Mer myndighetssamverkan, utökat ansvar för Bolagsverket och fler näringsförbud. Det är några av åtgärderna landets riksdagspartier vill prioritera i kampen mot ekonomisk brottslighet.

Brottsligheten har under senare år blivit ett av Sveriges främsta samhällsproblem och allt fler bolag används för brott. Det handlar om allt från penningtvätt och bidragsfusk till att bolag används för att undanhålla skatter.

Vad vill riksdagspartierna göra för att motverka den ekonomiska brottsligheten? Vilka åtgärder bör prioriteras? Tidningen Balans har frågat landets riksdagspartier.

Mer myndighetssamverkan

Flera partier lyfter behovet av en stärkt samverkan mellan olika myndigheter. Regeringspartierna menar att det har skett ett intensifierat arbete det senaste året, exempelvis genom att Skatteverket, Kronofogden och Tullverket fått i uppdrag att stärka sina insatser mot den kriminella ekonomin. Moderaterna och Sverigedemokraterna framhåller även inrättandet av en utbetalningsmyndighet som ska förhindra och förebygga bidragsfusk.

Liberalerna och Centerpartiet menar att Ekobrottsmyndighetens uppdrag behöver breddas och Vänsterpartiet vill inrätta en ny specialenhet på myndigheten som kan få bort kriminella som trängt sig in i välfärden.

Gudrun Nordborg, riksdagsledamot för Vänsterpartiet och ledamot i justitieutskottet, menar att Sverige bör införa en stopplag för nyetablering av företag inom vård, skola och omsorg för att hindra kriminella att starta nya verksamheter.

– Privatiseringarna inom välfärdssektorn har ökat möjligheterna att agera kriminellt. Dessutom är det för enkelt och otryggt att starta aktiebolag. Insatsen kan vara så låg som 25.000 kronor och identifiering kan ske på distans med bankID. En högre insats och krav på en personlig inställelse skulle i vart fall ge möjlighet till en ökad kontroll.

Utöka Bolagsverkets ansvar

Bolagsverket behöver få ett bredare ansvar och arbeta mer med kontroller, det menar Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Myndigheten bör kontrollera avvikelser för att komma åt problem med målvakter, felaktig redovisning och kriminella som infiltrerar näringslivet.

Malin Björk, riksdagsledamot för Centerpartiet, anser att Bolagsverket behöver vässa sitt arbete. Likt flera andra partikollegor vill hon även att det ska gå att utfärda fler näringsbud.

– Bolagsverket kan inte bara vara en registreringsmyndighet. Centerpartiet tycker även att det måste gå att utfärda näringsförbud i flera fall än idag och för längre tid. Enligt en färsk rapport har en tredjedel av de grovt kriminella i Sverige ett bolagsengagemang.

Stryp den kriminella ekonomin

Regeringen presenterade nyligen en strategi mot organiserad brottslighet, där en av prioriteringarna är att strypa den kriminella ekonomin. Fler partier betonar i undersökningen vikten av att agera mot gängens ekonomi. Socialdemokraterna menar att den organiserade brottsligheten urholkar socialförsäkringssystemet och att det är viktigt att få stopp på bidragsbedrägerier. Kristdemokraterna framhåller även att näringslivet behöver ta ett större ansvar genom att samverka och arbeta mer förebyggande.

Vilka åtgärder bör Sverige prioritera i arbetet mot ekonomisk brottslighet?

Centerpartiet

Det måste gå att utfärda näringsförbud i flera fall än idag och för längre tid. Enligt en färsk rapport har en tredjedel av de grovt kriminella i Sverige ett bolagsengagemang. Här måste Bolagsverket även vässa sitt arbete, de kan inte bara vara en registreringsmyndighet utan måste kunna göra nödvändiga kontroller innan det ska gå att starta bolag. Dessutom behöver Ekobrottsmyndighetens uppdrag både vässas och breddas.

 • Fler näringsförbud

 • Utökat ansvar för Bolagsverket

 • Utökat ansvar för Ekobrottsmyndigheten

Kristdemokraterna

Samhället behöver ta ett gemensamt grepp mot den organiserade brottsligheten. Stärkt myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet är en prioriterad åtgärd. I regeringsställning har vi påbörjat detta genom att ge Skatteverket, Tullverket och Kronofogden i uppdrag att gemensamt stärka sina insatser på området. Det handlar om att motverka att företag används som brottsverktyg, öka insatserna för att spåra och återta brottsvinster och motverka falska betalningskrav. En annan del man bör titta på är att ge Bolagsverket i uppdrag att i högre grad kontrollera avvikelser för att komma åt problem med målvakter, felaktig redovisning och kriminella som infiltrerar näringslivet. Näringslivets aktörer behöver ta ett ansvar genom att samverka och arbeta mer förebyggande. Infiltration inom bank- och finanssektorn måste motverkas. Arbetslivskriminalitet är en annan del och där behövs mer kännbara sanktioner.

