Europeiska kommissionen har antagit denna förordning

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG, särskilt artikel 29b.1 första stycket, och

av följande skäl:

  1. Enligt direktiv 2013/34/EU, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2022/2464, ska stora företag, små och medelstora företag med värdepapper upptagna till handel på reglerade marknader i EU samt moderföretag till stora koncerner i ett särskilt avsnitt i sin förvaltningsberättelse eller koncernens förvaltningsberättelse inkludera den information som krävs för att förstå företagets inverkan på hållbarheten och sådan information som är nödvändig för att förstå hur hållbarhetsfrågor påverkar företagets utveckling, resultat och ställning. Företagen ska utarbeta denna information i enlighet med standarderna för hållbarhetsrapportering från och med det räkenskapsår som anges i artikel 5.2 i direktiv (EU) 2022/2464 för varje kategori av företag.

  2. Kommissionen ska senast den 30 juni 2023 anta en första uppsättning standarder som specificerar den information som företag ska rapportera i enlighet med artikel 19a.1 och 19a.2 samt artikel 29a.1 och 29a.2 i det direktivet, inbegripet åtminstone den information som finansmarknadsaktörerna behöver för att uppfylla upplysningskraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088.

  3. Kommissionen har beaktat den tekniska rådgivning som Efrag tillhandahållit. Efrags oberoende tekniska rådgivning uppfyller kriterierna i artikel 49.3b första, andra och tredje styckena i direktiv 2013/34/EU. För att säkerställa proportionalitet och underlätta för företagen att tillämpa standarderna på ett korrekt sätt har kommissionen gjort ändringar i Efrags tekniska rådgivning när det gäller väsentlighetsbedömningen, infasning av vissa krav, omvandling av vissa krav till frivilliga datapunkter, gjort ett antal upplysningskrav mer flexibla, infört tekniska ändringar för att säkerställa överensstämmelse med unionens rättsliga ram och en hög grad av interoperabilitet med globala standardiseringsinitiativ samt redaktionella ändringar.

  4. Dessa standarder för hållbarhetsrapportering uppfyller kraven i artikel 29b i direktiv 2013/34/EU.

  5. Gemensamma standarder för hållbarhetsrapportering bör därför antas.

  6. I enlighet med artikel 29b.1 fjärde stycket i direktiv 2013/34/EU bör denna förordning träda i kraft tidigast fyra månader efter det att den har antagits av kommissionen. Med tanke på att artikel 5.2 i direktiv (EU) 2022/2464 kräver att vissa kategorier av företag ska tillämpa dessa standarder för hållbarhetsrapportering för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2024 eller senare, bör denna förordning träda i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

  7. I enlighet med artikel 49.3b fjärde stycket i direktiv 2013/34/EU har kommissionen samrått med medlemsstaternas expertgrupp för hållbar finansiering, till vilken hänvisas i artikel 24 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852, och med den föreskrivande kommittén för redovisningsfrågor, till vilken hänvisas i artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002. I enlighet med artikel 49.3b femte stycket i direktiv 2013/34/EU har kommissionen begärt ett yttrande från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma), Europeiska bankmyndigheten (EBA) och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa), särskilt när det gäller denna förordnings förenlighet med förordning (EU) 2019/2088 och de delegerade akter som antagits i enlighet med den förordningen. I enlighet med artikel 49.3b sjätte stycket i direktiv 2013/34/EU har kommissionen även samrått med Europeiska miljöbyrån, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, Europeiska centralbanken, kommittén för europeiska tillsynsorgan för revisorer och plattformen för hållbar finansiering som inrättats i enlighet med artikel 20 i förordning (EU) 2020/852.

Artikel 1 Innehåll

De standarder för hållbarhetsrapportering som företag ska använda för att utföra sin hållbarhetsrapportering i enlighet med artiklarna 19a och 29a i direktiv 2013/34/EU enligt den tidsplan som anges i artikel 5.2 i direktiv (EU) 2022/2464 fastställs i bilagorna I och II till denna förordning.

Artikel 2 Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den 25 december 2023.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2024 för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2024 eller senare.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

[Bilaga 1 utgörs av de olika standarderna och återges ej här; red.anm.]

[Bilaga 2 utgörs av förkortningar och begrepp och återges ej här; red.anm.]