Inledning

1 §Denna författning innehåller föreskrifter och allmänna råd till internrevisionsförordningen (2006:1228).

Organisering – föreskrifter till 2 § förordningen

2 §Internrevisionen ska inrättas direkt under myndighetens ledning och är självständig i förhållande till den granskade verksamheten.

Analys av verksamhetens risker – föreskrifter till 4 § förordningen

3 §I analysen av verksamhetens risker ingår att bedöma risken för korruption, otillbörlig påverkan, bedrägeri och andra oegentligheter.

Råd och stöd

Allmänna råd till 5 § förordningen

Råd och stöd kan lämnas till andra än styrelsen och chefen för myndigheten om detta framgår av riktlinjerna för internrevisionen.

Bedrivande

Allmänna råd till 7 § förordningen

För utfyllande tolkning av god internrevisionssed och god internrevisorssed kan vägledning hämtas från allmänt accepterade riktlinjer för internrevision.

Samordning

Allmänna råd till 8 § förordningen

När internrevisionen är samordnad med annan myndighet kan myndigheten använda internrevisorer som är anställda vid eller arbetar på uppdrag för annan myndighet för att utföra internrevisionsuppdrag.

Rapportering

Allmänna råd till 9 § förordningen

För att iakttagelser och rekommendationer ska medföra förbättringar av processen för intern styrning och kontroll bör rapportering ske efter varje avslutad granskning.

Riktlinjer för internrevisionen

Allmänna råd till 10 § förordningen

Riktlinjer för internrevisionen är de närmare föreskrifter som behövs för myndighetens internrevision och som beskriver hur myndigheten försäkrar sig om att internrevisionen följer god sed.

Undantag

4 §Ekonomistyrningsverket kan i enskilda fall pröva och meddela undantag från dessa föreskrifter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2022:9

  1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2023.

  2. Genom författningen upphävs Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd (ESV Cirkulär 2007:1) till internrevisionsförordning (2006:1228).