International Standard on Auditing (ISA) 720 (omarbetad) Revisorns ansvar avseende annan information ska läsas tillsammans med ISA 200 Den oberoende revisorns övergripande mål samt utförandet av en revision enligt International Standards on Auditing.

Inledning

Denna standards tillämpningsområde

1.Denna internationella revisionsstandard (ISA) behandlar revisorns ansvar avseende annan information, vare sig informationen är finansiell eller icke-finansiell (utöver de finansiella rapporterna och revisors rapport avseende dem), som finns i ett företags årsrapport. Ett företags årsrapport kan vara ett enskilt dokument eller en kombination av dokument som har samma syfte.

2.Denna ISA ska läsas mot bakgrunden av en oberoende revisors revision av finansiella rapporter. Därmed ska revisorns mål i denna ISA förstås inom ramen för revisorns övergripande mål som anges i punkt 11 i ISA 2001. Kraven i ISA är utformade för att revisorn ska kunna nå målen som är angivna i ISA, och därmed också revisorns övergripande mål. Revisorns uttalande avseende de finansiella rapporterna omfattar inte annan information och inte heller kräver denna ISA att revisorn inhämtar revisionsbevis utöver dem som krävs för att bilda sig en uppfattning om de finansiella rapporterna.

ISA 200 Den oberoende revisorns övergripande mål samt utförandet av en revision enligt International Standards on Auditing.

3.Denna ISA kräver att revisorn läser och överväger den andra informationen eftersom annan information som är väsentligt oförenlig med de finansiella rapporterna eller med den kunskap revisorn inhämtat under revisionen kan tyda på att det finns en väsentlig felaktighet i de finansiella rapporterna eller att det finns en väsentlig felaktighet i den andra informationen, som var och en kan undergräva trovärdigheten för de finansiella rapporterna och revisors rapport avseende dem. Sådana väsentliga felaktigheter kan också otillbörligt påverka de ekonomiska beslut som fattas av de användare för vilka revisors rapport upprättas.

4.Denna ISA kan också hjälpa revisorn att följa relevanta yrkesetiska krav2 vilka kräver att revisorn undviker att medvetet associeras till information som revisorn tror innehåller ett väsentligen falskt eller vilseledande påstående eller information som tillhandahållits vårdslöst, eller som utelämnar eller döljer nödvändig information där det vore vilseledande att utelämna eller dölja den.

International Ethics Standards Board for Accountants’ International Code of Ethics for Professional Accountants (inklusive International Independence Standards) (Etikkoden), punkt R111.2.

5.Annan information kan innefatta belopp eller andra poster som är avsedda att vara samma som, sammanfatta eller ge mer information om belopp eller andra poster i de finansiella rapporterna, och andra belopp eller andra poster som revisorn har inhämtat kunskap om under revisionen. Annan information kan också innefatta andra förhållanden.

6.Revisorns ansvar avseende annan information (utöver tillämpligt rapporteringsansvar) gäller oavsett om den andra informationen har inhämtats av revisorn före eller efter datumet för revisors rapport.

7.Denna ISA gäller inte

 1. preliminära tillkännagivanden av finansiell information, eller

 2. dokument som rör värdepappersemissioner, däribland prospekt.

8.Revisorns ansvar enligt denna ISA utgör inte ett bestyrkandeuppdrag avseende annan information och innebär inte en förpliktelse för revisorn att inhämta bekräftelse om den andra informationen.

9.Lag eller annan författning kan innebära ytterligare förpliktelser för revisorn avseende annan information, något som ligger utanför tillämpningsområdet för denna ISA.

Ikraftträdande

10.Denna standard gäller vid revision av finansiella rapporter för räkenskapsperioder som slutar den 15 december 2016 eller senare.

Mål

11.Målen för revisorn, när han eller hon har läst den andra informationen, är att

 1. överväga om det finns en väsentlig oförenlighet mellan den andra informationen och de finansiella rapporterna,

 2. överväga om det finns en väsentlig oförenlighet mellan den andra informationen och den kunskap som revisorn inhämtat under revisionen,

 3. på lämpligt sätt hantera frågan, i de fall när revisorn identifierar att det förefaller finnas sådana väsentliga oförenligheter, eller när revisorn på annat sätt får kännedom om att den andra informationen förefaller innehålla väsentliga felaktigheter, och

 4. rapportera enligt denna ISA.

Definitioner

12.I ISA har nedanstående termer följande betydelser:

 1. Årsrapport – ett dokument, eller en kombination av dokument, som normalt upprättas årligen av företagsledningen eller dem som har ansvar för företagets styrning (styrelsen) enligt lagar, andra författningar eller sedvänja, med syfte att ge ägare (eller liknande intressenter) information om företagets verksamhet och företagets finansiella resultat och finansiella ställning enligt vad som anges i de finansiella rapporterna. En årsrapport innehåller eller bifogas de finansiella rapporterna och revisors rapport avseende dessa och innefattar normalt information om företagets utveckling, framtidsutsikter samt risker och osäkerhetsfaktorer, en rapport från företagets ledningsorgan och rapporter som rör styrningsfrågor. (Se punkterna A 1A 5.)

 2. Felaktighet i annan information – det finns en felaktighet i den andra informationen när den andra informationen är felaktigt angiven eller på annat sätt vilseledande (däribland på grund av att den utelämnar eller döljer information som krävs för en riktig förståelse av ett förhållande som upplysning lämnats om i den andra informationen). (Se punkterna A 6A 7.)

 3. Annan information – finansiell eller icke-finansiell information (utöver de finansiella rapporterna och revisors rapport avseende dessa) som finns i ett företags årsrapport. (Se punkterna A 8A 10.)

Krav

Inhämta annan information

13.Revisorn ska (se punkterna A 11A 22)

 1. fastställa, genom diskussion med företagsledningen, vilket eller vilka dokument som utgör årsrapporten och företagets planerade sätt och tidpunkt för att avge dessa dokument,

 2. göra lämpliga överenskommelser med företagsledningen för att utan onödiga dröjsmål, före datumet för revisors rapport, om detta är möjligt, inhämta den slutliga versionen av dokumenten med årsrapporten, och

 3. när vissa eller samtliga dokument som fastställts i a) inte kommer att finnas tillgängliga förrän efter datumet för revisors rapport, begära att företagsledningen avger en skriftlig förklaring att revisorn kommer att få den slutliga versionen av dokumenten när de blir tillgängliga, och innan de avges av företaget, så att revisorn kan slutföra de åtgärder som krävs enligt denna ISA. (Se punkt A 22.)

Läsa och överväga annan information

14.Revisorn ska läsa den andra informationen och ska under läsningen (se punkterna A 23A 24)

 1. överväga om det finns en väsentlig oförenlighet mellan den andra informationen och de finansiella rapporterna. Som grund för övervägandet ska revisorn, för att utvärdera förenligheten, jämföra utvalda belopp eller andra poster i den andra informationen (som är avsedda att vara samma som, sammanfatta eller ge mer information om beloppen eller posterna i de finansiella rapporterna) med motsvarande belopp eller andra poster i de finansiella rapporterna, och (se punkterna A 25A 29)

 2. överväga om det finns en väsentlig oförenlighet mellan den andra informationen och den kunskap som revisorn inhämtade under revisionen inom ramen för de inhämtade revisionsbevisen och de slutsatser som dragits under revisionen. (Se punkterna A 30A 36.)

15.När revisorn läser den andra informationen enligt punkt 14 ska han eller hon vara uppmärksam på tecken på att den andra information som inte har samband med de finansiella rapporterna eller den kunskap som revisorn inhämtat under revisionen, förefaller innehålla väsentliga felaktigheter. (Se punkterna A 24, A 37A 38.)

Åtgärder när det förefaller finnas en väsentlig oförenlighet eller en väsentlig felaktighet i annan information

16.Om revisorn upptäcker att det förefaller finnas en väsentlig oförenlighet (eller får kännedom om att det förefaller finnas väsentliga felaktigheter i den andra informationen) ska han eller hon diskutera frågan med företagsledningen och vid behov utföra andra åtgärder för att dra en slutsats om huruvida (se punkterna A 39A 43)

 1. det finns en väsentlig felaktighet i den andra informationen,

 2. det finns en väsentlig felaktighet i de finansiella rapporterna, eller

 3. revisorns förståelse av företaget och dess miljö behöver uppdateras.

Åtgärder när revisorn drar en slutsats att det finns en väsentlig felaktighet i den andra informationen

17.Om revisorn drar slutsatsen att det finns en väsentlig felaktighet i den andra informationen ska han eller hon begära att företagsledningen rättar denna andra information. Om företagsledningen

 1. samtycker till att göra rättelsen ska revisorn fastställa att rättelsen har gjorts, eller

 2. vägrar att göra rättelsen ska revisorn ta upp frågan med styrelsen och begära att rättelsen görs.

18.Om revisorn drar slutsatsen att det finns en väsentlig felaktighet i annan information som inhämtats fram till datumet för revisors rapport och denna andra information inte rättas efter kommunikation med styrelsen ska revisorn vidta lämpliga åtgärder, däribland att (se punkt A 44)

 1. överväga effekterna på revisors rapport och med styrelsen kommunicera hur revisorn planerar att hantera den väsentliga felaktigheten i revisors rapport (se punkt 22 e (ii)), eller (se punkt A 45)

 2. avgå från revisionsuppdraget, där detta är möjligt enligt tillämplig lag eller annan författning. (Se punkterna A 46A 47.)

19.Om revisorn drar slutsatsen att det finns en väsentlig felaktighet i den andra informationen som inhämtats efter datumet för revisors rapport ska revisorn

 1. om denna andra information rättas, utföra de åtgärder som krävs med hänsyn till omständigheterna, eller (se punkt A 48)

 2. om denna andra information inte rättas efter kommunikation med styrelsen, vidta lämpliga åtgärder med övervägande av revisorns juridiska rättigheter och förpliktelser, för att försöka se till att de användare för vilken revisors rapport upprättas, på lämpligt sätt får information om den orättade väsentliga felaktigheten. (Se punkterna A 49A 50.)

Åtgärder när det finns en väsentlig felaktighet i de finansiella rapporterna eller revisorns förståelse av företaget och dess miljö behöver uppdateras

20.Om, till följd av att revisorn utför åtgärderna i punkterna 1415, han eller hon drar slutsatsen att det finns en väsentlig felaktighet i de finansiella rapporterna eller att revisorns förståelse av företaget och dess miljö behöver uppdateras, ska revisorn hantera frågan på lämpligt sätt enligt andra ISA. (Se punkt A 51.)

Rapportering

21.Revisors rapport ska innehålla ett separat avsnitt med rubriken ”Annan information” eller annan lämplig rubrik när, per datumet för revisors rapport,

 1. vid en revision av finansiella rapporter för ett noterat företag, revisorn har inhämtat eller förväntar sig att inhämta den andra informationen, eller

 2. vid en revision av finansiella rapporter för ett företag som inte är noterat, revisorn har inhämtat en del av eller all den andra informationen. (Se punkt A 52.)

22.När revisors rapport måste innehålla ett avsnitt med annan information enligt punkt 21 ska detta avsnitt innehålla (se punkt A 53)

 1. en utsaga om att företagsledningen har ansvaret för denna andra information,

 2. identifiering av

  1. eventuell annan information som inhämtats av revisorn före datumet för revisors rapport, och

  2. vid en revision av finansiella rapporter för ett noterat företag, eventuell annan information som väntas bli inhämtad efter datumet för revisors rapport,

 3. en utsaga om att revisors uttalande inte omfattar den andra informationen och att revisorn därmed inte lämnar (eller kommer att lämna) något revisionsuttalande eller på något sätt bestyrka den,

 4. en beskrivning av revisorns ansvar avseende att läsa, överväga och rapportera om annan information enligt kraven i denna ISA, och

 5. när annan information har inhämtats före datumet för revisors rapport, antingen

  1. en utsaga om att revisorn inte har något att rapportera, eller

  2. om revisorn har dragit slutsatsen att det finns en orättad väsentlig felaktighet i den andra informationen, en utsaga som beskriver den orättade felaktigheten i fråga.

23.När revisorn lämnar ett uttalande med reservation eller med avvikande mening enligt ISA 705 (omarbetad)3 ska han eller hon överväga effekterna av den fråga som har lett till att uttalandet modifieras på den utsaga som krävs i punkt 22 e. (Se punkterna A 54A 58.)

