Balans nr 12 2012

Nyheter som ska tillämpas i samband med upprättandet av bokslut 2012

Årsredovisningslagen

Värdering av materiella och immateriella tillgångar till verkligt värde

För företag som ingår i en IFRS-koncern eller har noterade andelar eller skuldebrev har det i ÅRL funnits regler kring värdering av materiella och immateriella tillgångar till verkligt värde. Dessa regler har nu tagits bort. Värderingsreglerna har återfunnits i ÅRL 4 kapitlet 14 f-g §§ och har omfattat biologiska tillgångar, förvaltningsfastigheter och andra materiella tillgångar samt immateriella tillgångar. Reglerna har aldrig fått tillämpas eftersom tidigare föreslagna tillämpningstidpunkter har skjutits på framtiden bland annat i avvaktan på resultatet från utredningen av sambandet mellan redovisning och beskattning. Ändringen trädde i kraft 1 januari 2012.

Förslag ändrad skattesats

Regeringen har föreslagit att bolagsskatten ska sänkas från 26,3% till 22%. Sänkningen föreslås börja gälla för beskattningsår som påbörjas 1 januari 2013 eller senare. Riksdagsbeslut avseende den föreslagna skattesänkningen väntas 21 november 2012. Om förslaget till skattesänkning går igenom måste uppskjutna skattefordringar och -skulder som är beräknade utifrån svensk skattesats räknas om redan i bokslutet för 2012. Omvärderingseffekten ska redovisas i resultaträkningen om inte den bakomliggande transaktionen har redovisats i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. Den ändrade skattesatsen innebär även en förklaring vid avstämning av effektiv skatt.

Nyheter från Rådet för finansiell rapportering

Ändring av RFR 2 Redovisning för juridiska personer

Uppdatering av RFR 2 har skett i januari och i september 2012. Notera att uppdaterad RFR 2 alltid återfinns på Rådets hemsida (www.radetforfinansiellrapportering.se). Där återfinns även vägledning avseende tillämpning vid brutna räkenskapsår.

Ändring avseende redovisning av koncernbidrag

Ändringen ska tillämpas för räkenskapsår som inleds 1 januari 2013 eller senare. Tidigare tillämpning uppmuntras vilket innebär att den kan, men måste inte, tillämpas i årsbokslutet 2012.

Redovisning av koncernbidrag är en fråga som diskuterats flitigt de senaste åren och under 2011 gjorde Rådet ändringar av RFR 2 i frågan, detta beskrev vi i vår artikel förra året. Därefter publicerade BFN ett principbeslut avseende K3-regelverket av vilket det framgick att redovisning av koncernbidrag skulle ske som bokslutsdisposition. För att möjliggöra en enhetlig redovisning beslutade Rådet att införa en alternativregel i RFR 2 och därigenom öppna upp för att redovisa koncernbidrag som bokslutsdisposition även enligt RFR 2. Huvudregeln i RFR 2 för redovisning av koncernbidrag är dock att redovisa utifrån ekonomisk innebörd. Det innebär att:

  • Erhållna koncernbidrag från dotterföretag redovisas som finansiell intäkt i moderföretaget. Likställs med utdelning.

  • Lämnade koncernbidrag från moderföretag till dotterföretag redovisas som en ökning av andelar i koncernföretag. Detta på grund av att det lämnade koncernbidraget ses som ett kapitaltillskott i likhet med lämnade aktieägartillskott.

  • Koncernbidrag som dotterföretag får/lämnar från/till moderföretag redovisas i dotterföretaget i eget kapital.

  • Koncernbidrag som erhålls/lämnas från/till systerföretag redovisas i eget kapital hos såväl mottagare som givare.

  • Alternativregeln för redovisning av koncernbidrag innebär att:

  • Erhållna/lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition.

Vid redovisning av koncernbidrag gör företaget ett val att antingen tillämpa huvudregeln eller alternativregeln. Den valda regeln ska tillämpas konsekvent för samtliga erhållna/lämnade koncernbidrag samt mellan räkenskapsår.

I samband med de nya reglerna kring koncernbidrag har även ett undantag gjorts till IAS 10 avseende redovisning av utdelning som skuld. Detta undantag möjliggör att koncernbidrag kan skuldföras i ett dotterföretag som tillämpar RFR 2.

Övriga ändringar

Samtliga ändringar som presenteras under denna rubrik ska tillämpas för räkenskapsår som inleds 1 januari 2012 eller senare.

