EU-kommissionens avsikt är att lägga fram ett förslag till hur de 4:e och 7:e EG-direktiven som berör redovisning skall kunna moderniseras före årsskiftet. Moderniseringen är nödvändig för att man skall kunna genomföra beslutet att noterade företag, senast år 2005, skall kunna tillämpa IAS. Det man kan beklaga är att kommissionen anser det nödvändigt att skriva om direktiven. Det är dock ett beslut som fattats. Innebörden är att en rad av de nuvarande bestämmelserna kommer att skrivas om eller kompletteras. Bland annat övervägs följande:

  • möjlighet att anpassa formaten för resultat- och balansräkningar så att de ansluter till IAS

  • mer restriktiva förutsättningar för redovisning av avsättningar

  • tillåtelse att skriva upp värdet av immateriella anläggningstillgångar (i undantagsfall)

  • möjlighet att redovisa förvaltningsfastigheter och tillgångar inom jord- och skogsbruk till verkligt värde

  • eliminering av kravet att ett moderföretag måste äga en andel i ett dotterföretag för att ett koncernförhållande skall uppstå.

Någon förändring vad gäller redovisningen av så kallade omvända förvärv är mindre trolig. Kommissionen anser att sådana ryms redan inom den nuvarande skrivningen. Mer överraskande är att kommissionen inte heller anser det nödvändigt att uttryckligen föreskriva att den korridoransats som föreskrivs vid redovisning av pensionsskulder behöver kommenteras. Tidigare har kommissionen hävdat att korridoren inte var förenlig med direktiven, men där har man tydligen, vid närmare eftertanke, kommit fram till att detta var fel.

Rolf Rundfelt