FAR – VERSION 2020:1

Uppdragsbrev för rådgivningstjänster

(2020-07-01)

Text i kursiv stil utgör kommentarer och förklaringar, vilka tas bort i brev till kund. Avsnitt inom hakparenteser måste anpassas till det specifika uppdraget.

Uppdragsbrev för rådgivningstjänster

[Företag

Attention

Adress

Postnummer Ort]

[Ort den DD månad ÅÅÅÅ]

Uppdragsbrev för rådgivningstjänster

Rådgivningsuppdragets omfattning och utförande

[Revisions- eller redovisningsföretagets namn] (”Uppdragstagaren”) har fått i uppdrag att biträda [Företagets namn/Fysiker XX] [organisationsnummer/personnummer] (”Uppdragsgivaren”) med rådgivning i följande fråga/frågor (”Uppdraget”).

[......... uppdragsbeskrivning]

[......... tidplan]

[.......... rapportering, vad som ska rapporteras och till vem]

Villkor för Uppdraget

För Uppdraget gäller av FAR, branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister, fastställda Allmänna villkor om rådgivning och andra tjänster, se Bilaga 1 [dock med följande tillägg, avvikelser eller förändringar].

[Kommentar: Nedan följer förslag på ändringar/tillägg som kan göras.]

[Punkten 8.1 om Rekrytering ska ha följande tillägg: Vid brott mot denna punkt ska vite utgå med det högsta av antingen sex (6) gånger genomsnittet av betalat arvode under Uppdragets senaste tolv (12) månader eller femtiotusen (50.000) kr. Om parterna har ingått ramavtal ska varje avropat uppdrag anses utgöra ett Uppdrag.]

[Punkterna 12.1–12.2 om Nyttjanderätt till resultat ska tillämpas avseende [tjänsterna xxx] men inte avseende [tjänsterna yyy].]

[Punkten 12.1 om Nyttjanderätt till resultat ska ha följande tillägg: Innehållet i det material som tillhandahålls av Uppdragstagaren kan tillhandahållas till tredje man under förutsättning att:

 • det varken genom det material som sprids eller på annat sätt framgår att innehållet har tillhandahållits av Uppdragstagaren, och

 • Uppdragsgivaren till fullo ansvarar för innehållet i materialet gentemot tredje man som genom spridningen får del av materialet.]

[Arvode]

[Kommentar: Om arvode ska debiteras i enlighet med beräkningsgrunderna i FARs Allmänna villkor behöver inget anges om arvodet. Om inte, välj något av nedanstående alternativ och anpassa detta efter det specifika uppdraget.]

[Alternativ 1]

För Uppdraget utgår ett fast arvode om [....kr per vecka/månad/kvartal/år]. Mervärdesskatt tillkommer. Eventuella kostnader samt utlägg debiteras separat. Det fasta arvodet avser endast de rådgivningstjänster som är specificerade i Uppdragsavtalet. Om ytterligare rådgivningstjänster tillkommer ska Uppdragstagaren meddela Uppdragsgivaren att tjänsterna inte ingår i det fasta arvodet innan arbetet påbörjas. Om inget justerat arvode överenskommits ska arbete utföras enligt löpande räkning vid varje tidpunkt gällande arvodestariffer. Fakturering kommer att ske löpande [månadsvis].

[Alternativ 2]

Vårt arbete kommer att utföras enligt löpande räkning om [....kr] per timme för löpande rådgivningstjänster. Ersättning för kostnader och utlägg samt mervärdesskatt tillkommer. Fakturering kommer att ske löpande [månadsvis].

[Kommentar: Välj om styckena nedan ska vara med.]

[Tidsåtgången för Uppdragets utförande uppskattas till ca......timmar per vecka/månad/år].

[Arvodet kommer att justeras årligen med index [XX] med början den [DD månad ÅÅÅÅ].]

Behandling av personuppgifter

[Kommentar: Texten i detta avsnitt är anpassad utifrån att Uppdragstagaren är personuppgiftsansvarig vad gäller personuppgifter som behandlas i Uppdragstagarens register för antagande och hantering av kunder och uppdrag. Om personuppgifter kommer att behandlas i Uppdraget måste Uppdragstagaren däremot bestämma om Uppdragstagaren är personuppgiftsansvarig (alt. 1) eller personuppgiftsbiträde (alt. 2) vad gäller dessa personuppgifter.]

[Alternativ 1]

Uppdragstagaren är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som Uppdragstagaren behandlar för sina interna administrativa ändamål vad gäller antagande och hantering av kunder och uppdrag. Uppdragstagaren är även personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas i samband med utförandet av Uppdraget.

Behandling av personuppgifter ska ske på ett lagligt, öppet och korrekt sätt. Personuppgifter får endast behandlas för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål, och inte sparas för längre tid än vad som är nödvändigt. Med beaktande av behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna för den registrerades rättigheter ska Uppdragstagaren genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att behandlingen utförs i enlighet med gällande rätt. Som personuppgiftsansvarig har Uppdragstagaren rätt att använda sig av underleverantörer, inom eller utom EES-området, i samband med antagandet och utförandet av uppdraget och/eller för att lagra information hänförlig till Uppdraget. Detta under förutsättning att avtal rörande behandlingen av personuppgifter har ingåtts med sådan underleverantör enligt gällande rätt, att underleverantören är bunden av ett sekretessåtagande och har förpliktat sig att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer att den registrerades rättigheter skyddas. Personuppgifter kan också komma att behandlas av tredje part till vilken personuppgifter lämnas ut enligt gällande rätt, t.ex. myndigheter. Ytterligare information om Uppdragstagarens behandling av personuppgifter [finns tillgänglig på länk till webbplats][lämnas i Bilaga X–Y].

