Balans nr 8–9 1998

Internationellt: ÅRL och dispens för förkortad resultaträkning

Med dispens kan företagen få redovisa s.k. förkortad resultaträkning. PRV har hittills varit mycket restriktiv i sin bedömning. Fem avgjorda överklaganden hos regeringen ger nu klarare besked om hur årsredovisningslagens dispensregel ska tillämpas – kommer det en lagändring?

Som bekant medger årsredovisningslagen (ÅRL) att vissa bolag får slå samman vissa poster i resultaträkningen till en post benämnd bruttovinst eller bruttoförlust ”om det är motiverat av konkurrensskäl” (3 kap. 7 §). För att på detta sätt få redovisa resultaträkningen i förkortad form krävs dispens och dispensgivaren är Patentverket (PRV).

Begärda dispenser

Patentverket hade fram till maj 1998 behandlat knappt trettio dispensärenden, varav alla utom ett (maj 1998) avslagits. Fem ärenden har överklagats till regeringen. I tre fall (två i mars och ett i maj 1998) har regeringen beviljat den begärda dispensen. I två fall (april respektive maj 1998) har överklagandet avslagits av regeringen.

Överklaganden hos regeringen

Regeringens allmänna bedömningsgrunder

Regeringen konstaterar att dispensregeln främst får anses ta sikte på de fall då ett bolag har intresse av att dess konkurrenter inte får kännedom om de poster som vid dispens skulle få slås samman till en post. Typiskt sett handlar det om situationer då konkurrenterna kan antas komma att utnyttja uppgifterna i bolagets resultaträkning för att dra slutsatser om bolagets prissättning, vinstmarginaler m.m. Konkurrensskäl föreligger därvid om de sålunda framtagna uppgifterna senare kan antas komma att användas vid konkurrenternas egen prissättning på sätt som kan leda till att bolaget helt eller delvis konkurreras bort från marknaden. Sammanfattningsvis finner regeringen att tillstånd att slå samman vissa poster bör ges endast när det

 • dels föreligger en särskilt utsatt konkurrenssituation

 • dels finns påtagligt stöd i utredningen i det aktuella fallet för att offentliggörandet av de aktuella posterna på grund av denna konkurrenssituation kan skada bolaget ekonomiskt.

Regeringen säger att det måste anses ankomma på bolaget att visa att dessa förutsättningar är för handen.

Jämförelse med tillståndsregeln i 11 kap. 6 § aktiebolagslagen

Regeringen konstaterar att förutsättningarna enligt ovan överensstämmer ganska nära med den praxis som gällt vid tillämpningen av 11 kap. 6 § aktiebolagslagen (ABL). Vid bedömningen av vilken skada bolaget kan lida till följd av offentliggörandet måste emellertid beaktas att specifikationsgraden i den nya lagens uppställningsformer är högre än enligt bokföringslagen, vilket kan öka risken för att offentliggörandet leder till skada. I praktiken torde det därför enligt regeringen finnas skäl att ge tillstånd enligt 3 kap. 7 § ÅRL oftare än som varit aktuellt vid tillämpningen av 11 kap. 6 § ABL.

Den senare regeln torde ha tillämpats inte minst i fråga om mindre och nystartade företag som har riskerat att konkurreras ut av större och etablerade företag. Enligt regeringen bör emellertid den nya regeln kunna tillämpas även i andra fall. Ett företag som har verkat under flera år och har en större omsättning får visserligen normalt antas vara mindre känsligt för de åtgärder som konkurrenter kan komma att vidta efter att ha tagit del av uppgifter om företaget. Framkommer det emellertid att offentliggörandet av uppgifter om omsättning etc. kan vålla bolaget påtagliga konkurrensnackdelar, bör även ett sådant bolag kunna ges tillstånd enligt 3 kap. 7 § ÅRL.

Regeringens bedömning och beslut i överklagade ärenden

Fall 1 (dispens beviljades) Konkurrenssituationen

Regeringen finner det utrett i ärendet

att bolaget, som varit i verksamhet sedan 1993, fortfarande befinner sig i ett uppbyggnadsskede,

att bolaget möter konkurrens från förhållandevis stora och väletablerade företag,

att bolagets produktsortiment är mycket begränsat och

att produkterna är av tekniskt förhållandevis enkelt slag,

att kunderna utgörs av en begränsad krets av större företag och

att kunderna kan antas ha en stark förhandlingsposition gentemot bolaget.

