Fråga om byte från K3 till K2, komponentuppdelning och avskrivningar

Du har per e-post till Bokföringsnämndens (BFN) kansli ställt följande fråga. "Om en bostadsrättsförening valde K3 när de fick välja mellan K2 och K3 och nu efter några år vill gå över till K2. Kan de göra det och hur påverkas då komponentuppdelningen och avskrivningarna?"

I detta svar avses med K3 BFN:s K3-regelverk Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1) och med K2 BFN:s K2-regelverk Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10).

BFN:s svar

Din fråga består av tre delfrågor och BFN:s sammanfattande svar på respektive delfråga är följande:

  1. En bostadsrättsförening som tillämpat K3 som första K-regelverk får byta till K2 utan att det krävs några särskilda skäl.

  2. En materiell anläggningstillgång som enligt K3 delats upp i komponenter redovisas till komponenternas sammanlagda bokförda värden vid övergången till K2.

  3. Efter övergången till K2 tillämpas K2:s regler om avskrivningar i kapitel 10. De komponenter som utgör en separat avskrivningsenhet enligt punkt 10.22 ska skrivas av var för sig. Det som tidigare redovisats som komponenter enligt K3 men inte utgör en separat avskrivningsenhet enligt punkt 10.22 i K2 redovisas till komponenternas sammanlagda bokförda värde och skrivs av som en avskrivningsenhet.

Bedömning

Byte från K2 till K3

Av punkten 2 andra stycket i BFN:s allmänna råd (BFNAR 2012:4) om byte mellan K­ regelverk följer att en bostadsrättsförening som tillämpat K3 som första K-regelverk får byta till K2 utan att det krävs några särskilda skäl.

Komponentuppdelningen

Första gången årsredovisning upprättas enligt K2 tillämpas bestämmelserna i kapitel 20. I kapitlet anges hur skillnader mellan tidigare tillämpade redovisningsnormer och reglerna i K2 ska hanteras vid övergången till K.2.

Hur materiella anläggningstillgångar som delats upp i komponenter enligt K3 hanteras vid övergången till K2 regleras inte uttryckligen i kapitel 20 i K2.

En materiell anläggningstillgång som delats upp i komponenter enligt K3, ska vid övergången till K2 redovisas till komponenternas sammanlagda bokförda värden.

Avskrivningarna

Vilket värde en anläggningstillgång som delats upp i komponenter enligt K3 ska redovisas till vid övergången till K2 har redogjorts för ovan under rubriken Komponentuppdelningen.

Efter övergången till K2 tillämpas K2:s regler om avskrivningar i kapitel 10, t.ex. reglerna om nyttjandeperiod och avskrivningsenheter. Det innebär att det som tidigare redovisats som komponenter enligt K3 och som även utgör en separat avskrivningsenhet enligt punkt 10.22 i K2 ska skrivas av var för sig. Det som tidigare redovisats som komponenter enligt K3 men inte utgör en separat avskrivningsenhet enligt punkt 10.22 i K2 redovisas till komponenternas sammanlagda bokförda värde och skrivs av som en avskrivningsenhet.

Enligt punkten 10.26 ska fastställd avskrivningsplan omprövas om nedskrivning gjorts eller om planen är uppenbart felaktig, dvs. om nyttjandeperioden eller avskrivningsmetoden väsentligt har påverkats av antingen en tidigare felaktig bedömning eller ändrade förutsättningar. En omprövning av en avskrivningsplan för en anläggningstillgång innebär en ändrad bedömning. Den nya bedömningen tillämpas framåt i tiden.

Detta svar har beslutats av BFN vid sammanträde den 13 september 2019.