ISA 705 (omarbetad) Modifierat uttalande i rapport från oberoende revisor.

Rapportering som föreskrivs i lag eller annan författning

24.Om revisorn enligt krav i lag eller annan författning i en särskild jurisdiktion ska hänvisa till den andra informationen i revisors rapport med en särskild uppställningsform eller ordalydelse ska revisors rapport hänvisa till International Standards on Auditing endast om rapporten som minimikrav innehåller (se punkt A 59)

 1. identifiering av den andra informationen som inhämtats av revisorn före datumet för revisors rapport,

 2. en beskrivning av revisorns ansvar med avseende på den andra informationen, och

 3. en uttrycklig utsaga som behandlar resultatet av revisorns arbete i detta syfte.

Dokumentation

25.När revisorn hanterar kraven i ISA 2304 som den ska tillämpas på denna ISA ska han eller hon i revisionsdokumentationen inkludera

 1. dokumentation av de åtgärder som utförts enligt denna ISA, och

 2. den slutliga versionen av den andra informationen som revisorn har arbetat med enligt kraven i denna ISA.

ISA 230 Dokumentation av revisionen, punkterna 811.

Tillämpning och andra förtydliganden

Definitioner

Årsrapport

(se punkt 12 a)

A 1.Lag, annan författning eller sedvänja kan definiera innehållet i en årsrapport och vad den ska kallas för företag i en viss jurisdiktion, men innehållet och dess namn kan variera inom en jurisdiktion och mellan olika jurisdiktioner.

A 2.En årsrapport upprättas normalt årligen. Men när de finansiella rapporter som revideras upprättas för en kortare period än ett år, kan också en årsrapport upprättas som täcker samma period som de finansiella rapporterna.

A 3.I vissa fall kan ett företags årsrapport vara ett enskilt dokument och kallas ”Årsrapport” eller något annat. I andra fall kan lag, annan författning eller sedvänja kräva att företaget till ägare (eller liknande intressenter) rapporterar information om företagets verksamhet, finansiella resultat och finansiell ställning enligt vad som anges i de finansiella rapporterna (dvs. en årsrapport) i ett enskilt dokument, eller i två eller flera separata dokument som tillsammans tjänar samma syfte. Beroende på lag, författning eller sedvänja i en viss jurisdiktion kan t.ex. ett eller flera av följande dokument utgöra del av årsrapporten:

 • Rapport från företagsledningen, kommentar från företagsledningen eller en finansiell översikt eller liknande rapporter från styrelsen (t.ex. en förvaltningsberättelse).

 • Rapport från styrelseordförande.

 • Rapport om bolagsstyrning.

 • Rapporter om intern kontroll och riskbedömning.

A 4.En årsrapport kan göras tillgänglig för användare i tryckt format eller digitalt, däribland på företagets webbplats. Ett dokument (eller en kombination av dokument) kan uppfylla definitionen av en årsrapport, oavsett på vilket sätt den görs tillgänglig för användare.

A 5.En årsrapport skiljer sig till sin karaktär, sitt syfte och sitt innehåll från andra rapporter, såsom t.ex. en rapport som är upprättad för att tillgodose behoven hos en viss grupp av intressenter eller en rapport som upprättas för att följa ett särskilt myndighetskrav (till och med när en sådan rapport måste vara tillgänglig för allmänheten). Exempel på rapporter, som när de utfärdas som fristående dokument normalt inte är en del av de dokument som utgör en årsrapport (beroende på lag, annan författning eller sedvänja) och som därför inte utgör annan information inom tillämpningsområdet för denna ISA, innefattar

 • separata bransch- eller myndighetsrapporter (t.ex. kapitaltäckningsrapporter), som t.ex. kan upprättas i bank-, försäkrings- och pensionssektorerna,

 • rapporter om företagets samhällsansvar,

 • hållbarhetsrapporter,

 • rapporter om mångfald och jämställdhet,

 • produktansvarsrapporter,

 • rapporter om arbetsrättsliga frågor och förhållanden på arbetsplatsen,

 • rapporter om mänskliga rättigheter.

Felaktighet i annan information

(se punkt 12 b)

A 6.När upplysning lämnas om en viss fråga i den andra informationen, kan informationen utelämna eller dölja information som är nödvändig för en riktig förståelse av frågan. Om informationen avser att behandla nyckeltal som används av företagsledningen, t.ex. skulle utelämnandet av ett nyckeltal som företagsledningen använder kunna tyda på att denna andra information är vilseledande.

A 7.Begreppet väsentlighet kan behandlas i ett ramverk som är tillämpligt på den andra informationen och i så fall kan detta ramverk ge en referensram för revisorn när han eller hon gör bedömningar om väsentlighet enligt denna ISA. Men i många fall kanske det inte finns något tillämpligt ramverk med en diskussion om begreppet väsentlighet så som det gäller annan information. I dessa fall ger nedanstående kännetecken revisorn en referensram när han eller hon fastställer om en felaktighet i den andra informationen är väsentlig:

 • Väsentlighet beaktas mot bakgrund av de gemensamma informationsbehoven hos användare som grupp. Användarna av den andra informationen antas vara samma som användarna av de finansiella rapporterna eftersom dessa användare kan förväntas läsa den andra informationen för att kunna sätta in de finansiella rapporterna i sitt sammanhang.

 • Bedömningar om väsentlighet beaktar de särskilda omständigheterna för felaktigheten, med hänsyn tagen till om användare skulle påverkas av effekten av den orättade felaktigheten. Inte alla felaktigheter påverkar användarnas ekonomiska beslut.

 • Bedömningar om väsentlighet innefattar både kvalitativa och kvantitativa överväganden. Därmed kan sådana bedömningar beakta karaktären eller storleken på de poster som den andra informationen behandlar mot innehållet i företagets årsrapport.

Annan information

(se punkt 12 c)

A 8.Bilaga 1 innehåller exempel på belopp eller andra poster som kan ingå i den andra informationen.

A 9.I vissa fall kan det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering kräva särskilda upplysningar men tillåta att de placeras utanför de finansiella rapporterna.5 Eftersom dessa upplysningar krävs enligt det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering utgör dessa en del av de finansiella rapporterna. Därmed utgör dessa upplysningar inte annan information för syftet i denna ISA.

T.ex. tillåter International Financial Reporting Standards (IFRS) 7 Finansiella instrument: Upplysningar att vissa upplysningar som krävs enligt IFRS antingen lämnas i de finansiella rapporterna eller införlivas genom hänvisning i de finansiella rapporterna till andra rapporter, t.ex. företagsledningens kommentarer eller riskrapportering, som finns tillgängliga för användarna av de finansiella rapporterna på samma villkor och vid samma tidpunkt.

A 10.XBRL-taggar (eXtensible Business Reporting Language) utgör inte annan information enligt definition i denna ISA.

Inhämta annan information

(se punkt 13)

A 11.Vilka dokument som utgör årsrapporten är ofta tydligt, baserat på lag, annan författning eller sedvänja. I många fall kan företagsledningen eller styrelsen ha brukat utfärda ett dokumentpaket som tillsammans utgör årsrapporten, eller kan ha åtagit sig att göra det. Men i vissa fall kanske det inte är tydligt vilka dokument det är som utgör årsrapporten. I sådana fall är dokumentens tidpunkt och syfte (och för vilka de är avsedda) frågor som kan vara relevanta för revisorns fastställande av vilka dokument som utgör årsrapporten.

A 12.När årsrapporten översätts till andra språk på grund av lag eller annan författning (vilket t.ex. kan ske när det finns mer än ett officiellt språk i en jurisdiktion) eller när flera årsrapporter upprättas enligt olika lagstiftning (t.ex. när ett företag är noterat i mer än en jurisdiktion), kan övervägande behöva göras i fråga om huruvida en eller mer än en av årsrapporterna är en del av den andra informationen. Lokal lag eller annan författning kan ge ytterligare vägledning i det här avseendet.

A 13.Företagsledningen, eller styrelsen, har ansvaret för att upprätta årsrapporten. Revisorn ska med företagsledningen eller styrelsen kommunicera:

 • Sina förväntningar med avseende på att få den slutliga versionen av årsrapporten (vilket innefattar en kombination av dokument som tillsammans utgör årsrapporten) utan onödigt dröjsmål före datumet för revisors rapport, så att revisorn kan slutföra de åtgärder som krävs enligt ISA före datumet för revisors rapport, eller om detta inte är möjligt, så snart det är praktiskt möjligt och i vilket fall innan företaget utfärdar sådan information.

 • De möjliga effekterna när den andra informationen inhämtas efter datumet för revisors rapport.

A 14.Den kommunikation som punkt A 13 hänvisar till kan vara särskilt lämplig, t.ex.

 • vid en förstagångsrevision,

 • när det har skett en förändring i företagsledning eller styrelse,

 • när den andra informationen antas bli inhämtad efter datumet för revisors rapport.

A 15.I de fall styrelsen ska godkänna den andra informationen innan den utfärdas av företaget, är den slutliga versionen av informationen den som har godkänts för utfärdande av styrelsen.

A 16.I vissa fall kan företagets årsrapport vara ett enskilt dokument som ska utfärdas, enligt lag eller annan författning eller företagets rapporteringspraxis, kort efter företagets rapportperiod, så att den finns tillgänglig för revisorn före datumet för revisors rapport. I andra fall kanske det inte finns krav på att ett sådant dokument ska utfärdas vid en senare tidpunkt, eller vid en tidpunkt som företaget väljer. Det kan finnas omständigheter när företagets årsrapport är en kombination av dokument, som vart och ett omfattas av olika krav eller rapporteringspraxis med avseende på tidpunkten för utfärdande.

A 17.Det kan finnas omständigheter när, per datumet för revisors rapport, företaget överväger att utarbeta ett dokument som kan bli del av företagets årsrapport (t.ex. en frivillig rapport till intressenter) men företagsledningen kan inte bekräfta syftet med eller tidpunkten för ett sådant dokument till revisorn. Om revisorn inte kan förvissa sig om syftet med eller tidpunkten för ett sådant dokument betraktas inte dokumentet som annan information vid tillämpningen av denna ISA.

A 18.Genom att inhämta den andra informationen utan onödigt dröjsmål före datumet för revisors rapport ges möjlighet till ändringar som behöver göras i de finansiella rapporterna, revisors rapport eller den andra informationen före utfärdande. Uppdragsbrevet kan hänvisa till en överenskommelse med företagsledningen att revisorn ska få tillgång till den andra informationen utan onödigt dröjsmål och om möjligt före datumet för revisors rapport.6

ISA 210 Villkor för revisionsuppdrag, punkt A 24.

A 19.När annan information endast görs tillgänglig för användare via företagets webbplats är den version av den andra informationen som inhämtats från företaget och inte den som hämtats direkt från företagets webbplats det relevanta dokument som revisorn utför åtgärder i enligt denna ISA. Revisorn har inget ansvar enligt denna ISA att söka efter annan information, vilket innefattar annan information som kan finnas på företagets webbplats, och inte heller för att utföra åtgärder i syfte att bekräfta att den andra informationen visas på ett riktigt sätt på företagets webbplats eller på annat sätt har blivit korrekt digitalt överförd eller visas korrekt.

A 20.Revisorn är inte förhindrad att datera eller avge sin rapport om han eller hon inte har inhämtat hela eller en del av den andra informationen.

A 21.När den andra informationen inhämtas efter datumet för revisors rapport finns inget krav på att revisorn ska uppdatera de åtgärder som utförs enligt punkterna 6 och 7 i ISA 5607.

ISA 560 Efterföljande händelser.

A 22.ISA 5808 fastställer krav och ger vägledning om användningen av skriftliga uttalanden. Det skriftliga uttalande som måste begäras enligt punkt 13 c avseende annan information som blir tillgänglig först efter datumet för revisors rapport är avsett att vara till hjälp när revisorn slutför de åtgärder som krävs enligt denna ISA med avseende på sådan information. Dessutom kan revisorn finna att det är användbart att begära andra skriftliga uttalanden, t.ex. avseende att

 • företagsledningen har informerat revisorn om alla de dokument som den förväntar sig att utfärda, som kan utgöra annan information,

 • de finansiella rapporterna och eventuell annan information som inhämtats av revisorn före datumet för revisors rapport är förenliga med varandra och att den andra informationen inte innehåller några väsentliga felaktigheter, och

 • när det gäller annan information som inte har inhämtats av revisorn före datumet för revisors rapport, företagsledningen avser att upprätta och utfärda sådan annan information och den förväntade tidpunkten för utfärdandet.