Grundat på detta finner regeringen att bolaget befinner sig i en särskilt utsatt konkurrenssituation.

Den ekonomiska skadan

Mot bakgrund av bolagets begränsade omfattning och begränsade produktsortiment finner regeringen att det kan antas att ett offentliggörande av samtliga poster i resultaträkningen ger bolagets konkurrenter goda möjligheter att skaffa sig kännedom om bolagets prissättning och vinstmarginaler. Detta kan leda till konkurrensnackdelar för bolaget, något som i sin tur – med hänsyn till bolagets utsatta konkurrenssituation – kan få allvarliga ekonomiska konsekvenser för bolaget.

Regeringens beslut

Regeringen finner att de angivna omständigheterna får i det enskilda fallet anses väga tyngre än det behov som bolagets intressenter kan ha av att i detalj bedöma hur bolagets resultat har framkommit. Regeringen ändrar därför PRV:s beslut och beviljar dispens enligt 3 kap. 7 § ÅRL.

Fall 2 (dispens beviljades) Konkurrenssituationen

Regeringen finner det utrett i ärendet

att bolagets produktsortiment är mycket begränsat,

att de försålda artiklarna utgörs av varianter på en och samma basprodukt,

att merparten av produktionen säljs till en mycket begränsad krets av företag,

att bolaget möter konkurrens bland annat från ett antal större internationellt verksamma företag och

att bolaget under de två senaste räkenskapsåren redovisat förlust.

Regeringen anser att bolaget mot den bakgrunden får anses befinna sig i en särskilt utsatt konkurrenssituation.

Den ekonomiska skadan

Regeringen godtar bolagets uppgifter om att dess konkurrenter kan antas känna till både de råvaror och den tillverkningsteknik som används i bolagets produktion.

Regeringen konstaterar också ”3. att bolagets produktion består av produkter av sinsemellan mycket likartat slag.

Mot den bakgrunden finner regeringen att det kan antas att ett offentliggörande av samtliga poster i resultaträkningen ger bolagets konkurrenter goda möjligheter att skaffa sig kännedom om bolagets prissättning och vinstmarginaler. Detta kan leda till konkurrensnackdelar för bolaget, något som i sin tur – med hänsyn till bolagets utsatta konkurrenssituation – kan få allvarliga ekonomiska konsekvenser för bolaget.

Regeringens beslut

Regeringen anser att i sammanhanget visserligen måste beaktas att bolaget har varit verksamt under många år och har en inte obetydlig omsättning. I förevarande fall finns det emellertid, trots bolagets omfattning och ålder, en beaktansvärd risk för att bolaget drabbas av allvarliga konkurrensnackdelar om fullständig resultaträkning måste offentliggöras. Regeringen finner att de angivna omständigheterna får anses väga tyngre än det behov som bolagets utomstående intressenter kan ha av att i detalj bedöma hur bolagets resultat har framkommit. Regeringen ändrar därför PRV:s beslut och beviljar dispens enligt 3 kap. 7 § ÅRL.

Fall 3 (dispens beviljades) Konkurrenssituationen

Regeringen finner det utrett i ärendet

att bolaget tillverkar och säljer i huvudsak en enda produkt,

att produktionen till större delen går på export och

att bolaget därvid konkurrerar med ett antal företag som är avsevärt större än bolaget självt.

Regeringen anser att bolaget mot den bakgrunden får anses befinna sig i en särskilt utsatt konkurrenssituation.

Den ekonomiska skadan

Regeringen finner att det kan antas att ett offentliggörande av samtliga poster i resultaträkningen ger bolagets konkurrenter goda möjligheter att skaffa sig kännedom om bolagets prissättning och vinstmarginaler eftersom bolaget har ett begränsat produktsortiment.

Regeringen godtar i sammanhanget bolagets uppgift

att en av dess utländska konkurrenter har utnyttjat kännedomen om bolagets resultaträkning och

att bolaget till följd härav har gått miste om en större order.

Offentliggörandet har sålunda visat sig kunna leda till konkurrensnackdelar för bolaget. Mot bakgrund av att bolaget enligt ovan anses ha en utsatt konkurrenssituation antar regeringen att de konstaterade konkurrensnackdelarna kan få allvarliga ekonomiska konsekvenser för bolaget.

