Innehåll

Balans nr 12 2012

Nyheter inför bokslutet 2012

Inledning

Detta år präglas främst av publicerandet av BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) och av de stora pågående projekt som bedrivs inom International Accounting Standards Board (IASB). K3 är något som många av oss väntat på och som även inneburit att BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2) har fått ett ökat fokus. Utgångspunkten i K2 och K3 är helt olika varandra. K2 är ett förenklat regelverk, ett regelverk som ska vara ”tillräckligt bra” för många av de mindre företagen. K3 är ett principbaserat regelverk som har sin utgångspunkt i IASBs International Financial Reporting Standards for Small and Medium-sized entities.

De företag som tillämpar IFRS påverkas i mycket begränsad omfattning av nyheter i år. För icke finansiella företag, som inte äger några förvaltningsfastigheter, är det i princip inga nyheter från IASB som berör dem.

Frågan om redovisning av koncernbidrag har diskuterat flitigt de senaste åren. Nu har denna fråga fått en gemensam lösning i de olika regelverken. Det kommer därmed att bli möjligt att redovisa koncernbidrag på ett enhetligt sätt i en koncern, även om bolagen tillämpar olika regelverk vid upprättandet av de separata finansiella rapporterna. Det är dock inte ett krav att samtliga företag inom en koncern redovisar koncernbidragen på samma sätt.

Vi beskriver de nyheter som riktar sig såväl till noterade som icke-noterade företag och som publicerats av internationella normgivare såsom IASB, IFRS Interpretation Committee (IFRIC) samt svenska normgivare såsom Rådet för finansiell rapportering (Rådet), Bokföringsnämnden (BFN) och FARs Policygrupp för redovisning (FAR). Artikeln behandlar nyheter publicerade till och med 6/11.2012. När det gäller nyheter från FAR behandlas endast sådant som har publicerats till och med december 2011, då senare nyheter publiceras först i samband med publicering av FARs Samlingsvolym för 2013. Vi behandlar inte utkast. I artikeln beskrivs enbart nyheter som berör associationsformen aktiebolag. Vi berör inte normgivning som är specifik för finansiella företag och företag inom försäkringsbranschen. Vidare behandlar vi inte nyheter avseende regler för företag som tillämpar IFRS första gången. Artikeln är skriven utifrån antagandet att ett företag har kalenderår som räkenskapsår. Var därför observant på tidpunkterna för ikraftträdandena för nya lagregler och ny normgivning om företaget har brutet räkenskapsår.

Om inte annat framgår av artikeln ska de nya reglerna, som beskrivs under avsnittet ”Nyheter som ska tillämpas i samband med upprättandet av bokslutet 2012”, tillämpas för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2012.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...