ISA 580 Skriftliga uttalanden.

Läsa och överväga annan information

(se punkterna 1415)

A 23.Enligt krav i ISA 2009 ska revisorn planera och utföra revisionen med en professionellt skeptisk inställning. Att ha en professionellt skeptisk inställning vid läsning och övervägande av den andra informationen inbegriper t.ex. att vara medveten om att företagsledningen kan vara överdrivet optimistisk om att dess planer ska lyckas, samt vara uppmärksam på information som kan vara oförenlig med

 1. de finansiella rapporterna, eller

 2. den kunskap revisorn har inhämtat i revisionen.

ISA 200, punkt 15.

A 24.Enligt ISA 220 (omarbetad) måste ansvarig revisor ta ansvar för styrning och övervakning av uppdragsteamets medlemmar och genomgången av deras arbete10, samt bestämma om karaktären, tidpunkten och omfattningen av ledningen, övervakningen och genomgången planerats och genomförts i enlighet med företagets riktlinjer eller rutiner, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar11. Inom ramen för denna ISA innefattar faktorer som kan beaktas vid fastställande av lämpliga medlemmar i uppdragsteamet för att uppfylla kraven i punkterna 1415:

 • Uppdragsteamets medlemmars relativa erfarenhet.

 • Huruvida uppdragsteamets medlemmar som ska tilldelas uppgifterna har relevant kunskap som inhämtats under revisionen för att identifiera oförenligheter mellan den andra informationen och den kunskapen.

 • Graden av bedömning när kraven i punkterna 1415 uppfylls. Att t.ex. utföra åtgärder för att utvärdera förenligheten i belopp i den andra informationen, som är tänkta att vara samma som belopp i de finansiella rapporterna, kan utföras av mindre erfarna medlemmar i uppdragsteamet.

 • Om, när det gäller en koncernrevision, det är nödvändigt att göra förfrågningar till en revisor för en enhet för att hantera den andra information som avser den enheten.

ISA 220 (omarbetad) Kvalitetsstyrning för revision av finansiella rapporter, punkterna 2930.

ISA 220 (omarbetad), punkt 30 a.

Överväga om det finns en väsentlig oförenlighet mellan den andra informationen och de finansiella rapporterna

(se punkt 14 a)

A 25.Annan information kan inbegripa belopp eller andra poster som är avsedda att vara samma som, sammanfatta eller ge mer information om de beloppen eller andra posterna i de finansiella rapporterna. Exempel på sådana belopp eller andra poster kan innefatta

 • tabeller, diagram eller figurer med utdrag ur de finansiella rapporterna,

 • en upplysning med mer information om ett saldo eller konto som visas i de finansiella rapporterna, t.ex. ”Intäkterna för 20X1 bestod av XXX miljoner från produkt X och YYY miljoner från produkt Y”,

 • beskrivningar av de finansiella resultaten, t.ex. ”FoU-kostnader uppgick sammanlagt till XXX under 20X1”.

A 26.När revisorn utvärderar om de utvalda beloppen eller andra poster i den andra informationen är förenliga med de finansiella rapporterna, finns det inget krav på att han eller hon ska jämföra alla belopp eller andra poster i den andra informationen som är avsedda att vara samma som, sammanfatta eller ge mer information om beloppen eller de andra posterna i de finansiella rapporterna, med dessa belopp eller de andra posterna i de finansiella rapporterna.

A 27.Att välja belopp eller andra poster att jämföra är en fråga om professionell bedömning. Faktorer som är relevanta för bedömningen innefattar:

 • Betydelsen av beloppet eller den andra posten i det sammanhang där den presenteras, vilket kan påverka betydelsen som användare skulle ge beloppet eller den andra posten (t.ex. ett nyckeltal eller belopp).

 • Om det är kvantitativt, den relativa storleken på beloppet jämfört med konton eller poster i de finansiella rapporterna eller den andra information som de avser.

 • Känsligheten i det särskilda beloppet eller den andra posten i den andra informationen, t.ex. aktierelaterade ersättningar till företagsledningen.

A 28.Att fastställa karaktären på och omfattningen av åtgärder för att hantera kravet i punkt 14 a är en fråga om professionell bedömning, som bekräftar att revisorns ansvar enligt denna ISA inte utgör ett bestyrkandeuppdrag avseende den andra informationen eller medför en förpliktelse att införskaffa bekräftelse om den andra informationen. Exempel på sådana åtgärder är bland annat:

 • För information som är avsedd att vara samma som information i de finansiella rapporterna, att jämföra informationen med de finansiella rapporterna.

 • För information avsedd att förmedla samma innebörd som upplysningarna i de finansiella rapporterna, att jämföra de formuleringar som använts och överväga betydelsen av skillnader i använda formuleringar och om sådana skillnader ger ett intryck av olika innebörd.

 • Att inhämta en avstämning mellan ett belopp i den andra informationen och de finansiella rapporterna från företagsledningen och

  • jämföra posterna i avstämningen med de finansiella rapporterna och den andra informationen, och

  • kontrollera om beräkningarna i avstämningen är rätt uträknade.

A 29.Att utvärdera om de valda beloppen eller andra posterna i den andra informationen är förenliga med de finansiella rapporterna inbegriper, när det är relevant med tanke på karaktären på den andra informationen, hur de presenteras jämfört med de finansiella rapporterna.

Överväga om det finns en väsentlig oförenlighet mellan den andra informationen och den kunskap revisorn inhämtat under revisionen

(se punkt 14 b)

A 30.Annan information kan innefatta belopp eller poster som kan kopplas till den kunskap som revisorn inhämtade under revisionen (utöver den i punkt 14 a). Exempel på sådana belopp eller poster kan innefatta:

 • En upplysning om producerade enheter eller en tabell som sammanfattar produktionen uppdelat på geografiska områden.

 • Ett uttalande av typen: ”Företaget introducerade under året produkt X och produkt Y.”

 • En sammanfattning av företagets huvudsakliga verksamhet, t.ex.: ”Företagets viktigaste verksamhetscentrum finns i land X, och det finns också verksamhet i länderna Y och Z.”

A 31.Den kunskap som revisorn inhämtat under revisionen innefattar revisorns förståelse av företaget och dess miljö, det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering samt företagets system för intern kontroll, som inhämtats enligt ISA 315 (omarbetad 2019)12. ISA 315 (omarbetad 2019) anger kraven på revisorns förståelse, vilket innefattar att inhämta en förståelse av

 1. företagets organisationsstruktur, ägande och styrning och dess affärsmodell, däribland i vilken grad affärsmodellen integrerar användningen av IT,

 2. relevant bransch, regelverk och andra externa faktorer,

 3. relevanta mått som används, internt och externt för att bedöma företagets ekonomiska utfall.

ISA 315 (omarbetad 2019) Identifiera och bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter, punkterna 1927.

A 32.Den kunskap revisorn inhämtade under revisionen kan också innefatta förhållanden som har en framåtriktad karaktär. Sådana förhållanden kan t.ex. innefatta affärsutsikter och framtida kassaflöden som revisorn övervägde när han eller hon utvärderade de antaganden som företagsledningen använde när den prövade nedskrivningsbehovet hos immateriella tillgångar, t.ex. goodwill, eller när han eller hon utvärderade företagsledningens bedömning av företagets förmåga att fortsätta verksamheten.

A 33.När revisorn överväger om det finns en väsentlig oförenlighet mellan den andra informationen och den kunskap som revisorn inhämtade under revisionen kan han eller hon fokusera på de förhållanden i den andra informationen som är av så pass stor vikt att en felaktighet i den andra informationen avseende det förhållandet skulle kunna vara väsentlig.

A 34.För många förhållanden i den andra informationen kanske revisorns minnesbild av de inhämtade revisionsbevisen och de slutsatser som har dragits i revisionen är tillräckliga för att revisorn ska kunna överväga om det finns en väsentlig oförenlighet mellan den andra informationen och den kunskap revisorn inhämtade under revisionen. Ju mer erfaren och ju mer bekant med de huvudsakliga aspekterna av revisionen revisorn är, desto mer troligt är det att revisorns minnesbild av relevanta frågor kommer att räcka. Revisorn kanske t.ex. kan ha möjlighet att överväga om det finns en väsentlig oförenlighet mellan den andra informationen och den kunskap som revisorn inhämtade under revisionen mot bakgrund av revisorns minnesbild av diskussioner med företagsledningen eller styrelsen eller iakttagelser från åtgärder som utfördes under revisionen, t.ex. läsning av styrelseprotokoll utan behov av vidtagande av ytterligare åtgärder.

A 35.Revisorn kan bestämma att det är lämpligt att hänvisa till relevant revisionsdokumentation eller ställa frågor till relevanta medlemmar i uppdragsteamet inklusive relevanta revisorer för enheter som grund för revisorns övervägande av om det finns en väsentlig oförenlighet. Exempel:

 • Den andra informationen beskriver planerad nedläggning av en viktig produktlinje. Även om revisorn känner till den planerade nedläggningen, kan revisorn göra förfrågningar till relevant medlem i uppdragsteamet som utförde granskningsåtgärderna inom det här området för att få stöd för revisorns övervägande av om beskrivningen är väsentligt oförenlig med den kunskap som revisorn inhämtade under revisionen.

 • När den andra informationen beskriver viktiga detaljer i en rättsprocess som behandlas i revisionen men revisorn inte minns dem tillräckligt väl kan det vara nödvändigt att stämma av mot revisionsdokumentationen där sådana uppgifter sammanfattas som stöd för revisorns minnesbild.

A 36.Om, och i så fall i vilken omfattning, revisorn hänvisar till relevant revisionsdokumentation, eller gör förfrågningar till relevanta medlemmar i uppdragsteamet inklusive relevanta revisorer för enheter, är en fråga om professionell bedömning. Men det kanske inte är nödvändigt för revisorn att hänvisa till relevant revisionsdokumentation eller göra förfrågningar till relevanta medlemmar i uppdragsteamet inklusive relevanta revisorer för enheter om varje fråga som ingår i den andra informationen.

Vara uppmärksam på andra tecken på att den andra informationen förefaller innehålla väsentliga felaktigheter

(se punkt 15)

A 37.Annan information kan inbegripa diskussion om frågor som inte avser de finansiella rapporterna och kan också sträcka sig längre än den kunskap som revisorn inhämtade under revisionen. Annan information kan t.ex. innehålla uttalanden om företagets utsläpp av växthusgaser.

A 38.Att vara uppmärksam på andra tecken på att den andra informationen som inte avser de finansiella rapporterna eller den kunskap revisorn inhämtade i revisionen förefaller innehålla väsentliga felaktigheter hjälper revisorn att följa relevanta yrkesetiska krav vilka kräver att revisorn undviker att medvetet associeras till annan information som revisorn tror innehåller en väsentlig felaktighet eller ett vilseledande påstående, ett uttalande som tillhandahållits vårdslöst, eller utelämnar eller döljer nödvändig information så att den andra informationen är vilseledande.13 Att vara uppmärksam på andra tecken på att den andra informationen förefaller innehålla väsentliga felaktigheter skulle kunna leda till att revisorn identifierar förhållanden som

 • skillnader mellan den andra informationen och den allmänna kunskapen, förutom den kunskap som inhämtades under revisionen, hos en medlem i uppdragsteamet som läser den andra informationen som får revisorn att tro att den andra informationen förefaller innehålla en väsentlig felaktighet, eller

 • en intern oförenlighet i den andra informationen som får revisorn att tro att den andra informationen förefaller innehålla väsentliga felaktigheter.

Etikkoden, punkt R111.2.