I RFR 2 har krav på att specificera bland annat en så kallad IB/UB-analys för finansiella anläggningstillgångar införts i avsnittet som behandlar IFRS 7. Detta krav har sedan tidigare funnits i ÅRL 5 kapitlet 3 §. Vidare har införts krav på att specificera större belopp som ingår i posterna ”Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter” och ”Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter”. Även detta krav har sedan tidigare funnits i ÅRL 3 kapitlet 8 §.

Vi har ovan beskrivit ändringen av ÅRL avseende värdering av materiella och immateriella tillgångar till verkligt värde. Den har inneburit att den tidigare hänvisningen till ÅRL har tagits bort i RFR 2 såsom IAS 2 Varulager, IAS 16 Materiella anläggningstillgångar, IAS 20 Statliga stöd, IAS 38 Immateriella anläggningstillgångar, IAS 40 Förvaltningsfastigheter och IAS 41 Biologiska tillgångar.

I april 2011 fastställdes i Högsta förvaltningsdomstolen ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden av vilket det framkom att beskattning av pågående arbete på löpande räkning är frikopplat från redovisningen. Detta ledde till att RFR 2 ändrades avseende IAS 11 Entreprenaduppdrag, IAS 18 Intäkter samt IFRIC 15 Avtal om uppförande av fastighet. Undantaget angående redovisning av uppdrag på löpande räkning har tagits bort i nämnda avsnitt. Vidare har ett förtydligande skett av att undantaget avseende fast pris-arbeten även omfattar tjänsteleveranser till fast pris samt att det enbart är entreprenaduppdrag till fast pris som undantas från redovisning enligt IAS 11.

Vidare har förbudet att redovisa aktuariella vinster och förluster i övrigt totalresultat tagits bort samt hänvisningen till BFN R 4 Uppgift om medelantalet anställda samt löner och andra ersättningar.

RFR 2 har vidare kompletterats med krav på upplysningar avseende villkor för konvertibla lån. Dessa krav framgår av ÅRL 5 kapitlet 13 § varför RFR 2 har kompletterats.

Nyheter från Bokföringsnämnden

I juni beslutade BFN om BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Reglerna ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas efter 31 december 2013 men får tillämpas tidigare. Även K2 (Årsredovisning i mindre aktiebolag, BFNAR 2008:1) får tillämpas vid upprättande av årsredovisningen för 2012. Se mer om K3 nedan.

  • BFN har också beslutat om två ytterligare allmänna råd:

  • BFNAR 2012:2 Ändring i BFNAR 2000:2 om tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden.

  • BFNAR 2012:3 Tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering.

De nya allmänna råden gäller från 8 juni 2012. Ändringen av BFNAR 2000:2 medför dels att företag som tillämpar något K-regleverk inte får tillämpa Redovisningsrådets rekommendationer, dels att de föråldrade punkterna med hänvisning till RR 30 och RR 32 utgår.

Av BFNAR 2012:3 framgår att företag som upprättar koncernredovisning enligt IFRS (IFRS-koncerner) också ska tillämpa RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner i koncernredovisningen. Detta gäller även om koncernredovisningen frivilligt upprättas enligt IFRS. Det framgår även att moderföretag i IFRS-koncerner ska tillämpa RFR 2 Redovisning för juridiska personer i den juridiska personen. Även dotterföretag i IFRS-koncerner får tillämpa RFR 2.

Nyheter från FARs policygrupp för redovisning

RedR 1 Årsredovisning i aktiebolag

Vid uppdateringen av rekommendationen i december 2011 (publicerad i Samlingsvolymen 2012) har några väsentliga ändringar skett. Uppdatering har skett till följd av de lagändringar som skedde baserade på propositionen om enklare redovisning. Dessa lagändringar beskrev vi i förra årets artikel då reglerna kunde tillämpas i föregående års bokslut.

Redovisning av koncernbidrag

Förra året beskrev vi att Rådet hade dragit tillbaka UFR 2 Koncernbidrag och aktieägartillskott och ersatt uttalandet med nya regler i RFR 2 Redovisning i juridisk person. FAR klargör i RedR 1 att de anser att tillbakadraget av RFR 2 inte har någon betydelse för de företag som inte tillämpar RFR 2. För de företag som inte tillämpar RFR 2 är det fortsatt god redovisningssed att fortsätta tillämpa URA 7 Koncernbidrag och aktieägartillskott. FAR anser dock att det är tillåtet för alla företag att redovisa koncernbidrag i enlighet med RFR 2 utan att tillämpa RFR 2 i sin helhet då en sådan redovisning ryms inom URA 7 samt utgör god redovisningssed. Notera dock att URA 7 inte återfinns i Supplement till Samlingsvolymen Redovisning ”Redovisning respektive RR och URA Supplement” men återfinns på Bokföringsnämndens hemsida (www.bfn.se).

