Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordning (1994:1261) om statliga myndigheters redovisningssystem.

Föreskrifter till 5 § förordningen

Samråd med ESV gäller endast vid upphandling av redovisningssystem som innehåller den del av myndighetens centrala ekonomisystem där huvudboken finns dvs. det system där hela myndighetens redovisning sammanställs och där uppgifter till riksredovisningen tas fram.

Myndigheten skall redan i förstudiefasen skriftligen påkalla samrådet. ESV beslutar inledningsvis om omfattningen av samrådet.

Samrådet avseende den aktuella systemlösningen omfattar kraven enligt 4 och 6 §§ förordningen samt möjligheterna att tillgodose riksredovisningens behov av information enligt 3 § bokföringsförordningen (1979:1212) med föreskrifter.

Som samrådsunderlag skall myndigheten överlämna till ESV den del av kravspecifikationen som innehåller ESV:s krav på myndigheterna att löpande inkomma med uppgifter till riksredovisningen enligt 3 § bokföringsförordningen.

Allmänna råd till 5 § förordningen

Omfattningen av samrådet beror bl.a. på om det gäller anskaffning av ett nytt system, systemutveckling eller annan förändring av förutsättningarna för överföring till riksredovisningen.

Myndigheter som utan upphandling anskaffar ett av ESV tillhandahållet redovisningssystem är undantagna från samråd med ESV.

Vid förmedling av betalningar via bank till och från en myndighet gäller även samråd med ESV enligt 7–10 §§ förordningen (1994:14) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning.

Föreskrifter till 6 § förordningen

Innan ett system får anslutas till riksredovisningssystemet skall dels samråd enligt 5 § förordningen ha skett, dels skall myndigheten ha överlämnat till ESV ett av myndigheten utfört och godkänt test gällande överföringen till riksredovisningen.

För testet som skall ligga till grund för ESV:s beslut om anslutning till riksredovisningssystemet tillhandahåller ESV särskilda anvisningar. Myndigheten skall ha överlämnat godkänt test till ESV innan systemet tas i bruk.

I ansökan om godkännande skall myndigheten ge förslag till tidplan för anslutningen. Vidare skall myndighet som inte har anskaffat ett av ESV tillhandahållet system bifoga den del av systemdokumentationen som avser ESV:s krav på myndigheterna att löpande inkomma med uppgifter till riksredovisningen enligt 3 § bokföringsförordningen.

Allmänna råd till 6 § förordningen

För ansökan om anslutning till riksredovisningssystemet tillhandahåller ESV särskild blankett.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1998:12

Dessa bestämmelser träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas från och med räkenskapsåret 1999.