Åtgärder när det förefaller finnas en väsentlig oförenlighet eller en väsentlig felaktighet i annan information

(se punkt 16)

A 39.Revisorns diskussion med företagsledningen om en väsentlig oförenlighet (eller annan information som förefaller innehålla väsentliga felaktigheter) kan innefatta att begära att företagsledningen visar sitt underlag för sina uttalanden i den andra informationen. Baserat på företagsledningens ytterligare information eller förklaringar kanske revisorn blir övertygad om att den andra informationen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Företagsledningens förklaringar kan t.ex. tyda på att det finns rimliga och tillräckliga skäl för giltiga skillnader i bedömning.

A 40.Omvänt kan diskussionen med företagsledningen ge ytterligare information som stöder revisorns slutsats att det finns en väsentlig felaktighet i den andra informationen.

A 41.Det kan vara svårare för revisorn att ifrågasätta företagsledningen när det gäller bedömningar än när det gäller frågor av mer faktabetonad karaktär. Men det kan finnas omständigheter när revisorn drar slutsatsen att den andra informationen innehåller ett påstående som inte är förenligt med de finansiella rapporterna eller den kunskap som revisorn inhämtade under revisionen. Dessa omständigheter kan väcka tvivel om den andra informationen, de finansiella rapporterna eller den kunskap som revisorn inhämtade under revisionen.

A 42.Eftersom det finns många olika slags möjliga väsentliga felaktigheter i annan information är karaktären på och omfattningen av andra åtgärder som revisorn kan komma att utföra för att dra en slutsats om huruvida det finns en väsentlig felaktighet i den andra informationen en fråga om revisorns professionella bedömning med hänsyn till omständigheterna.

A 43.När en fråga inte är förknippad med de finansiella rapporterna eller den kunskap revisorn inhämtade under revisionen, kanske inte revisorn fullt ut kan bedöma företagsledningens svar på revisorns förfrågningar. Trots detta kan revisorn, baserat på företagsledningens vidare information eller förklaringar, eller efter företagsledningens ändringar av den andra informationen, bli övertygad om att det inte längre förefaller finnas en väsentlig oförenlighet eller väsentlig felaktighet i den andra informationen. När revisorn inte kan dra slutsatsen att det inte längre förefaller finnas en väsentlig oförenlighet eller en väsentlig felaktighet i den andra informationen kan revisorn begära att företagsledningen konsulterar en kvalificerad extern part (t.ex. en specialist anlitad av företagsledningen eller juridisk rådgivare). I vissa fall, efter övervägande av svaren från företagsledningens konsultation, kanske revisorn inte kan dra en slutsats om huruvida det finns en väsentlig felaktighet i den andra informationen. Revisorn kan då vidta t.ex. en eller flera av följande åtgärder:

 • Inhämta råd från revisorns juridiska rådgivare.

 • Överväga effekterna på revisors rapport, t.ex. om omständigheterna ska beskrivas när det finns begränsningar som företagsledningen har infört.

 • Avgå från revisionsuppdraget, där detta är möjligt enligt tillämplig lag eller annan författning.

Åtgärder när revisorn drar en slutsats att det finns en väsentlig felaktighet i den andra informationen

Åtgärder när revisorn drar en slutsats att det finns en väsentlig felaktighet i den andra informationen som inhämtades före datumet för revisors rapport

(se punkt 18)

A 44.De åtgärder som revisorn vidtar om den andra informationen inte rättas efter kommunikation med styrelsen är en fråga för revisorns professionella bedömning. Revisorn kan beakta om den logiska grunden som företagsledningen och styrelsen anger för att inte göra rättelsen väcker tvivel om hederlighet eller ärlighet hos företagsledningen eller styrelsen, t.ex. när revisorn misstänker att det finns en avsikt att vara vilseledande. Revisorn kan också anse att det är lämpligt att rådfråga juridisk expertis. I vissa fall kan det finnas krav i lag, annan författning eller andra standarder för yrkesutövningen på att informera tillsynsmyndighet eller relevant yrkesorgan om frågan.

Effekter på revisors rapport

(se punkt 18 a)

A 45.I sällsynta fall kan det vara riktigt att avstå från att uttala sig om de finansiella rapporterna när en vägran att rätta den väsentliga felaktigheten i den andra informationen väcker sådana tvivel om företagsledningens och styrelsens hederlighet att tillförlitligheten hos revisionsbevis kan ifrågasättas generellt.

Avgång från uppdraget

(se punkt 18 b)

A 46.Att avgå från uppdraget, där detta är möjligt enligt tillämplig lag eller annan författning, kan vara riktigt när omständigheterna som rör en vägran att rätta den väsentliga felaktigheten i den andra informationen väcker sådana tvivel om företagsledningens och styrelsens hederlighet att tillförlitligheten hos de uttalanden som inhämtats från dem under revisionen ifrågasätts.

Överväganden som särskilt gäller företag inom den offentliga sektorn

(se punkt 18 b)

A 47.I den offentliga sektorn är det kanske inte möjligt att avgå från ett uppdrag. I sådana fall kan revisorn lämna en rapport med uppgifter om frågan till lagstiftande organ eller möjligen vidta andra lämpliga åtgärder.

Åtgärder när revisorn drar en slutsats att det finns en väsentlig felaktighet i annan information som har inhämtats efter datumet för revisors rapport

(se punkt 19)

A 48.Om revisorn drar slutsatsen att det finns en väsentlig felaktighet i annan information som inhämtats efter datumet för revisors rapport och denna väsentliga felaktighet har blivit rättad, innefattar revisorns åtgärder som är nödvändiga med hänsyn till omständigheterna att fastställa att rättelsen har skett (enligt punkt 17 a) och kan även innefatta granskning av de steg som företagsledningen tagit för att kommunicera med dem som tagit emot den andra informationen, om den utfärdats tidigare, för att informera dem om ändringen.

A 49.Om styrelsen inte samtycker till att ändra den andra informationen krävs att revisorn vidtar lämpliga åtgärder så att användare för vilka revisors rapport upprättas blir tillbörligt uppmärksammade på den orättade felaktigheten. Detta kräver professionellt omdöme och kan påverkas av relevant lag eller annan författning i jurisdiktionen. Revisorn kan därför anse det vara lämpligt att rådfråga jurist om sina juridiska rättigheter och förpliktelser.

A 50.När en väsentlig felaktighet i den andra informationen förblir orättad innefattar lämpliga åtgärder som revisorn kan vidta för att användare för vilka revisors rapport upprättas tillbörligen blir medvetna om den orättade felaktigheten, när detta är tillåtet enligt lag eller annan författning, t.ex.:

 • Att lämna en ny eller ändrad revisors rapport till företagsledningen, som inkluderar ett ändrat avsnitt enligt punkt 22, och begära att företagsledningen tillhandahåller denna nya eller ändrade rapport till de användare för vilka revisors rapport upprättas. När revisor gör detta kan han eller hon behöva överväga den eventuella effekten på datumet för den nya eller ändrade revisors rapport, mot bakgrund av kraven i ISA eller tillämplig lag eller annan författning. Revisorn kan också komma att granska de steg som företagsledningen tagit för att tillhandahålla den nya eller ändrade revisors rapport till dessa användare.

 • Att uppmärksamma de användare för vilka revisors rapport upprättas på den väsentliga felaktigheten i den andra informationen (t.ex. genom att ta upp frågan på en bolagsstämma).

 • Att informera en tillsynsmyndighet eller tillämplig yrkesorganisation om den orättade väsentliga felaktigheten.

 • Överväga huruvida uppdraget kan fortsätta (se även punkt A 46).

Åtgärder när det finns en väsentlig felaktighet i de finansiella rapporterna eller revisorns förståelse av företaget och dess miljö behöver uppdateras

(se punkt 20)

A 51.När revisorn läser den andra informationen kan han eller hon bli medveten om ny information som har effekter på:

 • Revisorns förståelse av företaget och dess miljö, ramverket för finansiell rapportering samt företagets system för intern kontroll, och som därmed kan tyda på behovet av att ändra revisorns riskbedömning.14

 • Revisorns ansvar att utvärdera effekten av identifierade felaktigheter på revisionen och av eventuella orättade felaktigheter på de finansiella rapporterna.15

 • Revisorns ansvar med avseende på efterföljande händelser.16

ISA 315 (omarbetad 2019), punkterna 19 och 37.

ISA 450 Utvärdering av felaktigheter som identifieras under revisionen.

ISA 560, punkterna 10 och 14.

Rapportering

(se punkterna 2124)

A 52.För en revision av finansiella rapporter för ett företag som inte är noterat kan revisorn anse att det är lämpligt att i revisors rapport identifiera annan information som revisor väntar sig att inhämta efter datumet för revisors rapport för att öka transparensen för den andra informationen som omfattas av revisorns ansvar enligt denna ISA. Revisorn kan anse det vara riktigt att göra detta t.ex. när företagsledningen kan lämna uttalanden till revisorn om att denna andra information kommer att utfärdas efter datumet för revisors rapport.

Exempel på utsagor

(se punkterna 2122)

A 53.Exempel på avsnittet ”Annan information” i revisors rapport finns i bilaga 2.

Effekter på revisors rapport när revisor lämnar ett uttalande med reservation eller ett uttalande med avvikande mening avseende de finansiella rapporterna

(se punkt 23)

A 54.Ett uttalande med reservation eller med avvikande mening avseende de finansiella rapporterna kanske inte har någon effekt på den utsaga som krävs enligt punkt 22 e om frågan som lett till att revisorns uttalande har modifierats inte ingår eller på annat sätt tas upp i den andra informationen och frågan inte påverkar någon annan del av den andra informationen. Exempel: Ett uttalande med reservation eller med avvikande mening avseende de finansiella rapporterna på grund av utelämnade upplysningar om ersättning till styrelsen enligt vad som krävs i det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering, kanske inte har någon effekt på den rapportering som krävs enligt denna ISA. I andra fall kan det få effekter på sådan rapportering enligt beskrivningen i punkterna A 55A 58.

Uttalande med reservation på grund av en väsentlig felaktighet i de finansiella rapporterna

A 55.När revisorn lämnar ett uttalande med reservation kan revisorn överväga om den andra informationen också innehåller väsentliga felaktigheter med avseende på samma förhållande eller ett näraliggande förhållande till det som har lett till att revisorn lämnar ett uttalande med reservation avseende de finansiella rapporterna.

Uttalande med reservation på grund av begränsning av inriktning och omfattning

A 56.När det finns en begränsning i inriktning och omfattning med avseende på en väsentlig post i de finansiella rapporterna har revisor inte inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis om frågan. I sådana fall kanske revisorn inte kan dra någon slutsats om huruvida beloppen eller de andra posterna i den andra information som är förknippad med frågan leder till en väsentlig felaktighet i den andra informationen. Därmed kan revisorn behöva modifiera den utsaga som krävs enligt punkt 22 e så att den hänvisar till att revisorn inte kan dra någon slutsats om företagsledningens beskrivning av frågan i den andra informationen, mot bakgrunden av revisorns uttalande med reservation avseende de finansiella rapporterna enligt förklaring i stycket ”Grund för uttalande med reservation”. Men revisorn måste trots detta rapportera eventuella andra identifierade orättade väsentliga felaktigheter i den andra informationen.

Uttalande med avvikande mening

A 57.Ett uttalande med avvikande mening om de finansiella rapporterna avseende en eller flera särskilda frågor som beskrivs i stycket ”Grund för uttalande med avvikande mening” rättfärdigar inte att revisorn underlåter att rapportera väsentliga felaktigheter i den andra informationen som revisorn har identifierat i revisors rapport enligt punkt 22 e (ii). När ett uttalande med avvikande mening lämnas avseende de finansiella rapporterna kan revisorn behöva på lämpligt sätt modifiera den utsaga som krävs enligt punkt 22 e, t.ex. genom att ange att belopp eller poster i den andra informationen innehåller väsentliga felaktigheter avseende samma fråga, eller en fråga som är förknippad med den fråga som gett upphov till uttalandet med avvikande mening.

Inget uttalande lämnas

A 58.När revisorn avstår från att lämna ett uttalande avseende de finansiella rapporterna, kan att lämna ytterligare uppgifter om revisionen, däribland att ta med ett avsnitt som behandlar annan information, överskugga avståendet från att uttala sig om de finansiella rapporterna som helhet. I dessa fall innehåller revisors rapport därför inte, enligt kraven i ISA 705 (omarbetad), något avsnitt som tar upp rapporteringskraven enligt denna ISA.

