Tillämpningsområde

1 §Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller för fysiska och juridiska personer när de tillämpar lagen (2023:714) om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal och förordningen (2023:720) om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal.

Termer och uttryck

2 §Termer och uttryck som används i föreskrifterna och de allmänna råden har samma betydelse som i lagen (2023:714) om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal.

Information om att nödlidande kreditavtal har överlåtits

3 §Sådan information som ett kreditinstitut och en kreditförvärvare som har överlåtit nödlidande kreditavtal ska lämna varje halvår till Finansinspektionen enligt 2 kap. 2 eller 8 § lagen (2023:714) om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal, ska lämnas per den 30 juni och den 31 december.

Informationen ska avse de nödlidande kreditavtal som har överlåtits under det närmast föregående halvåret och ha kommit in till Finansinspektionen senast den 10 augusti respektive den 31 januari.

Kreditinstitutet och kreditförvärvaren ska när den räknar om från en annan valuta än svenska kronor tillämpa den avistakurs som gäller den 30 juni respektive den 31 december.

Allmänna råd

Kreditinstitutet och kreditförvärvaren bör lämna informationen elektroniskt via Finansinspektionens webbplats enligt de anvisningar som lämnas där vid varje tidpunkt.

Ansökan om tillstånd att vara kreditförvaltare

4 §Ett företag som ansöker om tillstånd att vara kreditförvaltare ska se till att ansökan innehåller följande uppgifter:

  1. en beskrivning av hur verksamheten ska bedrivas,

  2. ett fullständigt namn, en postadress och ett personnummer eller, om sådant saknas, ett födelsedatum för de fysiska personer som har eller kan förväntas komma att få ett kvalificerat innehav i företaget, och

  3. ett företagsnamn, en postadress och ett organisationsnummer eller en motsvarande identitetsuppgift för de juridiska personer som har eller kan förväntas komma att få ett kvalificerat innehav i företaget.

5 §Om en eller flera juridiska personer har eller kan förväntas komma att få ett kvalificerat innehav i företaget, ska ansökan även innehålla följande uppgifter:

  1. ett fullständigt namn, en postadress och ett personnummer eller, om sådant saknas, ett födelsedatum för den som är styrelseledamot eller verkställande direktör eller på motsvarande sätt företräder den juridiska personen, eller är ersättare för en sådan befattningshavare, och

  2. vilken befattning respektive företrädare som avses i 1 har och ett namn på den juridiska person som han eller hon företräder.

6 §Ett företag som ansöker om tillstånd att vara kreditförvaltare ska använda det ansökningsformulär som finns på Finansinspektionens webbplats.

Allmänna råd

När företaget ger in de handlingar som avses i 4 § 2 förordningen (2023:720) om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal, bör det använda de formulär för ledningsprövning, ägarledningsprövning respektive ägarprövning som finns på Finansinspektionens webbplats.

Anmälan om ändrade förhållanden

7 §En bestämmelse om skyldighet för en kreditförvaltare att lämna uppgifter till Finansinspektionen om ändringar i verksamheten finns i 5 § förordningen (2023:720) om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal.

Allmänna råd

Kreditförvaltaren bör när den anmäler ändrade förhållanden enligt 5 § förordningen (2023:720) om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal använda de formulär för ledningsprövning, ägarledningsprövning respektive ägarprövning som finns på Finansinspektionens webbplats, om anmälan avser förändringar

  • i kreditförvaltarens ledning,

  • i ledningen hos juridiska personer som har ett kvalificerat innehav i kreditförvaltaren, eller

  • av vilka fysiska eller juridiska personer som har ett kvalificerat innehav i kreditförvaltaren.

Underrättelse om utkontraktering

8 §En underrättelse enligt 3 kap. 7 § lagen (2023:714) om förvärv och förvaltning av nödlidande kreditavtal om att en kreditförvaltare avser att ingå ett uppdragsavtal, ska innehålla information om identiteten på tillhandahållaren av kreditförvaltningstjänster och en redogörelse för vilken eller vilka delar av verksamheten som kreditförvaltaren avser att utkontraktera och omfattningen av den verksamheten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2024:2

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 april 2024.