Regelverken för omställningsstödet maj-juli 2020 återfinns i lagen (2020:548) om omställningsstöd samt förordningen (2020:838) om omställningsstöd för maj–juli 2020.

Covid-19-pandemin har haft stora effekter på många företag. En av stödåtgärderna som införts är omställningsstödet och detta utökades nyligen till att även omfatta maj, juni och juli 2020. Stödet går nu att söka via Skatteverkets webb. I denna artikel beskriver redovisnings­specialisterna Elisabeth Raun och Eva Törning bland annat grundförutsättningarna för aktiebolag att få omställningsstöd, vilka kostnader som täcks av stödet och hur erhållet stöd ska redovisas.

Covid-19-pandemin har inneburit ekonomiska svårigheter för många företag. För att underlätta och ge möjlighet till omställning och anpassning av dessa företags verksamheter har statligt omställningsstöd införts. Stödet avsåg först de företag som fått minskad omsättning i perioden mars-april 2020 jämfört med motsvarande period 2019. I och med att effekterna av pandemin kvarstår har regeringen utvidgat stödet till att gälla även minskad nettoomsättning i perioderna maj samt juni-juli 20201. Detta utvidgade (eller förlängda) stödet trädde ikraft 19 oktober.

Ansökningarna hos Skatteverket öppnade 20 oktober och det är möjligt att ansöka till och med 30 november 2020.

Vi beskriver här grundförutsättningarna för att få omställningsstöd, vilka kostnader som täcks av stödet, hur stödet beräknas, hur erhållet stöd redovisas och Skatteverkets erfarenheter från omställningsstödsperioden mars-april 2020. Vi behandlar inte ansökningsförfarandet, revision och ombildningar och inte heller andra verksamhetsformer än aktiebolag.

Vi redogör här både för det ursprungliga stödet och för den nyligen beslutade förlängningen. Beskrivningen är inte uttömmande. För mer information se lag och förordning samt Skatteverkets hemsida.

Minskad nettoomsättning

Ett grundläggande krav är att det ska ha skett en omsättningsminskning som så gott som uteslutande beror på effekterna av covid-19. Företaget ska också ha en minsta nettoomsättning på 250 tkr.

Det ursprungliga stödet hade ett krav på ett omsättningsbortfall på 30 procent jämfört med motsvarande period 2019. I det förlängda stödet har kravet på minskad omsättningen ökat till 40 procent (maj) respektive 50 procent (juni-juli).

Nettoomsättningen innefattar lite förenklat intäkter från sålda varor och tjänster som ingår i företagets normala verksamhet periodiserat till rätt månad (enligt de redovisningsprinciper som tillämpades i den senaste årsredovisningen). Avdrag görs för lämnade rabatter, moms etc.

Grundförutsättningar för stöden

Förutom kraven vad gäller nettoomsättning så finns ett antal andra grundförutsättningar som måste vara uppfyllda för att företaget ska kunna erhålla omställningsstöd. Vi redogör här för de viktigaste. Om inget annat anges så är förutsättningarna detsamma i denna förlängning som i de ursprungliga förutsättningarna.

Minimibelopp för stöd

Stödet ska uppgå till minst 5 tkr.

Möjlighet till andra stöd

Det krävs att företaget ska ha gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättningar samt annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som omställningsstödet beräknas på.

Vinstutdelning etcetera

Företaget får under perioden april 2020 till juni 2021 inte fatta beslut om eller verkställa ett beslut om vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna. Om företaget ingår i en koncern enligt ÅRL gäller detta även företagets samtliga moderföretag inom koncernen.

Med verkställa menas normalt att utdelningen regleras, ofta genom en utbetalning.

En nedsättning av aktiekapitalet för förlusttäckning är dock tillåtet.

Företagets finansiella status

En annan grundläggande förutsättning är att företaget 29 februari 2020 inte hade sådana ekonomiska svårigheter som avses enligt artikel 2.18 i Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 [förordningens definition av företag i svårigheter innebär att över hälften av det tecknade aktiekapitalet i ett aktiebolag har försvunnit på grund av ackumulerade förluster].

Dessutom finns krav att företaget vid tidpunkten för Skatteverkets prövning av ansökan inte anses vara på obestånd. Utöver det ska företaget (eller någon eller några av de fysiska personer som har ett betydande inflytande i verksamheten) inte ha näringsförbud. Företaget får heller inte ha skatte- eller avgiftsskulder som har överlämnats till Kronofogden för indrivning eller vara föremål för betalningskrav på grund av ett tidigare beslut från EU-kommissionen som förklarar ett stöd olagligt eller oförenligt med den inre marknaden och inte heller betalat kravet.