Regeringens beslut

Regeringen finner att de angivna omständigheterna får anses väga tyngre än det behov som bolagets utomstående intressenter i det enskilda fallet kan ha av att i detalj bedöma hur bolagets resultat har framkommit. Regeringen ändrar därför PRV:s beslut och beviljar dispens enligt 3 kap. 7 § ÅRL.

Fall 4 (dispens beviljades inte) Konkurrenssituationen

Regeringen finner det utrett i ärendet

att bolaget startade verksamheten 1990,

att bolaget bedriver vidareförsäljning av produkt som köpts in från olika större företag

att bolagets marknadsandel i Sverige är 30 %,

att bolaget konkurrerar med andra företag, både större och mindre och

att några av konkurrenterna samtidigt är bolagets leverantörer.

Regeringen anser

att det i och för sig kan antas att bolagets arbetar under hård konkurrens från andra företag och

att det ligger i sakens natur att bolagets verksamhet är särskilt konkurrensutsatt med hänsyn till att bolaget har begränsad omfattning medan flera av dess konkurrenter är stora internationella företag,

att handlingarna i ärendet inte ger stöd för att bolagets konkurrenssituation påverkas i någon beaktansvärd omfattning av att bolaget tvingas

att offentliggöra en fullständig resultaträkning utan

att det tvärtom kan konstateras att de företag med vilka bolaget konkurrerar till stor del också är dess leverantör och

att det mot den bakgrunden kan antas att de redan har huvudsaklig kännedom om såväl bolagets inköpspriser som de priser som kan tas ut vid vidareförsäljning.

Den ekonomiska skadan

Eftersom regeringen anser att bolaget inte får anses befinna sig i en särskilt utsatt konkurrenssituation behandlas inte frågan om den ekonomiska skadan.

Regeringens beslut

Regeringen finner att vad som kommit fram om bolagets förhållanden därför inte kan anses väga så tungt att bolaget bör ges rätt att slå samman de aktuella posterna i resultaträkningen. Regeringen avslår därför överklagandet.

Fall 5 (dispens beviljades inte) Konkurrenssituationen

Regeringen finner att det i detta fall förekommer en del omständigheter som ger anledning att bedöma bolaget som förhållandevis konkurrensutsatt och konstaterar

att bolaget är beroende av ett begränsat och nytt produktsortiment och

att ett flertal av dess konkurrenter är avsevärt större bolag men

att bilden inte är entydig eftersom bolaget inte är nyetablerat och inte heller tillhör de allra minsta inom sitt verksamhetsområde.

Sammantaget finner emellertid regeringen att bolagets konkurrenssituation bör kunna betecknas som särskilt utsatt och att bolaget sålunda tillhör det slag av bolag för vilka dispens i och för sig kan komma i fråga.

Den ekonomiska skadan

Regeringen konstaterar

att bolagets produktsortiment, om än begränsat, består av mer än ett slag av produkter,

att dessa härrör från olika leverantörer och

att bolaget därjämte bedriver viss mindre tjänsteverksamhet.

Regeringen anser att detta medför att det inte torde vara möjligt att av resultaträkningens uppgifter dra några mera säkra slutsatser om vinstmarginalerna på enskilda produkter. Risken för att offentliggörande av uppgifterna skulle göra det möjligt för konkurrenterna att genom särskild prissättning eller dylikt konkurrera bort bolaget från marknaden får därför anses liten. Regeringen anför vidare att det till bilden hör att bolaget verkar på en marknad med ett flertal större och mindre aktörer, ett förhållande som är ägnat att minska risken för det slaget av illojala konkurrensåtgärder.

Mot denna bakgrund kan regeringen inte finna att offentliggörandet av en fullständig resultaträkning riskerar att ge upphov till några allvarliga ekonomiska konsekvenser för bolaget.

Regeringens beslut

Regeringen finner att de kriterier för dispens som den har tillämpat i de tidigare tillståndsbesluten alltså inte kan anses uppfyllda i detta fall. Regeringen avslår därför överklagandet.

Lagändring planeras?

Enligt uppgift överväger regeringen för närvarande en översyn av ÅRL:s bestämmelse om förkortad resultaträkning. Den närmare proceduren och tidsplanen för detta är ännu obekant.

Lars-Gunnar Larsson , teknisk sekreterare, FAR

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...