Tillämpningsområde

1 §Dessa föreskrifter gäller för den som

  1. driver en sådan säkerhetskänslig verksamhet som avses i 1 kap. 1 § första stycket säkerhetsskyddslagen (2018:585), och

  2. ingår i Finansinspektionens tillsynsområde enligt 8 kap. 1 § säkerhetsskyddsförordningen (2021:955).

Föreskrifterna kompletterar Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2022:1) om säkerhetsskydd.

2 §Termer och uttryck som används i föreskrifterna har samma betydelse som i säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2021:955).

Anmälan om säkerhetskänslig verksamhet

3 §Bestämmelser om att en verksamhetsutövare ska anmäla till tillsynsmyndigheten att den driver säkerhetskänslig verksamhet och att den säkerhetskänsliga verksamheten har upphört finns i 2 kap. 6 § säkerhetsskyddslagen (2018:585).

4 §En verksamhetsutövare ska göra en anmälan enligt 2 kap. 6 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) till Finansinspektionen på den blankett som finns anvisad på inspektionens webbplats.

Anmälan om säkerhetsskyddsavtal

5 §Bestämmelser om att en verksamhetsutövare ska anmäla till tillsynsmyndigheten att den avser att ingå ett säkerhetsskyddsavtal, att avtalet har ingåtts och att det har upphört att gälla finns i 6 kap. 4 och 5 §§ säkerhetsskyddsförordningen (2021:955).

Enligt 7 kap. 1 § Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2022:1) om säkerhetsskydd ska en verksamhetsutövare göra en anmälan enligt 6 kap. 5 § säkerhetsskyddsförordningen på en blankett som Säkerhetspolisen anvisar.

6 §En verksamhetsutövare ska göra en anmälan enligt 6 kap. 4 § säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) till Finansinspektionen, om att verksamhetsutövaren avser att ingå ett säkerhetsskyddsavtal, på den blankett som finns anvisad på inspektionens webbplats.

Anmälan om samråd

7 §Bestämmelser om en verksamhetsutövares samråd med tillsynsmyndigheten i förfaranden som kräver säkerhetsskyddsavtal, och inför överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet och viss egendom finns i 4 kap. 9 och 15 §§ säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Bestämmelser om vad en anmälan om samråd till tillsynsmyndigheten ska innehålla finns i 7 kap. 12 och 13 §§ Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2022:1) om säkerhetsskydd.

8 §En verksamhetsutövare ska göra en anmälan om samråd till Finansinspektionen på den blankett som finns anvisad på inspektionens webbplats.

Placering i säkerhetsklass

9 §Bestämmelser om att Finansinspektionen i vissa fall beslutar om placering av en befattning i säkerhetsklass 2 och 3 finns i 5 kap. 10 § säkerhetsskyddsförordningen (2021:955).

10 §En verksamhetsutövare ska när den lämnar en begäran till Finansinspektionen om att inspektionen ska besluta om placering i säkerhetsklass, bifoga ett underlag för en sådan placering.

Verksamhetsutövaren ska göra sin begäran på den blankett som finns anvisad på inspektionens webbplats.

Registerkontroll

11 §Bestämmelser om att Säkerhetspolisen ska utföra en registerkontroll, eller en särskild personutredning, när en anställning eller ett annat deltagande i säkerhetskänslig verksamhet har placerats i säkerhetsklass finns i 5 kap. 11, 14 och 16 §§ säkerhetsskyddsförordningen (2021:955).

Den som beslutar om placering i säkerhetsklass ska enligt 6 kap. 7 § Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2022:1) om säkerhetsskydd ansöka om registerkontroll och särskild personutredning på en blankett som Säkerhetspolisen anvisar.

12 §En verksamhetsutövare ska göra en begäran om att Finansinspektionen ansöker om registerkontroll eller särskild personutredning på en sådan blankett som avses i 11 §. Verksamhetsutövaren ska till en begäran bifoga en bekräftelse på att den som kontrollen eller utredningen avser har samtyckt till den.

Undantag

13 §Finansinspektionen kan besluta om undantag från kravet att använda en viss blankett om det finns särskilda skäl.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2022:17

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 december 2022.