Revisions- och rådgivningsbranschen behöver på ett handfast och kontinuerligt sätt adressera frågor som rör ekonomi och hållbarhet – och samtidigt hjälpa kunderna att navigera rätt. För alla oss i branschen är det här inga nyheter, utan snarare en självklarhet. Redan för två år sedan anordnade FAR en paneldiskussion på temat ”Hur kan revisions- och rådgivningsbranschen bidra till att vi når klimatmålen?” Där och då kunde branschexperterna slå fast att det finns mycket att göra och det är inte för sent. Flera konkreta exempel listades bland annat att ta diskussionen med kunden genom att lyfta, visa och förklara nyckeltal kring hållbarhet, utbilda all personal i hållbarhetsfrågor och att koppla ihop den finansiella och den utökade redovisningen eftersom ekonomi, företagande och hållbarhet hör ihop.

Men det är också viktigt att komma ihåg att det inte finns någon quickfix. För att vara framgångsrik inom hållbarhetsområdet gäller det att jobba långsiktigt.

På FAR:s agenda är skatt en hållbarhetsfråga. Det finns ett ökat fokus på regelefterlevnad och att betala rätt skatt i alla de länder ett företag är verksamt i. Olika intressenter kräver också en ökad tydlighet och transparens kring de skatter som bolagen betalar. Hur påverkar detta rådgivningen, och vilka nya affärsmöjligheter för auktoriserade skatterådgivare innebär denna samhällsutveckling? En spännande fråga! Du har väl inte heller missat att FAR i oktober lanserar ett självskattningstest om skatt och hållbarhet? Testet är tänkt att hjälpa företag och rådgivare som vill få en bättre bild av hur långt de har kommit i arbetet med hållbar skattehantering och kan ge dem stöttning i vilka processer som behöver utvecklas. Att vi kan ta ett sådant gemensamt grepp i branschen känns mycket bra. 

Karin Apelman, generalsekreterare och VD i FAR