Pågående arbete på löpande räkning och avskrivning av förvärvade tomträtter

Med anledning av utslaget i Högsta förvaltningsdomstolen av vilket det framgår att beskattningen är frikopplad från redovisningen för pågående arbeten på löpande räkning har FAR ändrat skrivningen i RedR 1. Nu framgår att pågående arbeten på löpande räkning bör redovisas i enlighet med huvudregeln det vill säga enligt successiv vinstavräkning och inte enligt färdigställandemetoden.

Vidare har FAR infört förtydliganden om avskrivning av förvärvade tomträtter.

RedU 12 Avskrivning av byggnad vid tillämpning av årsredovisningslagen

I december 2011 gav FAR ut ett uttalande avseende avskrivningar på byggnader. Anledningen till att ett uttalande gavs ut var att företag tolkar ÅRLs regler kring avskrivningar olika. Det anges specifikt att uttalande även ska tillämpas av bostadsrättsföreningar.

Frågeställningen är om företag kan avstå från avskrivning eller ha mycket långa avskrivningstider med motivering att byggnaden har en obegränsad eller mycket lång nyttjandeperiod.

Enligt FAR ska avskrivning göras oavsett om marknadsvärdet bedöms öka över tiden. I det fall företaget tillämpar komponentavskrivning ska avskrivning göras över respektive komponents nyttjandeperiod. När komponentavskrivning inte tillämpas bör en genomsnittlig avskrivningstid tillämpas som avspeglar de olika komponenternas avskrivningstider.

Ändring av RedR 2 Kontrollbalansräkning

Vid uppdatering i december 2010 genomfördes ändringar av RedR 2 Kontrollbalansräkning som vi anser har fått en allt för begränsad uppmärksamhet. I FARs rekommendation RedR 2 Kontrollbalansräkning fanns tidigare en skrivning om att kontrollbalansräkning inte behöver upprättas om bolaget har dolda övervärden eller har fått ett bindande löfte om kapitaltillskott och styrelsen prövat värdet av detta bindande löfte. Det bör noteras att rekommendationen inte längre behandlar olika sätt att undvika att upprätta kontrollbalansräkning. Det finns därmed inget stöd i någon redovisningsrekommendation att undlåta att upprätta kontrollbalansräkning med motivering att det finns dolda övervärden eller en kapitaltäckningsgaranti.

Nyheter från IASB och IFRIC

Ändring av IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar – överföring av finansiella tillgångar

Ändringen innebär uppstramade krav på upplysningar i företagets redovisning vid överföring av finansiella tillgångar. Överföringar av finansiella tillgångar är inte så vanliga utanför de finansiella företagen varför vi inte beskriver denna ändring vidare. Ändringen ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas 1 juli 2011 eller senare. Tidigare tillämpning tillåten. Jämförelsesiffror behöver inte lämnas. Ändringen är godkänd av EU.

Ändring av IAS 12 Deferred Tax: Recovery of Underlying Assets

Denna ändring av IAS 12 Inkomstskatter ska tillämpas för räkenskapsår som inleds 1 januari 2012 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten, men förutsätter att EU godkänt ändringen. Detta förväntas ske under fjärde kvartalet 2012.

Ändringen behandlar redovisning av uppskjuten skatt för förvaltningsfastigheter som redovisas till verkligt värde i enlighet med IAS 40 Förvaltningsfastigheter. Enligt IAS 12 beräknas uppskjuten skatt utifrån om tillgången eller skulden förväntas användas eller om den förväntas bli realiserad. Motivet till ändringen är att det vanligen är svårt att fastställa hur en förvaltningsfastighet kommer att nyttjas och det blir därmed svårt att fastställa uppskjuten skatt. För att göra en förenkling anges att utgångspunkten för att beräkna uppskjuten skatt för en förvaltningsfastighet är utifrån en realisering. För förvaltningsfastigheter i Sverige kommer detta inte att ge någon effekt då vi i Sverige har samma skattesats för fastigheter som förbrukas genom avskrivning eller som förbrukas genom en försäljning. Om en koncern innehar förvaltningsfastigheter i länder där det föreligger olika skattesatser i dessa situationer kan den uppskjutna skatten genom ändringen av IAS 12 komma att ändras.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...