Rapportering som föreskrivs i lag eller annan författning

(se punkt 24)

A 59.ISA 20017 förklarar att revisorn kan vara skyldig att följa krav i lagar eller andra författningar utöver ISA. Där så är fallet kan revisorn vara skyldig att använda en särskild uppställningsform eller ordalydelse i revisors rapport som skiljer sig från vad som anges i denna ISA. När revisionen har utförts enligt ISA, gynnas trovärdigheten på den globala marknaden av enhetlighet i revisors rapport genom att det blir enklare att identifiera revisioner som har utförts enligt globalt erkända standarder. När skillnaderna mellan kraven i lagar eller andra författningar att rapportera med avseende på annan information och denna ISA endast avser uppställningsformen och ordalydelsen i revisors rapport och, som minimikrav, var och en av de delar som identifieras i punkt 24 ingår i revisors rapport, kan revisors rapport hänvisa till International Standards on Auditing. Därmed anses revisorn under sådana omständigheter ha följt kraven i denna ISA, även när uppställningsformen och ordalydelsen som används i revisors rapport preciseras i rapporteringskrav i lagar eller andra författningar.

ISA 200, punkt A 57.

Bilaga 1 Exempel på belopp eller andra poster som kan ingå i den andra informationen

(se punkterna 14A 8)

Nedan följer exempel på belopp och andra poster som kan ingå i den andra informationen. Listan är inte tänkt att vara en uttömmande förteckning.

Belopp

 • Poster i en sammanfattning med viktiga finansiella resultat, t.ex. nettoresultat, resultat per aktie, utdelning, försäljning och andra rörelseintäkter samt inköp och rörelsekostnader.

 • Utvalda rörelseuppgifter, t.ex. intäkter från kvarvarande verksamheter uppdelade på huvudsakliga verksamhetsområden eller försäljning uppdelad på geografiska segment eller produktlinjer.

 • Speciella poster, t.ex. avyttringar av tillgångar, avsättningar för rättstvister, nedskrivningar av tillgångar, skattejusteringar, avsättningar för återställande av miljön samt kostnader för omstrukturering och omorganisation.

 • Information om likviditet och kapitalresurser, t.ex. likvida medel och kortfristiga placeringar, utdelning samt förpliktelser avseende skulder, finansiella leasingavtal och minoritetsinnehav.

 • Investeringar uppdelade på segment eller division.

 • Belopp som rör, och tillhörande finansiella effekter av, avtal utanför balansräkningen.

 • Belopp som rör garantier, avtalade förpliktelser, rättsliga krav eller miljökrav och andra eventualförpliktelser.

 • Finansiella mått eller nyckeltal, t.ex. bruttomarginal, avkastning på genomsnittligt sysselsatt kapital, avkastning på genomsnittligt eget kapital, balanslikviditet, räntetäckningsgrad och skuldsättningsgrad. Vissa av dessa kan gå att stämma av direkt mot de finansiella rapporterna.

Andra poster

 • Förklaringar till viktiga uppskattningar i redovisningen och tillhörande antaganden.

 • Identifiering av närstående och beskrivningar av transaktioner med dem.

 • Formulering av företagets principer eller metod för att hantera risker som rör råvaror, valutakurser eller räntesatser, t.ex. genom användning av terminsavtal, ränteswappar eller andra finansiella instrument.

 • Beskrivningar av karaktären på avtal utanför balansräkningen.

 • Beskrivningar av garantier, gottgörelser, avtalade förpliktelser, rättstvister eller fall som rör miljöförpliktelser samt andra eventualförpliktelser, däribland företagsledningens kvalitativa bedömningar av företagets exponeringar avseende sådana.

 • Beskrivningar av ändringar i lag- eller myndighetskrav, t.ex. nya skatte- eller miljöbestämmelser, som väsentligt har påverkat företagets verksamhet eller skatteposition, eller kommer att ha en väsentlig inverkan på företagets framtida ekonomiska utsikter.

 • Företagsledningens kvalitativa bedömningar av effekterna av nya standarder för finansiell rapportering som har trätt i kraft under perioden, eller som kommer att träda i kraft under nästkommande period, på företagets finansiella resultat, finansiella ställning och kassaflöden.

 • Allmänna beskrivningar av verksamhetsmiljö och utsikter.

 • Översikt av strategi.

 • Beskrivningar av trender i marknadspriser på viktiga råvaror eller råmaterial.

 • Skillnader i fråga om tillgång, efterfrågan och regelverk mellan geografiska områden.

 • Förklaringar till särskilda faktorer som påverkar företagets lönsamhet i särskilda segment.

Bilaga 2 Exempel på revisors rapporter avseende annan information

(se punkterna 2122A 53)

 • Exempel 1: En revisors rapport för ett företag, vare sig det är noterat eller inte, med ett omodifierat uttalande när revisorn har inhämtat all den andra informationen före datumet för revisors rapport och inte har identifierat någon väsentlig felaktighet i den andra informationen.

 • Exempel 2: En revisors rapport för ett noterat företag med ett omodifierat uttalande när revisorn har inhämtat delar av den andra informationen före datumet för revisors rapport, inte har identifierat någon väsentlig felaktighet i den andra informationen och förväntar sig att inhämta annan information efter datumet för revisors rapport.

 • Exempel 3: En revisors rapport för ett företag som inte är noterat med ett omodifierat uttalande när revisorn har inhämtat delar av den andra informationen före datumet för revisors rapport, inte har identifierat någon väsentlig felaktighet i den andra informationen och förväntar sig att inhämta annan information efter datumet för revisors rapport.

 • Exempel 4: En revisors rapport för ett noterat företag med ett omodifierat uttalande när revisorn inte har inhämtat någon annan information före datumet för revisors rapport men förväntar sig att inhämta den andra informationen efter datumet för revisors rapport.

 • Exempel 5: En revisors rapport för ett företag, vare sig det är noterat eller inte, med ett omodifierat uttalande när revisorn har inhämtat all den andra informationen före datumet för revisors rapport och har dragit slutsatsen att det finns en väsentlig felaktighet i den andra informationen.

 • Exempel 6: En revisors rapport för ett företag, vare sig det är noterat eller inte, med ett uttalande med reservation, när revisorn har inhämtat all den andra informationen före datumet för revisors rapport och det finns en begränsning av inriktning och omfattning i fråga om en väsentlig post i koncernredovisningen, vilken också påverkar den andra informationen.

 • Exempel 7: En revisors rapport för ett företag, vare sig det är noterat eller inte, med ett uttalande med avvikande mening, när revisorn har inhämtat all den andra informationen före datumet för revisors rapport och uttalandet med avvikande mening om koncernredovisningen också påverkar den andra informationen.

Exempel 1 – En revisors rapport för ett företag, vare sig det är noterat eller inte, med ett omodifierat uttalande när revisorn har inhämtat all den andra informationen före datumet för revisors rapport och inte har identifierat någon väsentlig felaktighet i den andra informationen

I det här exemplet på en revisors rapport antas följande omständigheter gälla:

 • Revision av fullständiga finansiella rapporter för ett företag, vare sig det är noterat eller inte, som använder ett ramverk avsett att ge en rättvisande bild. Revisionen är inte en koncernrevision (dvs. ISA 600 (omarbetad)18 är inte tillämplig).

 • De finansiella rapporterna är upprättade av företagsledningen enligt IFRS (ett generellt ramverk).

 • Villkoren för revisionsuppdraget avspeglar beskrivningen av företagsledningens ansvar för de finansiella rapporterna i ISA 210.

 • Revisorn har kommit fram till att ett omodifierat uttalande är lämpligt baserat på de inhämtade revisionsbevisen.

 • De relevanta yrkesetiska krav som gäller revisionen är de som gäller i jurisdiktionen.

 • Baserat på inhämtade revisionsbevis har revisorn dragit slutsatsen att det inte finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor avseende händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten enligt ISA 570 (omarbetad)19.

 • Särskilt betydelsefulla områden har kommunicerats enligt ISA 70120.

 • Revisorn har inhämtat all den andra informationen före datumet för revisors rapport och har inte identifierat någon väsentlig felaktighet i den andra informationen.

 • De som har ansvaret för tillsynen över de finansiella rapporterna är inte samma som de som har ansvaret för upprättandet av de finansiella rapporterna.

 • Utöver revisionen av de finansiella rapporterna har revisorn annat rapporteringsansvar enligt lagen i jurisdiktionen.

ISA 600 (omarbetad) Särskilda överväganden – revision av koncernredovisningar (däribland arbete som utförs av enhetsrevisorer).

ISA 570 (omarbetad) Fortsatt drift.

ISA 701 Kommunikation om särskilt betydelsefulla områden i rapport från oberoende revisor. Avsnittet ”Särskilt betydelsefulla områden” gäller bara noterade företag.

Rapport från oberoende revisor

Till aktieägarna i ABC-företaget [eller annan lämplig mottagare]

Rapport avseende revisionen av de finansiella rapporterna21

Underrubriken ”Rapport avseende revisionen av de finansiella rapporterna” behövs inte om den andra underrubriken ”Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar” inte är tillämplig.

Uttalande

Vi har reviderat de finansiella rapporterna för ABC-företaget (företaget), vilka består av rapporten över finansiell ställning per den 31 december 20X1, rapporten över totalresultat, rapporten över förändringar i eget kapital och kassaflödesanalysen för året samt noterna till de finansiella rapporterna, däribland en sammanfattning av betydelsefulla redovisningsprinciper.

Enligt vår uppfattning ger de bifogade finansiella rapporterna en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild (eller en sann och rättvisande bild) av företagets finansiella ställning per den 31 december 20X1 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS).

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA). Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns ansvar för revisionen av de finansiella rapporterna” i vår rapport. Vi är oberoende i förhållande till företaget enligt de yrkesetiska krav som är relevanta för revisionen av de finansiella rapporterna i [jurisdiktion] och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

[Särskilt betydelsefulla områden22

Särskilt betydelsefulla områden är de områden som enligt vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen av de finansiella rapporterna för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av de finansiella rapporterna som helhet, och när vi bildade oss en uppfattning om dem, men vi lämnar inte ett separat uttalande om dessa områden.

[Beskrivning av varje särskilt betydelsefullt område enligt ISA 701.]]

Avsnittet ”Särskilt betydelsefulla områden” krävs bara för noterade företag.

Annan information [eller annan rubrik om det är lämpligt, t.ex. ”Information utöver den i de finansiella rapporterna och revisors rapport avseende dem”]

Det är företagsledningen23 som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av [information som finns i rapport X24, som inte inkluderar de finansiella rapporterna eller vår revisors rapport avseende dessa].

Vårt uttalande avseende de finansiella rapporterna omfattar inte den andra informationen och vi bestyrker den inte på något sätt.

I samband med vår revision av de finansiella rapporterna är vårt ansvar att läsa den andra informationen och när vi gör det överväga om den är väsentligt oförenlig med de finansiella rapporterna eller den kunskap vi inhämtade under revisionen eller på annat sätt förefaller innehålla väsentliga felaktigheter. Om, baserat på det arbete vi har utfört, vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig felaktighet i den andra informationen, måste vi rapportera detta. Vi har inget att rapportera i detta avseende.

Eller andra termer som är tillämpliga utifrån det juridiska ramverket i jurisdiktionen i fråga.

En mer specifik beskrivning av den andra informationen, t.ex. ”företagsledningens rapport och styrelseordförandes uttalande”, kan användas för att identifiera informationen.

Företagsledningens och styrelsens ansvar för de finansiella rapporterna25

[Rapportering enligt ISA 700 (omarbetad)26 – se Exempel 1 i ISA 700 (omarbetad).]

I dessa exempel på revisors rapporter kan termerna ”företagsledningen” och ”styrelsen” behöva ersättas av en annan term som är lämplig inom ramen för det juridiska ramverket i den särskilda jurisdiktionen.

ISA 700 (omarbetad) Bilda sig en uppfattning och uttala sig om finansiella rapporter.

Revisorns ansvar för revisionen av de finansiella rapporterna

[Rapportering enligt ISA 700 (omarbetad) – se Exempel 1 i ISA 700 (omarbetad).]

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

[Rapportering enligt ISA 700 (omarbetad) – se Exempel 1 i ISA 700 (omarbetad).]

