1 kap. Tillämpningsområde

1 §Dessa föreskrifter gäller för

 1. livförsäkringsföretag enligt 1 kap. 4 § försäkringsrörelselagen (2010:2043), och

 2. tjänstepensionsföretag enligt 1 kap. 3 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

2 kap. Avsättning till säkerhetsreserv

1 §Ett livförsäkringsföretag eller ett tjänstepensionsföretag får per balansdagen inte redovisa sin säkerhetsreserv till ett högre belopp än vad som framgår av 2−4 §§.

2 §Den maximala säkerhetsreserven i ett företag är summan av de maximibelopp för varje försäkringsgren som följer av 4 §.

Företaget får endast göra avsättning till säkerhetsreserven för sådan försäkring som ryms under de försäkringsgrenar som anges i 4 §.

3 §Det maximala avsättningsbeloppet (maximibeloppet) för en försäkringsgren enligt 4 § ska beräknas som andelar av premieinkomst och avsättning för oreglerade skador, i båda fallen för egen räkning.

4 §Ett företag ska när det bestämmer maximibeloppet för en försäkringsgren använda följande formler.

Premieinkomsten anges med P och avsättning för oreglerade skador med E.

Försäkring som avser:

– sjuk-, premiebefrielse- och olycksfallsförsäkring

0,40P+0,25E

– gruppliv- och tjänstegrupplivförsäkring

0,40P+0,00E

3 kap. Upplösning av säkerhetsreserv

1 §Om säkerhetsreserven (S) vid redovisningsperiodens ingång är större än det maximala belopp (M) som har beräknats enligt 2 kap. vid periodens utgång ska överskjutande belopp (Ö = S−M) upplösas.

En upplösning enligt första stycket jämställs med ett bidrag för att täcka eventuell förlust (F). Om upplösningen är mindre än förlusten (F), får en ytterligare frivillig upplösning (U) göras. Det sammanlagda upplösta beloppet (Ö + U) får dock inte vara större än förlusten (F).

2 §I ett livförsäkringsföretag avses med förlust (F) enligt 1 § följande:

 1. I skadeförsäkringsrörelse när resultaträkningens post I.10 ”Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat” efter återläggning av post I.6 ”Återbäring och rabatter” (efter avgiven återförsäkring) är ett negativt belopp.

 2. I livförsäkringsrörelse när summan av följande poster i resultaträkningen är ett negativt belopp:

  a.

  II.1 ”Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring)”,

  b.

  II.4 ”Övriga tekniska intäkter”,

  c.

  II.5 ”Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)”,

  d.

  II.6.a ”Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring) – Livförsäkringsavsättning” och II.6.c ”Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring) – Övriga försäkringstekniska avsättningar”,

  f.

  II.8 ”Driftskostnader”, och

  g.

  II.12 ”Övriga tekniska kostnader”.

3 §I ett tjänstepensionsföretag avses med förlust enligt 1 § i livförsäkringsrörelse när summan av följande poster i resultaträkningen är ett negativt belopp:

 1. II.1 a och b ”Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring)” och i förekommande fall II.1.c ”Förändring i Avsättningen för ej intjänade premier och kvardröjande risker (efter avgiven återförsäkring)”,

 2. II.4 ”Övriga tekniska intäkter”,

 3. II.5 ”Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)”,

 4. II.6.a ”Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring) – Livförsäkringsavsättning” och II.6.c ”Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring) – Övriga försäkringstekniska avsättningar”,

 5. II.8 ”Driftskostnader”, och

 6. II.12 ”Övriga tekniska kostnader”.

4 kap. Särskilda bestämmelser om säkerhetsreserven

1 §Finansinspektionen kan besluta om undantag från 2 kap. om det finns särskilda skäl eller från 3 kap. 1 § andra stycket om det finns synnerliga skäl.

2 §Om ett livförsäkringsföretag inte uppfyller solvenskapitalkravet enligt 8 kap. försäkringsrörelselagen (2010:2043) får företaget lösa upp hela eller delar av säkerhetsreserven för att täcka underskottet.

Företaget ska underrätta Finansinspektionen innan det gör en upplösning av säkerhetsreserven enligt första stycket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2021:4

 1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 6 juli 2021 och tillämpas på räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2021 eller senare.

 2. Ett tjänstepensionsföretag som tidigare har varit ett skadeförsäkringsföretag enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043) och som har gjort avsättningar till säkerhetsreserven enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:8) om normalplan för skadeförsäkringsföretags beräkning av säkerhetsreserv, får minska säkerhetsreserven genom årliga nedsättningar så att den senast tre år efter omvandlingen uppgår till det belopp som följer av 2 kap. 2 § första stycket.