Tillämpningsområde

1 §Dessa föreskrifter gäller för elektronisk ingivning av handlingar till Bolagsverket enligt

 • handelsregisterlagen (1974:157),

 • handelsregisterförordningen (1974:188),

 • lagen (1975:417) om sambruksföreningar,

 • försäkringsrörelselagen (1982:713),

 • försäkringsrörelseförordningen (1982:790),

 • sparbankslagen (1987:619),

 • bostadsrättslagen (1991:614),

 • bostadsrättsförordningen (1991:630),

 • lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,

 • förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.,

 • lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

 • lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt,

 • förordningen (2002:106) om kooperativ hyresrätt,

 • lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

 • förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse,

 • aktiebolagslagen (2005:551),

 • aktiebolagsförordningen (2005:559),

 • lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,

 • förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,

 • lagen (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete,

 • förordningen (2009:705) om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete,

 • lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar och

 • förordningen (2018:759) om ekonomiska föreningar.

Definitioner

2 §Med dessa föreskrifter förstås med

 1. Elektroniskt original: Elektronisk handling som har försetts med en elektronisk utställarangivelse så att handlingens äkthet kan kontrolleras genom ett tekniskt förfarande.

 2. Elektronisk kopia: Elektronisk avbild eller avskrift av ett original som återger innehållet i originalet och andra betydelsebärande element, t.ex. elektroniska underskrifter.

 3. Ansluten tjänsteleverantör: En aktör vars tjänst är ansluten till Bolagsverkets maskinella gränssnitt för överföring av handlingar till Bolagsverkets elektroniska mottagningsställe.

 4. Mottagningstjänster: Bolagsverkets e-tjänster på webbplatserna www.bolagsverket.se och www.verksamt.se för överföring av handlingar till Bolagsverkets elektroniska mottagningsställe.

Elektroniska underskrifter

3 §Ansökningar, anmälningar och övriga handlingar som ska vara undertecknade ska vara undertecknade med en eller, i förekommande fall, flera sådana avancerade eller kvalificerade elektroniska underskrifter som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG.

Bolagsverket måste kunna kontrollera en elektronisk underskrift på ett automatiserat sätt.

4 §För handlingar som ges in elektroniskt till Bolagsverket i enlighet med 5 § gäller följande.

Handlingar som enligt författning ska ges in i original ska vid elektronisk ansökan eller anmälan ges in form av ett elektroniskt original som är undertecknat med sådan elektronisk underskrift som framgår av 3 §.

Kopior som enligt författning ska vara bestyrkta ska vid elektronisk ansökan eller anmälan ges in i form av en elektronisk kopia som är bestyrkt med sådan elektronisk underskrift som framgår av 3 §.

En försäkran på heder och samvete som ska lämnas enligt författning ska, när den lämnas elektronisk, vara undertecknad med en sådan elektronisk underskrift som framgår av 3 §.

Elektronisk ingivning

5 §Handlingar som ges in elektroniskt till Bolagsverket ska ges in till Bolagsverket genom en för ärendet anvisad mottagningstjänst eller genom en till Bolagsverket ansluten tjänsteleverantör.

De handlingar som ges in elektroniskt ska Bolagsverket kunna ta emot, läsa och bevara på ett säkert sätt.

Om en handling innehåller en elektronisk underskrift, ska den elektroniska underskriften uppfylla de krav som gäller för respektive mottagningstjänst.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2022:1

Denna författning träder i kraft den 1 december 2022. Genom författningen upphävs Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2008:1) om elektronisk ansökan och anmälan för vissa företag m.m.