktuella fallet handlar det inte om något kontrollägarskifte utan om ett allmänt vedertaget arrangemang i samband med en börsintroduktion, som kan leda till att MB inom en kortare tid efter börsintroduktionen kan komma att återfå så många aktier inom ramen för arrangemanget att MBs röstandel kommer att motsvara tre tiondelar eller mer av röstetalet. Dispens från budplikt bör därför medges (jfr bl.a. AMN 2020:21). Något skäl att ålägga MB budplikt vid eventuellt förvärv av ytterligare aktier i Genova Property Group AB finns inte.

Ansökan om dispens från budplikt ska mot denna bakgrund bifallas.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%