Riksbyggen har i mail till BFN frågat om hur befintliga och nya avskrivningsenheter ska redovisas i samband med övergången till BFNAR 2009:1 (K2).

BFN uppfattar frågorna i sammandrag enligt följande:

  • Hur ska befintliga avskrivningsenheter avseende tillkommande utgifter redovisas i samband med övergången till K2?

  • Hur ska nya avskrivningsenheter redovisas enligt K2?

Bedömning

Fråga 1: Hur ska befintliga avskrivningsenheter avseende tillkommande utgifter redovisas i samband med övergången till K2?

BFN förutsätter att de utgifter som tidigare har aktiverats på separata avskrivningsenheter har gjorts i enlighet med god redovisningssed.

Kapitel 21 innehåller regler om vad som särskilt gäller första gången ett företag tillämpar K2. Av reglerna framgår bl.a. följande. Ett företag ska enligt punkt 21.6 inte redovisa några korrigeringar vid övergången såvitt gäller tillgångar som avses i punkten utan dessa ska värderas enligt reglerna i K2 första gången årsredovisningen upprättas.

Bestämmelsen ger utrymme för tolkning. BFN gör följande bedömning.

De tillgångar som tidigare har aktiverats som separata avskrivningsenheter och som omfattas av punkt 21.6 utgör tillgångar som får redovisas även efter övergången till K2. Den ingående balansen det första räkenskapsåret K2 tillämpas motsvarar således den utgående balansen för det sista året då äldre normgivning tillämpades. Det redovisade värdet för dessa tillgångar kommer endast att ändras som en följd av en tillämpning av reglerna om avskrivning, nedskrivning och uppskrivning.

Tillkommande utgifter avseende en byggnad som har tagits upp som en tillgång ska skrivas av. I vissa fall har äldre normgivning inneburit att en aktiverad tillgång redovisas som en separat avskrivningsenhet eftersom den har en annan nyttj andeperiod och därmed annan avskrivningstid än byggnaden i övrigt.

Även enligt K2 utgör bl.a. tillkommande utgifter, som får aktiveras och som avser en byggnad, separata avskrivningsenheter och ska skrivas av var för sig (se punkt 10.19).

Sammanfattningsvis gäller att tillkommande utgifter som har aktiverats som en tillgång med stöd av äldre normgivning även fortsättningsvis redovisas som en tillgång vid övergången till K2. Enligt K2 medges också redovisning av separata avskrivningsenheter. I fråga om avskrivning av en separat aktiverad tillgång som tillkommit med stöd av äldre normgivning innebär övergången till K2 inte någon ändring utan tillgången skrivs även fortsättningsvis av med separat avskrivningsplan.

Fråga 2: Hur ska nya avskrivningsenheter redovisas enligt K2?

I fråga om tillkommande utgifter som uppkommer efter övergången till K2 tillämpas kapitel 10. Av punkt 10.15 i K2 framgår att utgifter för ombyggnad ska tas upp som tillgång till den del de kan antas höja värdet på fastigheten. Av punkt 10.19 i samma regelverk framgår att mark, markanläggning, byggnad, byggnadstillbehör och tillkommande utgifter avseende dessa tillgångar utgör separata avskrivningsenheter och ska skrivas av var för sig. Tillkommande utgifter avseende andra tillgångar än dessa utgör inte en separat avskrivningsenhet.