FAR har i brev till BFN tagit upp en fråga om hur tillkommande utgifter ska redovisas vid övergången till regelverket K2. Frågan avser närmare utgifter för renovering av en byggnad med ett vid förvärvet känt renoveringsbehov och som har aktiverats i enlighet med RR 12 punkterna 14–17 eller motsvarande regel i punkt 5.2 i BFNAR 2001:3. Frågan gäller inte förutsättningarna för aktivering av tillkommande utgifter inom ramen för reglerna i K2.

Bedömning

Kapitel 21 innehåller regler om vad som särskilt gäller första gången ett företag tillämpar K2. Av reglerna framgår bl.a. följande. Ett företag ska enligt punkt 21.6 inte redovisa några korrigeringar vid övergången såvitt gäller tillgångar som avses i punkten utan dessa ska värderas enligt reglerna i K2 första gången årsredovisningen upprättas.

Bestämmelsen ger utrymme för tolkning. BFN gör följande bedömning.

De tillgångar som tidigare har aktiverats och som omfattas av punkt 21.6 utgör tillgångar som får redovisas även efter övergången till K2. Den ingående balansen det första räkenskapsåret K2 tillämpas motsvarar således den utgående balansen för det sista året då äldre normgivning tillämpades. Det redovisade värdet för dessa tillgångar kommer endast att ändras som en följd av en tillämpning av reglerna om avskrivning, nedskrivning och uppskrivning.