Revisions- och rådgivningsbranschen lämnade endast arton rapporter om misstänkt penningtvätt till Finanspolisen under 2020.

– Revisions- och rådgivningsbranschen är framför allt viktig för att upptäcka storskalig och komplex penningtvätt, säger Robert Lindgren, gruppchef hos Finanspolisen.

Finanspolisens bästa tips riktat till branschen:

  1. Du är skyldig att rapportera när du väljer att inte inleda en affärsförbindelse, eller avbryta en sådan, på grund av penningtvättsmisstankar eller för att du bedömer risken för penningtvätt så hög att du inte kan hantera den.

  2. Har du uppmärksammat ett misstänkt beteende eller mönster hos kund som inte kan förklaras? Rapportera till Finanspolisen! Misstankenivån kan vara låg för att rapportera in oss. En rapport till Finanspolisen är inte en brottsanmälan, och misstankegraden som krävs är därför lägre och förutsätter inte att du är säker på att brott har begåtts.

  3. Du kanske har noterat något avvikande eller misstänkt men vet inte hur du ska gå vidare. Det korrekta är att utföra fördjupade kontroller. Dessa kan leda till att misstankarna skingras, och då vidtas ingen ytterligare åtgärd. Kontrollerna kan också leda till att misstankarna kvarstår eller stärks, och då ska du rapportera till Finanspolisen.

  4. Agera på inslag av avvikande eller misstänkta affärsverksamheter hos kund. Det kan röra sig om affärspartners som inte passar in i bilden, att kunden gör affärer med jurisdiktioner eller aktörer som inte förefaller rimliga, eller att det går varor eller kommer fakturor till eller från mottagare som avviker från vad man kan förvänta sig, givet den kunskap du har om din kund och dennes verksamhet. I sådana fall måste du göra ytterligare kontroller.

  5. Kontroller kan utföras på motparterna och om möjligt på fakturor och/eller varor. Även en relativt enkel kontroll kan visa att det är frågan om skalbolag. Sådana omständigheter är tillräckligt för att rapportera in till Finanspolisen.

  6. Lita inte på att någon annan i penningtvättskedjan upptäcker och rapporterar. Om exempelvis en jurist har bistått med att upprätta ett låneavtal är det ingen garanti för att pengarna som lånas ut har ett legitimt ursprung.

Sofia Hadjipetri Glantz