FAR anser att den svenska översättningen av EU:s standard för hållbarhetsredovisning är bristfällig. Enligt hållbarhetsspecialisten Sara Lissdaniels riskerar det att leda till en felaktig tillämpning av ESRS.

Vid årsskiftet började ESRS, European Sustainability Reporting Standards, att gälla inom EU. Det innebär att företag ska tillämpa standarden för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2024 eller senare.

Innan jul publicerades ESRS-standarden i EU:s officiella tidning. Standarden finns även tillgänglig på svenska. Sara Lissdaniels, auktoriserad revisor och hållbarhetsspecialist på FAR, menar dock att den svenska översättningen är bristfällig.

– Det är glädjande att det äntligen finns en standard för hållbarhetsredovisning inom EU men den svenska översättningen innehåller tyvärr många väsentliga felaktigheter. Rent språkligt är den bitvis svår att läsa och centrala begrepp har inte översatts på samma sätt som i direktivet. Det förekommer även rena fel i översättningen vilken riskerar leda till en felaktig tillämpning.

Enligt uppgifter som FAR har tagit del av arbetar EU redan med en ny översättning. Förhoppningen är att den nya versionen kan vara på plats under första kvartalet. Tills dess rekommenderar FAR den engelska originalversionen.

– Den information som vi har fått från branschkollegor i andra europeiska länder tyder på att flera översättningar innehålla väsentliga brister. Vår rekommendation är att användare av ESRS utgår från den engelska originalversionen tills dess att nya, korrekta, översättningar har publicerats, säger Sara Lissdaniels.

FAR framförde redan i höstas synpunkter på den svenska översättningen genom den föreskrivande kommittén för redovisningsfrågor, ARC.

– Självklart hade vi önskat att EU beaktat våra synpunkter och justerat texterna innan översättningen publicerades. Jag ser en risk att användare av ESRS inte motläser den engelska originalversionen och då inte uppmärksammar felaktigheter eller missförstår upplysningskraven, säger Sara Lissdaniels.

Exempel på centrala begrepp

ESRS – engelska

ESRS – svensk översättning

Korrekt översättning

Sustainability report

Hållbarhetsförklaring

Hållbarhetsrapport (CSRD)

Impact

Konsekvens (eller ibland effekter)

Inverkan (CSRD)

Impact materiality

Konsekventiell väsentlighet

Inverkansväsentlighet eller påverkansväsentlighet, dvs. den information som behövs för att förstå företagets inverkan på hållbarhetsfrågor

Upstream - and downstream valuechain

Värdekedja i tidigare eller senare led

Uppströms- och nedströms värdekedja dvs. bolagets hela värdekedja, inbegripet produkter, tjänster, affärsförbindelser och distributionskedja

Exempel på felaktigheter

Standard

ESRS – engelska

ESRS – svensk översättning

Korrekt översättning

ESRS 1 p. 56

Aggregated/aggregation

Delas upp/uppdelningen

Slå samman/sammanslagningen

ESRS 1

App C (ESRS 2. SBM-3)

Quantivative disclosures

Kvalitativa uppgifter

Kvantitativa uppgifter

ESRS E4 p. 6

When reporting on material negative impacts... under ESRS E4, the undertaking shall consider the requirements of ESRS S3 Affected communities.

Vid redovisning av vilka de väsentliga negativa konsekvenserna... enligt ESRS S4 ska företaget ta hänsyn till kraven I ESRS S3 Berörda samhällen.

Vid redovisning av vilka de väsentliga negativa konsekvenserna... enligt ESRS E4 ska företaget ta hänsyn till kraven i ESRS E3 Berörda samhällen.

ESRS E5 p. 36 c

The rates of recyclable content in products.

Andelen återvunnet material i produkter.

Andelen återvinningsbart material i produkter.

Eric Widegren