Ansvarig revisor för den revision som lett fram till denna rapport från oberoende revisor är [namn].27

[Underskrift med revisionsföretagets namn, med revisorns namn eller bådadera, enligt vad som är tillämpligt i jurisdiktionen i fråga.]

[Revisorns adress]

[Datum]

Namnet på ansvarig revisor tas med i revisors rapport vid revisioner av fullständiga, generella finansiella rapporter för noterade företag, såvida inte, i ytterst sällsynta fall, dessa upplysningar rimligen väntas leda till ett betydande hot mot den personliga säkerheten (se ISA 700 (omarbetad), punkt 46).

Exempel 2 – En revisors rapport för ett noterat företag med ett omodifierat uttalande när revisorn har inhämtat delar av den andra informationen före datumet för revisors rapport, inte har identifierat någon väsentlig felaktighet i den andra informationen och förväntar sig att inhämta annan information efter datumet för revisors rapport

I det här exemplet på en revisors rapport antas följande omständigheter gälla:

 • Revision av fullständiga finansiella rapporter för ett noterat företag som använder ett ramverk avsett att ge en rättvisande bild. Revisionen är inte en koncernrevision (dvs. ISA 600 (omarbetad) är inte tillämplig).

 • De finansiella rapporterna är upprättade av företagsledningen enligt IFRS (ett generellt ramverk).

 • Villkoren för revisionsuppdraget avspeglar beskrivningen av företagsledningens ansvar för de finansiella rapporterna i ISA 210.

 • Revisorn har kommit fram till att ett omodifierat uttalande är lämpligt baserat på de inhämtade revisionsbevisen.

 • De relevanta yrkesetiska krav som gäller revisionen är de som gäller i jurisdiktionen.

 • Baserat på inhämtade revisionsbevis har revisorn dragit slutsatsen att det inte finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor avseende händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten enligt ISA 570 (omarbetad).

 • Särskilt betydelsefulla områden har kommunicerats enligt ISA 701.

 • Revisorn har inhämtat delar av den andra informationen före datumet för revisors rapport, har inte identifierat någon väsentlig felaktighet i den andra informationen och förväntar sig att inhämta annan information efter datumet för revisors rapport.

 • De som har ansvaret för tillsynen över de finansiella rapporterna är inte samma som de som har ansvaret för upprättandet av de finansiella rapporterna.

 • Utöver revisionen av de finansiella rapporterna har revisorn annat rapporteringsansvar enligt lagen i jurisdiktionen.

Rapport från oberoende revisor

Till aktieägarna i ABC-företaget [eller annan lämplig mottagare]

Rapport avseende revisionen av de finansiella rapporterna28

Underrubriken ”Rapport avseende revisionen av de finansiella rapporterna” behövs inte om den andra underrubriken ”Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar” inte är tillämplig.

Uttalande

Vi har reviderat de finansiella rapporterna för ABC-företaget (företaget), vilka består av rapporten över finansiell ställning per den 31 december 20X1, rapporten över totalresultat, rapporten över förändringar i eget kapital och kassaflödesanalysen för året samt noterna till de finansiella rapporterna, däribland en sammanfattning av betydelsefulla redovisningsprinciper.

Enligt vår uppfattning ger de bifogade finansiella rapporterna en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild (eller en sann och rättvisande bild) av företagets finansiella ställning per den 31 december 20X1 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS).

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA). Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns ansvar för revisionen av de finansiella rapporterna” i vår rapport. Vi är oberoende i förhållande till företaget enligt de yrkesetiska krav som är relevanta för revisionen av de finansiella rapporterna i [jurisdiktion] och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Särskilt betydelsefulla områden

Särskilt betydelsefulla områden är de områden som enligt vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen av de finansiella rapporterna för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av de finansiella rapporterna som helhet, och när vi bildade oss en uppfattning om dem, men vi lämnar inte ett separat uttalande om dessa områden.

[Beskrivning av varje särskilt betydelsefullt område enligt ISA 701.]

Annan information [eller annan rubrik om det är lämpligt, t.ex. ”Information utöver den i de finansiella rapporterna och revisors rapport avseende dem”]

Det är företagsledningen29 som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av rapport X30 (men innefattar inte de finansiella rapporterna och vår revisors rapport avseende dessa) som vi inhämtade före datumet för denna revisors rapport, och rapport Y, som vi förväntar oss att få tillgång till efter det datumet.

Vårt uttalande avseende de finansiella rapporterna omfattar inte den andra informationen och vi bestyrker den inte på något sätt.

I samband med vår revision av de finansiella rapporterna är vårt ansvar att läsa den andra informationen som identifieras ovan och när vi gör det överväga om den är väsentligt oförenlig med de finansiella rapporterna eller den kunskap vi inhämtade under revisionen eller på annat sätt förefaller innehålla väsentliga felaktigheter.

Om, baserat på det arbete vi har utfört på den andra informationen som vi inhämtade före datumet för denna revisors rapport, vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig felaktighet i den andra informationen, måste vi rapportera detta. Vi har inget att rapportera i detta avseende.

[Om vi vid läsningen av rapport Y drar slutsatsen att det finns en väsentlig felaktighet i den måste vi ta upp den frågan med styrelsen och [beskriv de tillämpliga åtgärderna i jurisdiktionen].]31

Eller andra termer som är tillämpliga utifrån det juridiska ramverket i jurisdiktionen i fråga.

En mer specifik beskrivning av den andra informationen, t.ex. ”företagsledningens rapport och styrelseordförandes uttalande”, kan användas för att identifiera informationen.

Detta ytterligare stycke kan vara användbart när revisorn har identifierat en orättad väsentlig felaktighet i den andra informationen som inhämtats efter datumet för revisors rapport och har en rättslig skyldighet att vidta särskilda åtgärder till följd av detta.

Företagsledningens och styrelsens ansvar för de finansiella rapporterna32

[Rapportering enligt ISA 700 (omarbetad) – se Exempel 1 i ISA 700 (omarbetad).]

Eller andra termer som är tillämpliga utifrån det juridiska ramverket i jurisdiktionen i fråga.

Revisorns ansvar för revisionen av de finansiella rapporterna

[Rapportering enligt ISA 700 (omarbetad) – se Exempel 1 i ISA 700 (omarbetad).]

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

[Rapportering enligt ISA 700 (omarbetad) – se Exempel 1 i ISA 700 (omarbetad).]

Ansvarig revisor för den revision som lett fram till denna rapport från oberoende revisor är [namn].33

[Underskrift med revisionsföretagets namn, med revisorns namn eller bådadera, enligt vad som är tillämpligt i jurisdiktionen i fråga.]

[Revisorns adress]

[Datum]

Namnet på ansvarig revisor tas med i revisors rapport vid revisioner av fullständiga, generella finansiella rapporter för noterade företag, såvida inte, i ytterst sällsynta fall, dessa upplysningar rimligen väntas leda till ett betydande hot mot den personliga säkerheten (se ISA 700 (omarbetad), punkt 46).

Exempel 3 – En revisors rapport för ett företag som inte är noterat med ett omodifierat uttalande när revisorn har inhämtat delar av den andra informationen före datumet för revisors rapport, inte har identifierat någon väsentlig felaktighet i den andra informationen och förväntar sig att inhämta annan information efter datumet för revisors rapport

I det här exemplet på en revisors rapport antas följande omständigheter gälla:

 • Revision av fullständiga finansiella rapporter för ett företag som inte är noterat och som använder ett ramverk avsett att ge en rättvisande bild. Revisionen är inte en koncernrevision (dvs. ISA 600 (omarbetad) är inte tillämplig).

 • De finansiella rapporterna är upprättade av företagsledningen enligt IFRS (ett generellt ramverk).

 • Villkoren för revisionsuppdraget avspeglar beskrivningen av företagsledningens ansvar för de finansiella rapporterna i ISA 210.

 • Revisorn har kommit fram till att ett omodifierat uttalande är lämpligt baserat på de inhämtade revisionsbevisen.

 • De relevanta yrkesetiska krav som gäller revisionen är de som gäller i jurisdiktionen.

 • Baserat på inhämtade revisionsbevis har revisorn dragit slutsatsen att det inte finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor avseende händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten enligt ISA 570 (omarbetad).

 • Det finns inget krav på revisorn att, och revisorn har inte heller beslutat att, kommunicera särskilt betydelsefulla områden enligt ISA 701.

 • Revisorn har inhämtat delar av den andra informationen före datumet för revisors rapport, har inte identifierat någon väsentlig felaktighet i den andra informationen och förväntar sig att inhämta annan information efter datumet för revisors rapport.

 • De som har ansvaret för tillsynen över de finansiella rapporterna är inte samma som de som har ansvaret för upprättandet av de finansiella rapporterna.

 • Revisorn har inget annat rapporteringsansvar enligt lag eller annan författning.

Rapport från oberoende revisor

Till aktieägarna i ABC-företaget [eller annan lämplig mottagare]

Uttalande

Vi har reviderat de finansiella rapporterna för ABC-företaget (företaget), vilka består av rapporten över finansiell ställning per den 31 december 20X1, rapporten över totalresultat, rapporten över förändringar i eget kapital och kassaflödesanalysen för året samt noterna till de finansiella rapporterna, däribland en sammanfattning av betydelsefulla redovisningsprinciper.

Enligt vår uppfattning ger de bifogade finansiella rapporterna en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild (eller en sann och rättvisande bild) av företagets finansiella ställning per den 31 december 20X1 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS).

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA). Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns ansvar för revisionen av de finansiella rapporterna” i vår rapport. Vi är oberoende i förhållande till företaget enligt de yrkesetiska krav som är relevanta för revisionen av de finansiella rapporterna i [jurisdiktion] och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Annan information [eller annan rubrik om det är lämpligt, t.ex. ”Information utöver den i de finansiella rapporterna och revisors rapport avseende dem”]

Det är företagsledningen34 som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen som inhämtades per datumet för denna revisors rapport är [information som finns i rapport X35, men inkluderar inte de finansiella rapporterna eller vår revisors rapport avseende dessa].

Vårt uttalande avseende de finansiella rapporterna omfattar inte den andra informationen och vi bestyrker den inte på något vis.

I samband med vår revision av de finansiella rapporterna är vårt ansvar att läsa den andra informationen och när vi gör det överväga om den är väsentligt oförenlig med de finansiella rapporterna eller den kunskap vi inhämtade under revisionen eller på annat sätt förefaller innehålla väsentliga felaktigheter.

Om, baserat på det arbete vi har utfört på den andra informationen som inhämtades före datumet för denna revisors rapport, vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig felaktighet i den andra informationen, måste vi rapportera detta. Vi har inget att rapportera i detta avseende.

Eller andra termer som är tillämpliga utifrån det juridiska ramverket i jurisdiktionen i fråga.

En mer specifik beskrivning av den andra informationen, t.ex. ”företagsledningens rapport och styrelseordförandes uttalande”, kan användas för att identifiera informationen.

Företagsledningens och styrelsens ansvar för de finansiella rapporterna36

[Rapportering enligt ISA 700 (omarbetad) – se Exempel 1 i ISA 700 (omarbetad).]

Eller andra termer som är tillämpliga utifrån det juridiska ramverket i jurisdiktionen i fråga.

Revisorns ansvar för revisionen av de finansiella rapporterna

[Rapportering enligt ISA 700 (omarbetad) – se Exempel 1 i ISA 700 (omarbetad).]

[Underskrift med revisionsföretagets namn, med revisorns namn eller bådadera, enligt vad som är tillämpligt i jurisdiktionen i fråga.]

[Revisorns adress]

[Datum]

Exempel 4 – En revisors rapport för ett noterat företag med ett omodifierat uttalande när revisorn inte har inhämtat någon annan information före datumet för revisors rapport men förväntar sig att inhämta den andra informationen efter datumet för revisors rapport

I det här exemplet på en revisors rapport antas följande omständigheter gälla:

 • Revision av fullständiga finansiella rapporter för ett noterat företag som använder ett ramverk avsett att ge en rättvisande bild. Revisionen är inte en koncernrevision (dvs. ISA 600 (omarbetad) är inte tillämplig).

 • De finansiella rapporterna är upprättade av företagsledningen enligt IFRS (ett generellt ramverk).

 • Villkoren för revisionsuppdraget avspeglar beskrivningen av företagsledningens ansvar för de finansiella rapporterna i ISA 210.