 • Stärkt myndighetssamverkan

 • Utökat ansvar för Bolagsverket

 • Mer samverkan och förebyggande arbete inom näringslivet

 • Kännbara sanktioner inom arbetslivskriminaliteten

Liberalerna

För att knäcka gängen måste samhället agera mot gängens ekonomi. Allt fler företag och delar av välfärden har infiltrerats av kriminella nätverk för att mjölka det offentliga på pengar eller dölja brottslig verksamhet genom avancerade företagsupplägg. Därför vill Liberalerna skärpa sanktionsavgifterna mot fuskare, att fler kriminella ska få näringsförbud och att man ska stoppa anonyma ombud hos Bolagsverket.

 • Skärpta sanktionsavgifter mot fuskare

 • Fler näringsförbud

 • Stopp av anonyma ombud hos Bolagsverket

Miljöpartiet

Miljöpartiet ser det som prioriterat att stärka arbetet mot penningtvätt och välfärdsbrott och säkerställa att fler aktörer, som exempelvis kommuner, arbetar brottsförebyggande. Miljöpartiet vill även förbättra möjligheterna att förverka brottsvinster, öka informationsutbytet mellan myndigheter och lätta på sekretessregler. Vi ser behov av att både utreda ett förbud för vissa näringsidkare att ta emot kontanta betalningar som överstiger ett visst belopp, och utreda en beloppsgräns för kontantinsättningar i insättningsautomater.

 • Stärkt arbete mot penningtvätt och välfärdsbrott

 • Fler aktörer som arbetar brottsförebyggande

 • Bättre möjligheter att förverka brottsvinster

 • Ökat informationsutbyte mellan myndigheter

Moderaterna

Sedan den moderatledda regeringen tillträdde har ett flertal prioriterade åtgärder tagits för att motverka ekonomisk brottslighet. Vi har intensifierat Skatteverket, Kronofogden och Tullverkets arbete mot den kriminella ekonomin, och myndigheterna ska förhindra att företag nyttjas som brottsverktyg. Ett annat viktigt steg som vi tagit är inrättandet av en Utbetalningsmyndighet, som startade sitt arbete nu vid årsskiftet och utgör ett viktigt verktyg för att förhindra, förebygga och upptäcka bidragsfusk. Samtidigt är flera ytterligare åtgärder på gång. Vi har exempelvis inlett en översyn av Ekobrottsmyndigheten, för att se vad som behöver göras för att myndigheten ska få bättre förutsättningar att bekämpa ekonomisk brottslighet. Vi har även tillsatt en arbetsgrupp som ska underlätta för åtgärder mot brottslighet i det finansiella systemet, samtidigt som vi kraftigt ökar rättsväsendets resurser under kommande år. Som nyligen presenterats har regeringen även sjösatt Sveriges första strategi mot organiserad brottslighet, där en av prioriteringarna är att strypa den kriminella ekonomin.

 • Utökat ansvar för Skatteverket, Kronofogden och Tullverket

 • Inrättande av en Utbetalningsmyndighet

 • Översyn av Ekobrottsmyndigheten

 • Strategi mot organiserad brottslighet

Socialdemokraterna

Få stopp på bidragsbedrägerier och den organiserade ekonomiska brottsligheten som urholkar våra socialförsäkringssystem.

 • Stoppa bidragsbedrägerier

 • Stoppa den ekonomiska brottsligheten

 • Motverka urholkning av socialförsäkringssystemet

Sverigedemokraterna

Under denna budgetperiod tillför vi 21 miljarder extra till rättsväsendet, vilket är en historisk satsning. Detta är viktigt för att den ekonomiska brottsligheten inte ska nedprioriteras när allt mer resurser krävs till att bekämpa den brutala gängkriminaliteten. Vi inför en rad åtgärder för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten, bland annat har vi infört en särskild utbetalningsmyndighet för att minska fusk och bidragsbrott i välfärdssystemen. Vi har även infört en förstärkt samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism vilket innebär att brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter och kreditinstitut ska få samverka i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka penningtvätt. Vidare inför vi ändringar i sekretesslagstiftningen vilket gör att myndigheter enklare kan dela information och således blir utredningar för bland annat ekonomisk brottslighet blir effektivare.

 • Ökade satsningar på rättsväsendet

 • Införande av en Utbetalningsmyndighet

 • Stärkt samverkan mot penningtvätt

 • Enklare informationsutbyte mellan myndigheter

Vänsterpartiet

Det är framför allt ett akut problem att den organiserade brottsligheten utnyttjar välfärden som kassako. Vi vill därför införa en stopplag för nyetablering av företag i sektorerna vård, skola och omsorg. Det försäkrar att inflödet av nya verksamheter startade av kriminella akut stoppas. Lagen ska gälla i tre år för att hinna städa ut och lagföra kriminella företag. Vi vill också inrätta en ny specialenhet på Ekobrottsmyndigheten som kan få bort de kriminella som redan trängt sig in i välfärden. Det arbetet ska ske i samverkan med polis och åklagare. Vi vill även stärka Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, i arbetet med att kvalitetssäkra befintlig välfärdsverksamhet.

 • Stopplag för nyetablering av företag inom vård, skola och omsorg

 • Ny specialenhet på Ekobrottsmyndigheten

 • Kvalitetssäkring av välfärdsverksamheten

Eric Widegren