Innehåll

Balans nr 1 2008

Skatt: Att skatta eller inte skatta för utlandstjänst?

Kammarrätten i Stockholm har nyligen i en dom från den 30 oktober 2007 behandlat frågan om vissa inkomster intjänade vid arbete utomlands kan undantas från beskattning i Sverige enligt den så kallade ettårsregeln. Det specifika fallet gällde om ettårsregeln kan tillämpas på den del av en inkomst som inte beskattats i arbetslandet pga. vistelsedagar utanför arbetslandet samt ifall de omfattande vistelsedagarna kan anses som kortare avbrott i utlandsvistelsen.

Som huvudregel gäller att personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige ska betala svensk skatt för alla sina inkomster oavsett var de är intjänade. Vid arbete utomlands kan dock tjänsteinkomsten undantas från beskattning i Sverige enligt sexmånadersregeln eller ettårsregeln.

Sexmånadersregeln föreskriver att om man vistas minst sex månader utomlands och tjänsteinkomsten beskattas i arbetslandet, ska inkomsten undantas från beskattning i Sverige. Ettårsregeln innebär att även om tjänsteinkomsten inte beskattats i arbetslandet, kan inkomsten undantas från beskattning i Sverige om vistelsen under anställningen varat i minst ett år i samma land och skattefriheten i arbetslandet beror på lag, praxis eller annat avtal än skatteavtal.

En förutsättning för att kunna tillämpa sexmånadersregeln eller ettårsregeln är att det inte förekommit annat än kortare avbrott i vistelsen utomlands, och att vistelse i Sverige för sådana ändamål inte överstiger sex dagar i genomsnitt per månad eller 72 dagar per anställningsår.

Regeringsrätten har i RÅ (Regeringsrättens årsbok) 2004 ref. 126 fastslagit att sexmånadersregeln och ettårsregeln går att kombinera på en och samma inkomst. I målet i Regeringsrätten medgavs skattebefrielse enligt ettårsregeln för inkomster som inte förts in i Irland och därmed inte beskattats där. I det aktuella målet i Kammarrätten gällde det Hongkongs särskilda regler för tjänsteinkomst – arbetsdagar utanför Hongkong undantogs från beskattning i Hongkong.

Frågan som uppkom i målet i Kammarrätten var om ettårsregeln kunde tillämpas på den del av inkomsten som inte beskattats i Hongkong. Mannen yrkade i sin deklaration att tjänsteinkomsten för arbetet i Hongkong skulle helt undantas från beskattning i Sverige. Skatteverket godtog att den del av inkomsten som hade beskattats i Hongkong kunde undantas från beskattning i Sverige enligt sexmånadersregeln. Däremot godtog Skatteverket inte att den del som undantagits från beskattning i Hongkong kunde undantas från beskattning i Sverige enligt ettårsregeln. Som skäl för att ettårsregeln inte var tillämplig på denna del anförde Skatteverket i överklagandet till Kammarrätten att det förekommit avbrott i utlandsvistelsen enligt nuvarande 3 kap. 10 § inkomstskattelagen. Under perioden 1 januari till den 23 juli 1999 när mannen var obegränsat skattskyldig i Sverige hade han totalt vistats 74 av 145 arbetsdagar utanför Hongkong, varav 26 i Sverige.

I propositionen till bestämmelserna i kommunalskattelagen (prop. 1984/85:175) beskrivs kortfattat reglerna om kortare avbrott och att vistelsen utanför arbetslandet inte kan vara alltför omfattande om ettårsregeln ska kunna tilllämpas. I propositionen nämns att ”med kortare uppehåll avses normal semester och också tjänsteresor som inte är alltför omfattande i antal eller längd”.

Kammarrätten skriver i sina domskäl att reglerna om antalet vistelsedagar i Sverige, dvs. maximalt sex dagar i genomsnitt per månad, bör kunna tjäna som viss vägledning avseende kortare avbrott i tredje land.

Kammarätten finner att mannens vistelse i tredje land inte kan anses som kortare avbrott och att vistelsen i ett och samma land därmed anses bruten. Förutsättningarna för skattebefrielse enligt ettårsregeln var således inte uppfyllda.

Frågan är hur många dagar en person kan vistas i tredje land utan att vistelsen i arbetslandet anses som bruten. I målet hade personen vistats 74 dagar utanför arbetslandet varav 48 i tredje land. Om principen om sex dagar i genomsnitt per månad ska gälla som vägledning, borde vistelsen utanför Hongkong i tredje land ansetts som kortare avbrott om den uppgått till högst 36 dagar.

Personer med exempelvis regionansvar i Asien, där tjänsten medför resor till andra länder i området, riskerar att bli beskattade i Sverige för tjänsteinkomster som inte beskattas i arbetslandet på grund av dess nationella lagstiftning. Det gäller således att hålla koll på antalet dagar utanför arbetslandet om man vill kombinera sexmånadersregeln med ettårsregeln.

Avslutningsvis kan nämnas att Skatteverkets yrkande, i den överklagande domen, begränsades till beskattning för den del av tjänsteinkomsten som var skattebefriad i Hongkong. Konsekvensen av att ett otillåtet avbrott ansågs ha förelegat är att varken sexmånaders- eller ettårsregeln kan tillämpas och således att all inkomst beskattas i Sverige

Andreas Bråthe är skattejurist hos Deloitte. Han är medlem i FAR SRS skattesektion. Medlemmar i skattesektionen skriver under denna vinjett i varje nummer av Balans.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...