 • Revisorn har kommit fram till att ett omodifierat uttalande är lämpligt baserat på de inhämtade revisionsbevisen.

 • De relevanta yrkesetiska krav som gäller revisionen är de som gäller i jurisdiktionen.

 • Baserat på inhämtade revisionsbevis har revisorn dragit slutsatsen att det inte finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor avseende händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten enligt ISA 570 (omarbetad).

 • Särskilt betydelsefulla områden har kommunicerats enligt ISA 701.

 • Revisorn har inte inhämtat någon annan information före datumet för revisors rapport men förväntar sig att inhämta annan information efter datumet för revisors rapport.

 • De som har ansvaret för tillsynen över de finansiella rapporterna är inte samma som de som har ansvaret för upprättandet av de finansiella rapporterna.

 • Utöver revisionen av de finansiella rapporterna har revisorn annat rapporteringsansvar enligt lagen i jurisdiktionen.

Rapport från oberoende revisor

Till aktieägarna i ABC-företaget [eller annan lämplig mottagare]

Rapport avseende revisionen av de finansiella rapporterna37

Underrubriken ”Rapport avseende revisionen av de finansiella rapporterna” behövs inte om den andra underrubriken ”Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar” inte är tillämplig.

Uttalande

Vi har reviderat de finansiella rapporterna för ABC-företaget (företaget), vilka består av rapporten över finansiell ställning per den 31 december 20X1, rapporten över totalresultat, rapporten över förändringar i eget kapital och kassaflödesanalysen för året samt noterna till de finansiella rapporterna, däribland en sammanfattning av betydelsefulla redovisningsprinciper.

Enligt vår uppfattning ger de bifogade finansiella rapporterna en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild (eller en sann och rättvisande bild) av företagets finansiella ställning per den 31 december 20X1 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS).

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA). Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns ansvar för revisionen av de finansiella rapporterna” i vår rapport. Vi är oberoende i förhållande till företaget enligt de yrkesetiska krav som är relevanta för revisionen av de finansiella rapporterna i [jurisdiktion] och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Särskilt betydelsefulla områden

Särskilt betydelsefulla områden är de områden som enligt vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen av de finansiella rapporterna för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av de finansiella rapporterna som helhet, och när vi bildade oss en uppfattning om dem, men vi lämnar inte ett separat uttalande om dessa områden.

[Beskrivning av varje särskilt betydelsefullt område enligt ISA 701.]

Annan information [eller annan rubrik om det är lämpligt, t.ex. ”Information utöver den i de finansiella rapporterna och revisors rapport avseende dem”]

Det är företagsledningen38 som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av [information som finns i rapport X39, som inte inkluderar de finansiella rapporterna eller vår revisors rapport avseende dessa]. Vi förväntar oss att få tillgång till rapport X efter datumet för denna revisors rapport.

Vårt uttalande avseende de finansiella rapporterna omfattar inte den andra informationen och vi bestyrker den inte på något sätt.

I samband med vår revision av de finansiella rapporterna är vårt ansvar att läsa den andra informationen som identifieras ovan när den blir tillgänglig, och när vi gör det överväga om den är väsentligt oförenlig med de finansiella rapporterna eller den kunskap vi inhämtade under revisionen eller på annat sätt förefaller innehålla väsentliga felaktigheter.

[Om vi vid läsningen av rapport X drar slutsatsen att det finns en väsentlig felaktighet i den måste vi ta upp den frågan med styrelsen och [beskriv de tillämpliga åtgärderna i jurisdiktionen].]40

Eller andra termer som är tillämpliga utifrån det juridiska ramverket i jurisdiktionen i fråga.

En mer specifik beskrivning av den andra informationen, t.ex. ”företagsledningens rapport och styrelseordförandes uttalande”, kan användas för att identifiera informationen.

Detta ytterligare stycke kan vara användbart när revisorn har identifierat en orättad väsentlig felaktighet i den andra informationen som inhämtats efter datumet för revisors rapport och har en rättslig skyldighet att vidta särskilda åtgärder till följd av detta.

Företagsledningens och styrelsens ansvar för de finansiella rapporterna41

[Rapportering enligt ISA 700 (omarbetad) – se Exempel 1 i ISA 700 (omarbetad).]

Eller andra termer som är tillämpliga utifrån det juridiska ramverket i jurisdiktionen i fråga.

Revisorns ansvar för revisionen av de finansiella rapporterna

[Rapportering enligt ISA 700 (omarbetad) – se Exempel 1 i ISA 700 (omarbetad).]

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

[Rapportering enligt ISA 700 (omarbetad) – se Exempel 1 i ISA 700 (omarbetad).]

Ansvarig revisor för den revision som lett fram till denna rapport från oberoende revisor är [namn].

[Underskrift med revisionsföretagets namn, med revisorns namn eller bådadera, enligt vad som är tillämpligt i jurisdiktionen i fråga.]

[Revisorns adress]

[Datum]

Exempel 5 – En revisors rapport för ett företag, vare sig det är noterat eller inte, med ett omodifierat uttalande när revisorn har inhämtat all den andra informationen före datumet för revisors rapport och har dragit slutsatsen att det finns en väsentlig felaktighet i den andra informationen

I det här exemplet på en revisors rapport antas följande omständigheter gälla:

 • Revision av fullständiga finansiella rapporter för ett företag, vare sig det är noterat eller inte, som använder ett ramverk avsett att ge en rättvisande bild. Revisionen är inte en koncernrevision (dvs. ISA 600 (omarbetad) är inte tillämplig).

 • De finansiella rapporterna är upprättade av företagsledningen enligt IFRS (ett generellt ramverk).

 • Villkoren för revisionsuppdraget avspeglar beskrivningen av företagsledningens ansvar för de finansiella rapporterna i ISA 210.

 • Revisorn har kommit fram till att ett omodifierat uttalande är lämpligt baserat på de inhämtade revisionsbevisen.

 • De relevanta yrkesetiska krav som gäller revisionen är de som gäller i jurisdiktionen.

 • Baserat på inhämtade revisionsbevis har revisorn dragit slutsatsen att det inte finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor avseende händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten enligt ISA 570 (omarbetad).

 • Särskilt betydelsefulla områden har kommunicerats enligt ISA 701.

 • Revisorn har inhämtat all den andra informationen före datumet för revisors rapport och har dragit slutsatsen att det finns en väsentlig felaktighet i den andra informationen.

 • De som har ansvaret för tillsynen över de finansiella rapporterna är inte samma som de som har ansvaret för upprättandet av de finansiella rapporterna.

 • Revisorn har inget annat rapporteringsansvar enligt lag eller annan författning.

Rapport från oberoende revisor

Till aktieägarna i ABC-företaget [eller annan lämplig mottagare]

Uttalande

Vi har reviderat de finansiella rapporterna för ABC-företaget (företaget), vilka består av rapporten över finansiell ställning per den 31 december 20X1, rapporten över totalresultat, rapporten över förändringar i eget kapital och kassaflödesanalysen för året samt noterna till de finansiella rapporterna, däribland en sammanfattning av betydelsefulla redovisningsprinciper.

Enligt vår uppfattning ger de bifogade finansiella rapporterna en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild (eller en sann och rättvisande bild) av företagets finansiella ställning per den 31 december 20X1 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS).

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA). Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns ansvar för revisionen av de finansiella rapporterna” i vår rapport. Vi är oberoende i förhållande till företaget enligt de yrkesetiska krav som är relevanta för revisionen av de finansiella rapporterna i [jurisdiktion] och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Annan information [eller annan rubrik om det är lämpligt, t.ex. ”Information utöver den i de finansiella rapporterna och revisors rapport avseende dem”]

Det är företagsledningen42 som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av [information som finns i rapport X43, som inte inkluderar de finansiella rapporterna eller vår revisors rapport avseende dessa].

Vårt uttalande avseende de finansiella rapporterna omfattar inte den andra informationen och vi bestyrker den inte på något sätt.

I samband med vår revision av de finansiella rapporterna är vårt ansvar att läsa den andra informationen och när vi gör det överväga om den är väsentligt oförenlig med de finansiella rapporterna eller den kunskap vi inhämtade under revisionen eller på annat sätt förefaller innehålla väsentliga felaktigheter.

Om, baserat på det arbete vi har utfört, vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig felaktighet i den andra informationen, måste vi rapportera detta. Enligt beskrivning ovan har vi dragit slutsatsen att det finns en sådan väsentlig felaktighet i den andra informationen.

[Beskrivning av väsentlig felaktighet i den andra informationen.]

Eller andra termer som är tillämpliga utifrån det juridiska ramverket i jurisdiktionen i fråga.

En mer specifik beskrivning av den andra informationen, t.ex. ”företagsledningens rapport och styrelseordförandes uttalande”, kan användas för att identifiera informationen.

[Särskilt betydelsefulla områden44

Särskilt betydelsefulla områden är de områden som enligt vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen av de finansiella rapporterna för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av de finansiella rapporterna som helhet, och när vi bildade oss en uppfattning om dem, men vi lämnar inte ett separat uttalande om dessa områden.

[Beskrivning av varje särskilt betydelsefullt område enligt ISA 701.]]

Avsnittet ”Särskilt betydelsefulla områden” krävs endast för noterade företag.

Företagsledningens och styrelsens ansvar för de finansiella rapporterna45

[Rapportering enligt ISA 700 (omarbetad) – se Exempel 1 i ISA 700 (omarbetad).]

Eller andra termer som är tillämpliga utifrån det juridiska ramverket i jurisdiktionen i fråga.

Revisorns ansvar för revisionen av de finansiella rapporterna

[Rapportering enligt ISA 700 (omarbetad) – se Exempel 1 i ISA 700 (omarbetad).]

Ansvarig revisor för den revision som lett fram till denna rapport från oberoende revisor är [namn].46

[Underskrift med revisionsföretagets namn, med revisorns namn eller bådadera, enligt vad som är tillämpligt i jurisdiktionen i fråga.]

[Revisorns adress]

[Datum]

Namnet på ansvarig revisor tas med i revisors rapport vid revisioner av fullständiga, generella finansiella rapporter för noterade företag, såvida inte, i ytterst sällsynta fall, dessa upplysningar rimligen väntas leda till ett betydande hot mot den personliga säkerheten (se ISA 700 (omarbetad), punkt 46).

Exempel 6 – En revisors rapport för ett företag, vare sig det är noterat eller inte, med ett uttalande med reservation, när revisorn har inhämtat all den andra informationen före datumet för revisors rapport och det finns en begränsning av inriktning och omfattning i fråga om en väsentlig post i koncernredovisningen, vilken också påverkar den andra informationen

I det här exemplet på en revisors rapport antas följande omständigheter gälla:

 • Revision av en fullständig koncernredovisning för ett företag, vare sig det är noterat eller inte, som använder ett ramverk avsett att ge en rättvisande bild. Revisionen är en koncernrevision (dvs. ISA 600 (omarbetad) är tillämplig).

 • Koncernredovisningen är upprättad av företagsledningen enligt IFRS (ett generellt ramverk).

 • Villkoren för revisionsuppdraget avspeglar beskrivningen av företagsledningens ansvar för koncernredovisningen i ISA 210.

 • Revisorn har inte kunnat inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis rörande ett innehav i ett intresseföretag i utlandet. De möjliga effekterna av att det inte har gått att inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis bedöms vara väsentliga men inte av avgörande betydelse för koncernredovisningen (dvs. revisorn uttalar sig med reservation).

 • De relevanta yrkesetiska krav som gäller revisionen är de som gäller i jurisdiktionen.

 • Baserat på inhämtade revisionsbevis har revisorn dragit slutsatsen att det inte finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor avseende händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten enligt ISA 570 (omarbetad).

 • Särskilt betydelsefulla områden har kommunicerats enligt ISA 701.

 • Revisorn har inhämtat all annan information före datumet för revisors rapport och det förhållande som ger upphov till uttalandet med reservation avseende koncernredovisningen påverkar också den andra informationen.

 • De som har ansvaret för tillsynen över koncernredovisningen är inte samma som de som har ansvaret för upprättandet av koncernredovisningen.

 • Revisorn har inget annat rapporteringsansvar enligt lag eller annan författning.

