Innehåll

Etikkodens syfte

1.IESBAs Etikkod (inklusive Internationella standarder för oberoende) (”Etikkoden”) innehåller grundläggande etikprinciper för medlemmar i FAR, som avspeglar att yrkets utövare åtar sig att agera i allmänhetens intresse. Dessa principer fastställer normerna för det uppträdande som förväntas av en medlem i FAR. De grundläggande principerna är integritet, objektivitet, professionell kompetens och vederbörlig omsorg, tystnadsplikt samt professionellt uppträdande.

2.Etikkoden består av ett principbaserat ramverk som medlemmarna ska tillämpa för att identifiera, utvärdera och hantera hot mot efterlevnaden av de grundläggande principerna. Koden innehåller krav och tillämpningsmaterial avseende olika ämnen för att hjälpa medlemmarna att tillämpa det principbaserade ramverket på dessa ämnen.

3.När det gäller revisioner, översiktliga granskningar och andra bestyrkandeuppdrag innehåller koden Internationella standarder om oberoende, som fastställs genom tillämpningen av det principbaserade ramverket på hot mot oberoendet med avseende på dessa uppdrag.

Etikkodens struktur

4.Koden innehåller följande material:

 • Del 1 – Efterlevnad av koden, de grundläggande principerna och det principbaserade ramverket, som innehåller de grundläggande principerna och det principbaserade ramverket samt gäller alla medlemmar.

 • Del 2 – Medarbetare (Professional Accountants in Business), som innehåller ytterligare material som gäller medarbetare när de utför professionella aktiviteter. Medarbetare innefattar medarbetare som är anställda eller underleverantörer, vare sig de har verkställande uppgifter eller ej, i t.ex.:

  • Handel, industri eller tjänstesektor.

  • Offentlig sektor.

  • Utbildning.

  • Ideell sektor.

  • Tillsynsorgan eller yrkesorganisationer.

  Del 2 gäller också medlemmar i FAR när de utför professionella aktiviteter enligt sin relation med medlemsföretaget, vare sig det är som underleverantör, anställd eller ägare.

 • Del 3 – Medlemmar (Professional Accountants in Public Practice), som innehåller ytterligare material som gäller medlemmar i FAR när de tillhandahåller professionella tjänster.

 • Internationella standarder om oberoende, som innehåller ytterligare material som gäller medlemmar när de utför bestyrkandetjänster, enligt nedan:

  • Del 4A – Oberoende vid revision och översiktlig granskning, som gäller när revision eller översiktlig granskning utförs.

  • Del 4B – Oberoende för andra bestyrkandeuppdrag än revision och översiktlig granskning, som gäller när andra bestyrkandeuppdrag än revision och översiktlig granskning utförs.

 • Ordlista, som innehåller definierade termer (tillsammans med ytterligare förklaringar där så är lämpligt) och beskrivningar av termer som har en särskild betydelse i vissa delar av Etikkoden. Enligt vad som anges i ordlistan gäller t.ex. i del 4A termen ”revisionsuppdrag” både revisioner och översiktliga granskningar. Ordlistan innehåller också listor över förkortningar som används i koden samt andra standarder som koden hänvisar till.

5.Koden innehåller avsnitt som behandlar särskilda ämnen. Vissa avsnitt innehåller delar som behandlar särskilda aspekter av dessa ämnen. Varje avsnitt av koden är strukturerat, där så är tillämpligt, enligt nedan:

 • Inledning – anger vilket ämne som behandlas i avsnittet och introducerar kraven och tillämpningsmaterialet inom ramen för det principbaserade ramverket. Inledningen innehåller information, däribland en förklaring av de termer som används, vilket är viktigt för förståelsen och tillämpningen av varje del och dess avsnitt.

 • Krav – fastställer allmänna och särskilda förpliktelser med avseende på det ämne som behandlas.

 • Tillämpningsmaterial – ger kontext, förklaringar, förslag på åtgärder eller förhållanden att överväga, exempel och annan vägledning som hjälp för att följa kraven.

Hur Etikkoden ska användas

De grundläggande principerna, oberoende och det principbaserade ramverket

6.Koden kräver att medlemmar följer de grundläggande etikprinciperna. Koden kräver också att medlemmar ska använda det principbaserade ramverket för att identifiera, utvärdera och hantera hot mot efterlevnaden av de grundläggande principerna. Att tillämpa det principbaserade ramverket kräver att medlemmar använder professionellt omdöme, är uppmärksamma på ny information och på förändringar i fakta och omständigheter samt använder testet som bygger på en omdömesgill och informerad tredje man.