Jord- och vattenbruk

En nyhet avseende stödet för perioden juni-juli är att stöd inte får lämnas till företag med verksamhet i viss primär jordbruksproduktion (se artikel 2.5 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014) och inom fiskeri- och vattenbrukssektorn (se artikel 2.1 i kommissionens förordning (EU) nr 717/2014).

Vilka kostnader täcker omställningsstödet?

Nyhet i jämförelse med stödet för perioden mars-april är att även fasta kostnader för farledsavgifter inom sjöfart som inte är beroende av antalet passagerare eller last ombord på fartyget inkluderas. I övrigt avser stödet i likhet med tidigare omgång fasta kostnader för hyra och leasing med avtals period om minst sex månader, räntor, planmässiga avskrivningar på anläggningstillgångar samt nödvändiga reparationer och underhåll på dessa, fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift, förbrukning av vatten, el, avlopp, internet, telefoni samt uppvärmning av lokal, tjänster avseende städning, sophantering, larm och bevakning, tjänster för tvätt av textilier som inte är beroende av mängd och med avtalstid om minst tre månader, försäkringar, djurfoder, franchiseavgifter, offentligrättsliga tillstånd, tillsyns- och kontrollavgifter samt royalties och licensavgifter för immateriella rättigheter.

Som fasta kostnader räknas inte kostnader som företaget kan undvika genom åtgärder som skäligen kan krävas vid en plötslig nedgång, är förbrukning av bränsle för uppvärmning av lokaler eller elektricitet vars förbrukning ger rätt till skattebefrielse enligt lag om skatt på energi, avser verksamhet i utlandet, motsvaras av intäkt hos någon som ingår i samma koncern eller är hänförligt till verksamhet som inte utgör näringsverksamhet enlig IL.

Kostnader, precis som intäkterna, förutsätts vara periodiserade till den kalendermånad som de avser.

Beräkning av omställningsstödet

Omställningsstöd ges med ett belopp som motsvarar en andel av företagets fasta kostnader för perioden. Andelen fasta kostnader beräknas som den procentuella nedgången i nettoomsättning för perioden 2020 jämförd med motsvarande period 2019, multiplicerad med 0,75.

Stödet = (((nettoomsättningen för maj eller juni-juli 2019 – nettoomsättningen för maj eller juni-juli 2020) / nettoomsättningen för maj eller juni-juli 2019)) x 0,75) * Stödgrundande fasta kostnader

Stödet för maj kan maximalt uppgå till 75 mkr och stödet för perioden juni-juli maximalt till 8 mkr per företag. Om flera företag i en koncern är berättigade till omställningsstöd för samma stödperiod, avser det maximala stödet för stödperioden 75 respektive 8 mkr hela koncernen och fördelas på respektive stödberättigat företag i förhållande till storleken på det omställningsstöd företaget hade varit berättigat till.

Redovisning av erhållet omställningsstöd

Stöden kan ansökas om från 20 oktober 2020. Ansökan görs elektroniskt. Ett av kraven för att erhålla omställningsstödet är att företaget exempelvis inte får vara på obestånd vid tidpunkten för prövning av ansökan. Därför kan intäktsredovisning enligt K3/K2 tidigaste ske under oktober 2020, dvs när Skatte­verket prövar ansökan om stöd, eftersom det är först då som samtliga förutsättningar för stödet är uppfyllda. I praktiken innebär det ofta att stödet som tidigast intäktsredovisas när företaget får beslut om att stödet erhållits. Intäktsredovisning sker i posten Övriga rörelseintäkter.

Skatteverkets erfarenheter från omställningsstödet mars-april 2020

Enligt Skatteverkets hemsida var det 23 289 företag som ansökte om omställningsstöd för perioden mars-april 2020. Enligt Skatteverket är det branscherna hotell, restaurang samt transport och magasinering som mest ansökte om omställningsstöd för denna period. Vid granskning av ansökningarna har Skatteverket noterat följande vanliga fel;

  • Den minskade nettoomsättningen hade minskat men inte på grund av covid-19.

  • Den angivna nettoomsättningen 2019 var högre än den egentligen var.

  • Kostnader för hyra och leasing tagits upp till för stora belopp.

  • Företaget hade tagit med kostnader som inte fanns eller fasta kostnader som inte omfattas.

  • Nettoomsättningen var räknad på fel månad.

Sammanfattning

De flesta förutsättningar överensstämmer således i denna andra omgång av omställningsstöd jämfört med den första omgången. En fördel i denna andra omgång är att företaget fått prövat om deras uppfattning om vad som utgör en fast kostnad överensstämmer med förordningen. Detta underlättar arbetet med den ansökan som kan göras nu.

Elisabeth Raun, redovisningsspecialist på Grant Thornton

Eva Törning, redovisningsspecialist på Grant Thornton.