Rapport från oberoende revisor

Till aktieägarna i ABC-företaget [eller annan lämplig mottagare]

Uttalande med reservation

Vi har reviderat koncernredovisningen för ABC-företaget och dess dotterföretag (koncernen), vilken består av koncernens rapport över finansiell ställning per den 31 december 20X1, koncernens rapport över totalresultat, koncernens rapport över förändringar i eget kapital och koncernens kassaflödesanalys för året samt noterna till koncernredovisningen, däribland en sammanfattning av betydelsefulla redovisningsprinciper.

Enligt vår uppfattning ger den bifogade koncernredovisningen, förutom de möjliga effekterna av det förhållande som beskrivs i avsnittet ”Grund för uttalande med reservation”, en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild (eller en sann och rättvisande bild) av koncernens finansiella ställning per den 31 december 20X1 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS).

Grund för uttalande med reservation

Koncernens innehav i XYZ-företaget, ett utländskt intresseföretag som har förvärvats under året och som redovisas enligt kapitalandelsmetoden, redovisas till xxx i koncernens rapport över finansiell ställning per den 31 december 20X1, och koncernens andel av XYZs nettoresultat på xxx ingår i koncernens resultat för året. Vi har inte kunnat inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis rörande det redovisade värdet av ABC-företagets innehav i XYZ per den 31 december 20X1 och ABC-företagets andel av XYZs nettoresultat för året, eftersom vi har nekats tillgång till XYZs finansiella information, företagsledning och revisorer. Följaktligen har vi inte kunnat fastställa om några justeringar av dessa belopp är nödvändiga.

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA). Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns ansvar för revisionen av koncernredovisningen” i vår rapport. Vi är oberoende i förhållande till koncernen enligt de yrkesetiska krav som är relevanta för revisionen av koncernredovisningen i [jurisdiktion] och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande med reservation.

Annan information [eller annan rubrik om det är lämpligt, t.ex. ”Information utöver den i de finansiella rapporterna och revisors rapport avseende dem”]

Det är företagsledningen47 som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av [information som finns i rapport X48, som inte inkluderar koncernredovisningen eller vår revisors rapport avseende denna].

Vårt uttalande avseende koncernredovisningen omfattar inte den andra informationen och vi bestyrker den inte på något sätt.

I samband med vår revision av koncernredovisningen är vårt ansvar att läsa den andra informationen och när vi gör det överväga om den är väsentligt oförenlig med koncernredovisningen eller den kunskap vi inhämtade under revisionen eller på annat sätt förefaller innehålla väsentliga felaktigheter.

Om, baserat på det arbete vi har utfört, vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig felaktighet i den andra informationen, måste vi rapportera detta. Enligt beskrivning i avsnittet ”Grund för uttalande med reservation” ovan kunde vi inte inhämta tillräckliga och ändamålsenliga bevis avseende det redovisade värdet för ABC-företagets innehav i XYZ per 31 december 20X1 och ABC-företagets andel av XYZs nettoresultat för året. Därför kunde vi inte dra någon slutsats om huruvida den andra informationen innehåller några väsentliga felaktigheter med avseende på denna fråga.

Eller andra termer som är tillämpliga utifrån det juridiska ramverket i jurisdiktionen i fråga.

En mer specifik beskrivning av den andra informationen, t.ex. ”företagsledningens rapport och styrelseordförandes uttalande”, kan användas för att identifiera informationen.

[Särskilt betydelsefulla områden49

Särskilt betydelsefulla områden är de områden som enligt vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen av koncernredovisningen för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av koncernredovisningen som helhet, och när vi bildade oss en uppfattning om dem, men vi lämnar inte ett separat uttalande om dessa områden. Utöver de förhållanden som beskrivs i avsnittet ”Grund för uttalande med reservation” har vi fastställt att de förhållanden vi beskriver nedan är de särskilt betydelsefulla områden som vi ska kommunicera i denna rapport.

[Beskrivning av varje särskilt betydelsefullt område enligt ISA 701.]]

Avsnittet ”Särskilt betydelsefulla områden” krävs endast för noterade företag.

Företagsledningens och styrelsens ansvar för de finansiella rapporterna50

[Rapportering enligt ISA 700 (omarbetad) – se Exempel 2 i ISA 700 (omarbetad).]

Eller andra termer som är tillämpliga utifrån det juridiska ramverket i jurisdiktionen i fråga.

Revisorns ansvar för revisionen av de finansiella rapporterna

[Rapportering enligt ISA 700 (omarbetad) – se Exempel 2 i ISA 700 (omarbetad).]

Ansvarig revisor för den revision som lett fram till denna rapport från oberoende revisor är [namn].51

[Underskrift med revisionsföretagets namn, med revisorns namn eller bådadera, enligt vad som är tillämpligt i jurisdiktionen i fråga.]

[Revisorns adress]

[Datum]

Namnet på ansvarig revisor tas med i revisors rapport vid revisioner av fullständiga, generella finansiella rapporter för noterade företag, såvida inte, i ytterst sällsynta fall, dessa upplysningar rimligen väntas leda till ett betydande hot mot den personliga säkerheten (se ISA 700 (omarbetad), punkt 46).

Exempel 7 – En revisors rapport för ett företag, vare sig det är noterat eller inte, med ett uttalande med avvikande mening, när revisorn har inhämtat all den andra informationen före datumet för revisors rapport och uttalandet med avvikande mening om koncernredovisningen också påverkar den andra informationen

I det här exemplet på en revisors rapport antas följande omständigheter gälla:

 • Revision av en fullständig koncernredovisning för ett företag, vare sig det är noterat eller inte, som använder ett ramverk avsett att ge en rättvisande bild. Revisionen är en koncernrevision (dvs. ISA 600 (omarbetad) är tillämplig).

 • Koncernredovisningen är upprättad av företagsledningen enligt IFRS (ett generellt ramverk).

 • Villkoren för revisionsuppdraget avspeglar beskrivningen av företagsledningens ansvar för de finansiella rapporterna i ISA 210.

 • Koncernredovisningen innehåller väsentliga felaktigheter som beror på att ett dotterföretag inte har konsoliderats. Den väsentliga felaktigheten bedöms vara av avgörande betydelse för koncernredovisningen. Effekten av felaktigheten på koncernredovisningen har inte fastställts eftersom det inte var praktiskt genomförbart (dvs. ett uttalande med avvikande mening är tillämpligt).

 • De relevanta yrkesetiska krav som gäller revisionen är de som gäller i jurisdiktionen.

 • Baserat på inhämtade revisionsbevis har revisorn dragit slutsatsen att det inte finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor avseende händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten enligt ISA 570 (omarbetad).

 • Särskilt betydelsefulla områden har kommunicerats enligt ISA 701.

 • Revisorn har inhämtat all annan information före datumet för revisors rapport och det förhållande som ger upphov till uttalandet med avvikande mening avseende koncernredovisningen påverkar också den andra informationen.

 • De som har ansvaret för tillsynen över koncernredovisningen är inte samma som de som har ansvaret för upprättandet av koncernredovisningen.

 • Revisorn har inget annat rapporteringsansvar enligt lag eller annan författning.

Rapport från oberoende revisor

Till aktieägarna i ABC-företaget [eller annan lämplig mottagare]

Uttalande med avvikande mening

Vi har reviderat koncernredovisningen för ABC-företaget och dess dotterföretag (koncernen), vilken består av koncernens rapport över finansiell ställning per den 31 december 20X1, koncernens rapport över totalresultat, koncernens rapport över förändringar i eget kapital och koncernens kassaflödesanalys för året samt noterna till koncernredovisningen, däribland en sammanfattning av betydelsefulla redovisningsprinciper.

Enligt vår uppfattning ger den bifogade koncernredovisningen, på grund av hur betydelsefullt det förhållande som diskuteras i avsnittet ”Grund för uttalande med avvikande mening” i vår rapport är, inte en rättvisande bild (eller inte en sann och rättvisande bild) av koncernens finansiella ställning per den 31 december 20X1 eller av koncernen finansiella resultat eller kassaflöden för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS).

Grund för uttalande med avvikande mening

Som framgår av not X har koncernen inte konsoliderat dotterföretaget XYZ-företaget som koncernen förvärvade under 20X1, eftersom den ännu inte har kunnat bestämma de verkliga värdena för vissa av dotterföretagets väsentliga tillgångar och skulder per förvärvsdatumet. Detta innehav redovisas därför till anskaffningsvärde. Enligt IFRS skulle koncernen ha tagit in dotterföretaget i koncernredovisningen och redovisat förvärvet baserat på preliminära belopp. Hade XYZ-företaget konsoliderats, hade många delar av den bifogade koncernredovisningen påverkats väsentligt. Effekterna på koncernredovisningen av att konsolidering inte har skett har inte fastställts.

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA). Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns ansvar för revisionen av koncernredovisningen” i vår rapport. Vi är oberoende i förhållande till koncernen enligt de yrkesetiska krav som är relevanta för revisionen av koncernredovisningen i [jurisdiktion] och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande med avvikande mening.

Annan information [eller annan rubrik om det är lämpligt, t.ex. ”Information utöver den i de finansiella rapporterna och revisors rapport avseende dem”]

Det är företagsledningen52 som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av [information som finns i rapport X53, som inte inkluderar koncernredovisningen eller vår revisors rapport avseende den].

Vårt uttalande avseende koncernredovisningen omfattar inte den andra informationen och vi bestyrker den inte på något sätt.

I samband med vår revision av koncernredovisningen är vårt ansvar att läsa den andra informationen och när vi gör det överväga om den är väsentligt oförenlig med koncernredovisningen eller den kunskap vi inhämtade under revisionen eller på annat sätt förefaller innehålla väsentliga felaktigheter. Om, baserat på det arbete vi har utfört, vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig felaktighet i den andra informationen, måste vi rapportera detta. Som framgår av avsnittet ”Grund för uttalande med avvikande mening” ovan skulle koncernen har tagit in XYZ-företaget i koncernredovisningen och redovisat förvärvet baserat på preliminära belopp. Vi har dragit slutsatsen att den andra informationen innehåller väsentliga felaktigheter av samma skäl med avseende på beloppen eller de andra posterna i rapport X som påverkas av att XYZ-företaget inte har tagits in i koncernredovisningen.

Eller andra termer som är tillämpliga utifrån det juridiska ramverket i jurisdiktionen i fråga.

En mer specifik beskrivning av den andra informationen, t.ex. ”företagsledningens rapport och styrelseordförandes uttalande”, kan användas för att identifiera informationen.

[Särskilt betydelsefulla områden54

Särskilt betydelsefulla områden är de områden som enligt vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen av koncernredovisningen för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av koncernredovisningen som helhet, och när vi bildade oss en uppfattning om dem, men vi lämnar inte ett separat uttalande om dessa områden. Utöver de förhållanden som beskrivs i avsnittet ”Grund för uttalande med avvikande mening” har vi fastställt att de förhållanden vi beskriver nedan är de särskilt betydelsefulla områden som vi ska kommunicera i denna rapport.

[Beskrivning av varje särskilt betydelsefullt område enligt ISA 701.]]

Avsnittet ”Särskilt betydelsefulla områden” krävs endast för noterade företag.

Företagsledningens och styrelsens ansvar för de finansiella rapporterna55

[Rapportering enligt ISA 700 (omarbetad) – se Exempel 2 i ISA 700 (omarbetad).]

Eller andra termer som är tillämpliga utifrån det juridiska ramverket i jurisdiktionen i fråga.

Revisorns ansvar för revisionen av de finansiella rapporterna

[Rapportering enligt ISA 700 (omarbetad) – se Exempel 2 i ISA 700 (omarbetad).]

Ansvarig revisor för den revision som lett fram till denna rapport från oberoende revisor är [namn].56

[Underskrift med revisionsföretagets namn, med revisorns namn eller bådadera, enligt vad som är tillämpligt i jurisdiktionen i fråga.]

[Revisorns adress]

[Datum]

Namnet på ansvarig revisor tas med i revisors rapport vid revisioner av fullständiga, generella finansiella rapporter för noterade företag, såvida inte, i ytterst sällsynta fall, dessa upplysningar rimligen väntas leda till ett betydande hot mot den personliga säkerheten (se ISA 700 (omarbetad), punkt 46).