Uppdragsgivaren ansvarar för att denna har rätt att överföra personuppgifterna till Uppdragstagaren i samband med Uppdraget och att personuppgifterna har behandlats enligt gällande rätt.

Uppdragsgivaren ansvarar vidare för att de registrerade, vars personuppgifter överlämnas till Uppdragstagaren inför antagandet och i samband med utförandet av Uppdraget, har försetts med sådan information som det åligger den personuppgiftsansvariga att lämna till den registrerade vid insamlingen enligt gällande rätt (inkl. att deras personuppgifter kan komma att behandlas i samband med Uppdraget), så att kraven på rättvis och öppen behandling tillgodoses. Uppdragsgivaren ansvarar för att ovan nämnd information innehåller upplysningar om de registrerades rättigheter. Uppdragsgivaren svarar till fullo för att den registrerades rättigheter tillvaratas avseende den registrerades rätt till tillgång, begränsning, radering och rättelse.

[Alternativ 2]

Uppdragstagaren kommer att behandla personuppgifter i samband med fullgörandet av Uppdraget för Uppdragsgivarens räkning. Med anledning av detta har Parterna kommit överens om att reglera behandlingen av personuppgifter i ett personuppgiftsbiträdesavtal[, Bilaga 2].

Uppdragstagaren är dock personuppgiftsansvarig för personuppgifter som denna behandlar för sina interna administrativa ändamål vad gäller antagande och hantering av kunder och uppdrag. Behandling av personuppgifter ska ske på ett lagligt, öppet och korrekt sätt. Personuppgifter får endast behandlas för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål, och inte sparas för längre tid än vad som är nödvändigt. Med beaktande av behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna för den registrerades rättigheter ska Uppdragstagaren genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att behandlingen utförs i enlighet med gällande rätt. Som personuppgiftsansvarig har Uppdragstagaren rätt att använda sig av underleverantörer, inom eller utom EES-området, i samband med antagandet och utförandet av uppdraget och/eller för att lagra information hänförlig till Uppdraget. Detta under förutsättning att avtal rörande behandlingen av personuppgifter har ingåtts med sådan underleverantör enligt gällande rätt, att underleverantören är bunden av ett sekretessåtagande och har förpliktat sig att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer att den registrerades rättigheter skyddas. Personuppgifter kan också komma att behandlas av tredje part till vilken personuppgifter lämnas ut enligt gällande rätt, t.ex. myndigheter. Ytterligare information om Uppdragstagarens behandling av personuppgifter [finns tillgänglig på länk till webbplats][lämnas i Bilaga x–y].

Uppdragsgivaren ansvarar för att denna har rätt att överföra personuppgifterna till Uppdragstagaren i samband med Uppdraget och att personuppgifterna har behandlats enligt gällande rätt.

Uppdragsgivaren ansvarar vidare för att de registrerade, vars personuppgifter överlämnas till Uppdragstagaren inför antagandet och i samband med utförandet av Uppdraget, har försetts med sådan information som det åligger den personuppgiftsansvariga att lämna till den registrerade vid insamlingen enligt gällande rätt (inkl. att deras personuppgifter kan komma att behandlas i samband med Uppdraget), så att kraven på rättvis och öppen behandling tillgodoses. Uppdragsgivaren ansvarar för att ovan nämnd information innehåller upplysningar om de registrerades rättigheter. Uppdragsgivaren svarar till fullo för att den registrerades rättigheter tillvaratas avseende den registrerades rätt till tillgång, begränsning, radering och rättelse.

Kontaktpersoner

För Uppdragsgivaren:

[Namn, e-post, telefon- och mobilnummer]

För Uppdragstagaren:

[Namn, e-post, telefon- och mobilnummer]

Bekräftelse

Vänligen kontakta undertecknad om ni har några frågor angående innehållet i detta uppdragsbrev.

Vänligen underteckna detta uppdragsbrev, som upprättats i två exemplar, för att visa att ni bekräftar och samtycker till denna överenskommelse om rådgivningsuppdraget.

Jag (Vi) emotser ett exemplar i retur till [Namn].

Med vänlig hälsning

[Uppdragstagarens namn]

[Undertecknas av behörig företrädare/medarbetare]

Bilagor

Bilaga 1: FARs Allmänna villkor om rådgivning och andra tjänster (2020:1)

[Bilaga 2: Personuppgiftsbiträdesavtal] [Kommentar: Ska anges om personuppgiftsbiträdesavtalet biläggs uppdragsbrevet som en bilaga.]

[Företaget/Fysiker XX]

Namnteckning

Titel

Namnförtydligande

Datum

[Kommentar: Normalt behörig firmatecknare eller VD men även annan med fullmakt för Företaget.]

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...