Tillämpningsområde och definitioner

1 §Dessa föreskrifter gäller för företag som hör hemma utanför EES och som driver värdepappersrörelse från filial i Sverige med tillstånd enligt 4 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

2 §Termer och uttryck i dessa föreskrifter har samma betydelse som i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Uppgifter till Finansinspektionen

3 §Ett företag enligt 1 § ska årligen lämna Finansinspektionen uppgifter om

  1. omfattningen av filialens tjänster och verksamhet i Sverige,

  2. omsättningen och det sammanlagda värdet av de tillgångar som är knutna till de tjänster och den verksamhet som avses i 1,

  3. en detaljerad beskrivning av de arrangemang för investerarskydd som är tillgängliga för filialens kunder, inbegripet deras rättigheter med anledning av det investerarskydd som följer av 4 kap. 4 § 7 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

  4. den strategi och de arrangemang för riskhantering som filialen tillämpar för de tjänster och den verksamhet som avses i 1,

  5. hur filialen styrs inklusive vilka personer som innehar nyckelfunktioner för filialens verksamhet, och

  6. det totala antalet kunder som filialen har.

4 §Ett företag enligt 1 § som utför handel för egen räkning motsvarande sådan verksamhet som avses i 2 kap. 1 § 3 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, ska årligen lämna Finansinspektionen uppgifter för varje månad om sin minimala, genomsnittliga och maximala exponering för motparter i EES.

5 §Ett företag enligt 1 § som utför garantigivning som avser finansiella instrument eller placering av finansiella instrument med fast åtagande motsvarande sådan verksamhet som avses i 2 kap. 1 § 6 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, ska årligen lämna Finansinspektionen uppgifter om det totala värdet av finansiella instrument som härrör från motparter i EES och som har garanterats eller placerats på grundval av ett fast åtagande under de föregående 12 månaderna.

6 §Ett företag ska lämna uppgifter till Finansinspektionen enligt 3–5 §§ på det sätt som närmare anges på myndighetens webbplats.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2021:11

Dessa föreskrifter träder i kraft den 7 juli 2021.