7.Det principbaserade ramverket medger att förekomsten av villkor, riktlinjer och rutiner som etablerats genom professionen, lagstiftning, regelverk, medlemsföretaget eller arbetsgivaren kan påverka identifieringen av hot. Dessa villkor, riktlinjer och rutiner kan också vara en relevant faktor i medlemmens utvärdering av om ett hot ligger på en godtagbar nivå. När hot inte ligger på en godtagbar nivå krävs enligt det principbaserade ramverket att medlemmen hanterar dessa hot. Att använda motåtgärder är ett sätt att hantera hot. Motåtgärder är åtgärder, enskilda eller i kombination, som medlemmen vidtar som effektivt minskar hot till en godtagbar nivå.

8.Dessutom kräver koden att medlemmar ska vara oberoende när de utför revision, översiktlig granskning och andra bestyrkandeuppdrag. Det principbaserade ramverket gäller på samma sätt vid identifiering, utvärdering och hantering av hot mot oberoendet som vid hot mot efterlevnaden av de grundläggande principerna.

9.Efterlevnad av koden kräver kunskap om, förståelse av och tillämpning av följande:

 • Samtliga relevanta villkor i ett visst avsnitt inom ramen för del 1, tillsammans med det ytterligare material som anges i avsnitten 200, 300, 400 och 900, enligt vad som är tillämpligt.

 • Samtliga relevanta villkor i ett visst avsnitt, t.ex. att tillämpa de villkor som anges under rubrikerna ”Allmänt” och ”Alla revisionskunder” tillsammans med ytterligare särskilda villkor, däribland sådana som är angivna under rubriker som ”Revisionskunder som inte är företag av allmänt intresse” eller ”Revisionskunder som är företag av allmänt intresse”.

 • Samtliga relevanta villkor som är angivna i ett visst avsnitt tillsammans med eventuella ytterligare villkor som är angivna i en relevant del av ett avsnitt.

Krav och tillämpningsmaterial

10.Medlemmen ska läsa och tillämpa krav och tillämpningsmaterial med målet att följa de grundläggande principerna, tillämpa det principbaserade ramverket och, vid utförande av revisioner, översiktliga granskningar och andra bestyrkandeuppdrag, vara oberoende.

Krav

11.Krav har markerats med bokstaven ”R” och innehåller i de flesta fall ordet ”ska”. Ordet ”ska” i koden medför en förpliktelse för en medlem eller ett medlemsföretag att följa det särskilda villkoret där ”ska” har använts.

12.I vissa situationer ger koden ett specifikt undantag till ett krav. I en sådan situation har bestämmelsen markerats med bokstaven ”R”, men ordet ”får” eller en formulering med villkor används.

13.När ordet ”får” används i koden anger det tillåtelse att göra något visst i vissa omständigheter, däribland som undantag till ett krav. Det används inte för att ange en möjlighet.

14.När ordet ”kan” används i koden, anger det möjligheten att ett förhållande uppstår, att en händelse inträffar eller att en åtgärd vidtas. Termen anger inte någon särskild nivå av möjlighet eller sannolikhet när den används i samband med ett hot, eftersom utvärderingen av hotnivån beror på fakta och omständigheter för varje särskilt förhållande, särskilda händelse eller åtgärd.

Tillämpningsmaterial

15.Utöver krav innehåller koden tillämpningsmaterial som ger kontext som är relevant för en riktig förståelse av koden. I synnerhet är tillämpningsmaterialet avsett att hjälpa en medlem att förstå hur han eller hon ska använda det principbaserade ramverket i ett antal givna omständigheter samt förstå och följa ett särskilt krav. Även om tillämpningsmaterialet inte i sig medför ett krav, krävs övervägande av materialet för en riktig tillämpning av kraven i koden, vilket även innefattar tillämpning av det principbaserade ramverket. Tillämpningsmaterialet är markerat med bokstaven ”A”.

16.När tillämpningsmaterialet innehåller listor med exempel är dessa listor inte avsedda att vara uttömmande.

Bilaga till vägledning till Etikkoden

17.Bilagan till vägledningen innehåller en översikt över Etikkoden på engelska.

IESBASVAGLEDNING_bild_alt